B.S. Index van de publicaties van 27 oktober 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001021519 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 92/2001 van 12 juli 2001 Rolnummer 2167 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken en artikel 97, zevende lid, va Het Arbit type wet prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001001088 bron ministerie van binnenlandse zaken Tuchtraad voor de geïntegreerde politie Oproep tot kandidaten De Minister van Binnenlandse Zaken doet een oproep tot kandidaten voor de functie van effectief of plaatsvervangend extern bijzitter in de tuchtraad voor de politiediensten. (...) De tuchtr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001001083 bron ministerie van binnenlandse zaken Doorhaling van tuchtstraf Bij koninklijk besluit van 24 september 2001 wordt ingevolge zijn verzoek tot doorhaling van de tuchtstraf, opgelegd bij koninklijk besluit van 25 juli 1989 aan de heer Frans De Waele, korpschef van de gemeentepolitie type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001001079 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 24 september 2001 wordt aan de heer Heylen, Lodewijk, op zijn verzoek, met ingang van 1 augustus 2001, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie b Hij wor type koninklijk besluit prom. 19/10/2001 pub. 27/10/2001 numac 2001022766 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 43, § 1, 1°, van de programmawet van 24 december 1993 type koninklijk besluit prom. 11/10/2001 pub. 27/10/2001 numac 2001012991 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbe type koninklijk besluit prom. 11/10/2001 pub. 27/10/2001 numac 2001012992 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorz type koninklijk besluit prom. 09/10/2001 pub. 27/10/2001 numac 2001012990 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, V., van het koninklijk besluit van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van `s lands bedrijfsleven, type koninklijk besluit prom. 19/10/2001 pub. 27/10/2001 numac 2001022767 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1993 tot uitvoering van artikel 37, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit-keringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001009869 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal der Strafinrichtingen. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 12 september 2001 wordt Mevr. Moies Jeannine, bestuursassistent bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar h type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001009849 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal der Strafinrichtingen Personeel. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 12 september 2001 wordt Mevr. Pecceu, Monique, bestuursassistent bij h(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001009918 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal der Strafinrichtingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 11 oktober 2001 is de bevoegdheid van de bestuurscommissie van de gevangenis te Nijvel uitgebreid tot de strafinrichting te Ittre. Het aantal afzetbare lede type ministerieel besluit prom. 28/08/2001 pub. 27/10/2001 numac 2001027617 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 28/08/2001 pub. 27/10/2001 numac 2001027616 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 50 en programma 02 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 11/10/2001 pub. 27/10/2001 numac 2001012993 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 7 november 1966 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, lucht type ministerieel besluit prom. 10/10/2001 pub. 27/10/2001 numac 2001009905 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2000 houdende benoeming van de leden van de Commissie « strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting » en houdende toekenning van een type ministerieel besluit prom. 06/08/2001 pub. 27/10/2001 numac 2001027614 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 05 en 06 van organisatieafdeling 30 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 06/08/2001 pub. 27/10/2001 numac 2001027613 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 06/08/2001 pub. 27/10/2001 numac 2001027615 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2001 pub. 27/10/2001 numac 2001036220 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/09/2001 pub. 27/10/2001 numac 2001001054 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 10 Baremische loopbaan - Voortgezette opleiding

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001021518 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 25 september 2001 in zake F. Cassiman tegen het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitra « Sche

document

type document prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001009906 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal der Strafinrichtingen. - Personeel Bij de koninklijk besluiten van 27 september 2001 zijn de heren Guido De Block, industrieel ingenieur bij de gevangenis te Vorst en Christian Hex, industrieel ingenieur bij de strafinrichti Overeen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001012972 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Doornik, ter vervanging van de heer André Ysebaert De betrokken organisaties De voo

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001009933 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2001 is aan de heer Vanstreels, L., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Tongeren. Bij koninklijk besluit van 1 Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001009928 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 oktober 2001 : - is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Doornik, Mevr. Gossuin, M., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Pér - is benoe

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001031359 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen Bij ministerieel besluit van 20 september 2001 wordt de erkenning van de B.V.B.A. ARSIS, vertegenwoordigd door de heer Guido STEGEN, al

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001009934 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen De aanwijzing van de heer Van Craen, G., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 november 2001. Rechtbank va De aanwijzing v

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001021504 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 99/2001 van 13 juli 2001 Rolnummer 1894 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 56bis, type arrest uittreksel prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001021524 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 108/2001 van 13 juli 2001 Rolnummer 2183 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 20, type arrest uittreksel prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001021522 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 107/2001 van 13 juli 2001 Rolnummers 1916, 2010, 2038, 2039 en 2076 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 278 tot 292 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964, en 377 tot 385 van het Wetbo Het Arbi

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001008446 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor de afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit van de administratie Waterwegen en Zeewezen - departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemee(...) Na deze type bericht van selor prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001008448 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technici (m/v) (rang C1) voor de Administratie Wegen en Verkeer - departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst aangelegd,(...) Toelaatbaarheidsvereisten type bericht van selor prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001008449 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige medewerkers (rang C1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen) en sommige Vlaamse openbare instellingen Na deze selectie wor(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001008450 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen personeelswerk (rang B1) voor het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die twee (...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001008444 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs (rang 26) voor het Bestuur Economische Inspectie van het Ministerie van Economische Zaken Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bl(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001008445 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs (rang A1) voor de afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit van de administratie Waterwegen en Zeewezen - departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na d(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 27/10/2001 numac 2001008447 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technici (m/v) (rang C1) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst aangelegd, die twee jaar geldig blijft.(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1
^