B.S. Index van de publicaties van 24 oktober 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik der talen bij het leger Duitse vertaling type wet prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling type wet prom. 24/08/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001009875 bron ministerie van justitie Wet betreffende de schadeloosstelling van de slachtoffers van daden van moed type wet prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001003478 bron ministerie van financien Administratie van de kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit t(...) Stad Doornik en Gemeente Vaulx Een perceel grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001012585 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de invoering van een anciënniteitstoeslag in de subsectoren van de goe type koninklijk besluit prom. 14/09/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001022707 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001014198 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Halen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001014195 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen gelegen op het grondgebied van de gemeenten Fléron, Olne, Soumagne en Herve van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001000632 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen betreffende het witwassen van geld van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001016337 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 19 september 2001 wordt, met ingang van 1 april 2002, eervol ontslag uit zijn functies van industrieel ingenieur verleend aan de heer Jan Heylen die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bi type koninklijk besluit prom. 24/09/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001022713 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende eervol ontslag van de adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001012587 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 1999, gesloten in het Paritair Comité van de banken, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997 betreffende deel type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001000552 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastruc type koninklijk besluit prom. 12/09/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001002125 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging met het oog op de omschakeling naar de euro van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 02/10/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001012974 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3°, van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 24/10/2001 numac 2001015111 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling van de verordeningsbepalingen voor de organisatie van de stage van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001027592 bron ministerie van het waalse gewest Gezondheid Bij ministerieel besluit van 12 september 2001 wordt het centrum voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten "Centre d'Information sanitaire Alleur a.s.b.l." van 1 januari 2001 tot 31 december 2004 erkend en gemach Deze erkenning h type ministerieel besluit prom. 13/09/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001027601 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende het referentie-inkomen 2001 type ministerieel besluit prom. 13/09/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001036193 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 2001 betreffende de bepaling van de forfaitaire subsidiebedragen voor het basisaanbod van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001036192 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlamse regering tot wijziging van de regelgeving betreffende bossen, jacht en riviervisserij, wat betreft de invoering van de euro type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001036202 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001036170 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001027603 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 19 december 1991 tot bepaling van de voorwaarden tot toekenning en de percentages der subsidies voor de aanleg en de uitrusting van terreinen en gebouwen beste type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001027600 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2000 tot vastlegging van het investeringsprogramma 2000-2004 voor de sanering en de bescherming van waterwinningen type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001027591 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2000 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en de secretaris van het begeleidingscomité van de Gewestelijke Centra voor de integratie van vreemdelingen of

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001031357 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief van de Minister van Leefmilieu en Openbare Netheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de rol van de gemeenten in de bestraffing van inbreuken op de openbare netheid Dames en heren burgemeesters, Inleiding Het be - de gemeente type omzendbrief prom. 02/05/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001000699 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief OOP 30 aangaande de uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties. - Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001029382 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van 4 juli 2001 van de Regering van de Franse Gemeenschap wordt Mevr. Hafida Bachir, federaal secretaris van « Vie féminine » v.z.w., benoemd tot lid van de « Conseil supérieur de l'Education permanente » ter vervanging v B type document prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001022762 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden Personeel. - Mobiliteit Bij beslissing van 17 september 2001 van het Beheerscomité van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, wordt Mevr. Martens, Cathérine, geboren op 3 december 1964, directiesecretar

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029441 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001029431 bron ministerie van de franse gemeenschap "Université de Mons-Hainaut". - Benoeming Bij besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2001, wordt de heer Bernard Lux, gewoon hoogleraar aan het "Centre interfacultaire des sciences humaines", tot Rector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor Gezondheidspromotie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juli 2001, wordt Mevr. Véronique Tellier tot plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie van de Franse Gemeenschap b type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001029430 bron ministerie van de franse gemeenschap « Université de Mons-Hainaut ». - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2001, wordt de heer Michel Hecq, gewoon hoogleraar aan het « Centre interfacultaire des sciences et de la médecine », tot Vice-Rector va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029358 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het gesubsidieerd officieel onderwijs, bestemd om de uitgaven voor het contractueel personeel te dekken, in toepassing van artik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029432 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende financiering van de subsidie 2001 van de overlegde onderzoeksacties die in 2001 beginnen alsook van de aanvullende bedragen voor sommige aan de gang zijnde overeenkomsten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029354 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afschaffing van het « Lycée de la Communauté française » te Quevaucamps type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/07/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029465 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een lid van de Selectiecommissie voor films type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029359 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029356 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/07/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

erratum

type erratum prom. 20/07/2000 pub. 24/10/2001 numac 2001014202 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. - Errata

arrest

type arrest prom. 09/04/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer van het sport-, vrijetijds- en toerismecentrum van Worriken, dienst met autonoom beheer

