B.S. Index van de publicaties van 17 oktober 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/10/2001 numac 2001021494 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 84/2001 van 21 juni 2001 Rolnummer 1869 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Verviers. Het Arbitrageh samengesteld type wet prom. -- pub. 17/10/2001 numac 2001021498 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 88/2001 van 21 juni 2001 Rolnummer 1968 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21, type wet prom. -- pub. 17/10/2001 numac 2001021496 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 86/2001 van 21 juni 2001 Rolnummer 1918 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 14 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeids(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit de v type wet prom. -- pub. 17/10/2001 numac 2001009843 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 24 augustus 2001 is machtiging verleend aan de heer **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** **** type wet prom. -- pub. 17/10/2001 numac 2001021495 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 85/2001 van 21 juni 2001 Rolnummers 1915 en 1980 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 1 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en Het Arbit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2001 numac 2001016336 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 5 september 2001 wordt, met ingang van 1 december 1994, ontslag verleend aan de heer Marc Vereecke uit zijn functies van ingenieur. Bij koninklijk besluit van 5 september 2001 wordt, met Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2001 numac 2001022752 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde estuarium . - Aanvraag tot vergunning en machtiging voor de constructie en exploitatie van een windmolenpark in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België (...) In toepa type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001012971 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de centrale diensten van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2001 numac 2001009909 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2001 is Mevr. del Carril, M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001000631 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee koninklijke besluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van het globaal aantal geneesheren, opgesplitst per Gemeenschap, die toega type koninklijk besluit prom. 12/09/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001022693 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 19/07/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001022573 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 2200000 BEF aan de vereniging zonder winstoogmerk Belgisch Netwerk Armoedebestrijding voor de ondersteuning van de werking en de organisatie van een conferentie annex Algemene Vergadering type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001000910 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 april 1999 tot bepaling van een organieke regeling en de normen waaraan de diensten voor niet-dringend, liggend ziekenvervoer moeten voldoen om erkend type koninklijk besluit prom. 16/10/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001021517 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1840 "waarbij aan de vermoedelijke erfgenaam van de Kroon de titel van Hertog van Brabant en aan Prins Philippe de titel van Graaf van Vlaanderen worden toegekend", en het koninkl

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/07/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001027565 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Marais de Hosdent" in Braives

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001036117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001036171 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001027582 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse verordeningsbepalingen inzake ambtenarenzaken met het oog op de omschakeling naar de euro in het kader van de overgang naar de definitieve fase vanaf 1 januari 2002

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/01/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001000503 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de wet tot wijziging van artikel 66 van de provinciewet en tot invoeging van een artikel 242bis in de nieuwe gemeentewet, inzake het beleidsprogramma. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van het beheercomité van de sociale dienst voor de personeelsleden van het door de Franse Gemeenschap ingericht onderwijs en van de door de Franse Gemeenschap ingeric type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/07/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001029425 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 1996 houdende benoeming van de leden van de Centrale Reaffectatiecommissie voor het gesubsidieerd officieel, gewoon e type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001029454 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende aanstelling van de plaatsvervangende voorzitters en van de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaar type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het administratief statuut van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel, van het psychologisc type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/10/2001 numac 2001029453 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestellingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2001 wordt op 1 oktober 2001 eervol ontslag uit zijn ambt toegekend aan de heer Léon Busson, Directeur. Vanaf deze datum mag betrokkene zijn rechten op een Bij beslu type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001029452 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting en betoelaging van overgangsklassen in het lager onderwijs voor het schooljaar 2001-2002, in toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/05/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juni 1999 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hog

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2001 numac 2001022727 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening en benoeming Bij koninklijk besluit van 17 september 2001, dat in we Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2001 numac 2001022730 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 september 2001, dat in Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2001 numac 2001022731 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 september 2001, dat in werking treedt de dag van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2001 numac 2001003436 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Sector kadaster. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001, wordt de heer Christiaens René C.L., directeur bij een fiscaal bestuur bij de administratie van het kadaster type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2001 numac 2001022732 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2000, dat uitwerking heeft met i Bij he

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 22/06/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001036174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse gewest in de loop van 2001 zal worden begonnen of voortgezet

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/10/2001 numac 2001021497 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 87/2001 van 21 juni 2001 Rolnummer 1938 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 21, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, I. Onderwerp va
^