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001009919 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001 is de aanwijzing van de heer Van Ausloos, L., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een term Het be

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 21/12/2000 pub. 24/10/2001 numac 2001033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 september 1995 over het recht op studietoelagen en het bedrag ervan

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001016240 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) 1. PB C type vergunning prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001016257 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) PB C 19 type vergunning prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001016290 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 8, lid 1, tweede alinea van Verordening nr. 2082/92 inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatieblad van de Europese Gemeens(...) PB C 23

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/10/1998 pub. 24/10/2001 numac 2001031347 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Regeling tot toekenning van een subsidie aan de verenigingen die doven laten deelnemen aan hun culturele, sportieve en jongerenactiviteiten type overeenkomst prom. 18/05/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001031348 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement van 18 mei 2001 tot wijziging van het reglement van 3 juli 1998 tot regeling van de toegang van jonge acteurs tot beroepsstages in de theaterwereld, « Acteurfonds » genoemd type overeenkomst prom. 18/05/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001031350 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement van 3 juli 1998 tot bevordering van Franstalige Brusselse toneelvoorstellingen in het buitenland type overeenkomst prom. 18/05/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001031349 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement tot wijziging van het reglement van 12 december 1997 betreffende de toekenning van subsidies aan beroepstoneelgezelschappen ter bevordering van het toneel bij het schoolpubliek type overeenkomst prom. 18/05/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001031352 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement tot wijziging van het reglement van 12 december 1997 tot instelling van een reglement betreffende de Franse toneelwedstrijd

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001031345 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Adreswijziging van het Centrum voor globale sociale actie "Solidarité Savoir" Bij besluit van 20 september 2001 erkende het College van de Franse Gemeenschapscommissie de adreswijziging van het Centrum voor globale actie "Solidari

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001008427 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige ingenieurs bouwkunde (rang A1) (m/v) voor de administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten van het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV01023)(...) Rangschikking van de type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001008438 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technici bouwkunde (rang C1) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN) van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ANV01025). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende (...) 1. Fran type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001008426 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen (rang B1) (m/v) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV01016). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende se(...) 1. Verslype, Frank type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001008429 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige industrieel ingenieurs scheikunde (rang 10) voor de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen - Ministerie van Landsverdediging (ANG01023). - Uitslagen R(...) Matten, type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001008412 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** beambte voor het Ministerie van de **** **** (****00002). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****-****, ****-**** type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001008439 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen (rang B1) (m/v) voor de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) ( ANV01014). - Uitslagen (...) 1. Rondags, Liesbet, Bilzen 2. B type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001008417 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technisch assistenten (m/v) (rand D1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) (ANV01013). - Uitslagen Ra(...) 1. De Cock, Marc, Aalst 2. type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001008415 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige gezondheidsinspecteurs voor het Ministerie van Sociale Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot proeftijd : 1(...) 2. Lacroix, Alai type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001008428 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** maatschappelijk assistent voor Directoraat-Generaal **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de vergelijkende selectie voor toelating tot ****(...) 1. **** type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001008425 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** industrieel ingenieur voor het Fonds voor Beroepsziekten . Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1.(...) 2. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001008414 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige sociaal inspecteurs voor het Ministerie van Sociale Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot proeftijd : 1. D(...) 2. Le Roy, Filip type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001008413 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige sociaal controleurs voor het Ministerie van Sociale Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot proeftijd : 1. V(...) 2. Kokur, Selim type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001008411 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** maatschappelijk assistent voor Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot(...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001008424 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Franstalige sociale controleurs voor het Ministerie van Sociale Zaken . Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot proeftijd : 1. Herman, N(...) 2. Goffard, Pas type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001008410 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Franstalige gezondheidscontroleurs voor het Ministerie van Sociale Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot proeftijd : 1. Dobc(...) 2. Dantinne, D type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001008416 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige informaticus-projectleider (rang 10) voor het Ministerie van Financiën (AFG01820). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van deze selectie voor toelating tot de stage : 1. Clause, G(...) 2. Thomas, type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001008437 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige informatici (rang A1) voor de diensten van de Vlaamse Regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) (ANV01021). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van (...) 1. Bulck type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2001 numac 2001008409 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** verificateurs voor het Ministerie van Financiën (rang 10). - **** groep 2 (****01016) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage :****;52;&1+58&****(...) 1. ****, ****
^