B.S. Index van de publicaties van 31 oktober 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001003485 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Rochefort - 8e di(...) Overschotten van de E411 gekadastreerd sie A, nr. 134B

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001009929 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2001 wordt aan de heer Paul Gerard, op datum van 30 september 2001 's avonds ontslag verleend uit zijn functie van adjunct-adviseur bij het Centraal Bestuur van het Ministerie van type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001001087 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 15 oktober 2001 wordt de heer Deryckere, Luc, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Ieper/Wervik/Heuvelland/Mesen/Poperinge/Vleteren/Langemark- type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001016344 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 19 september 2001 wordt, met ingang van 1 mei 2002, eervol ontslag uit zijn functies van adjunct-adviseur verleend aan de heer Pierre De Brabandere die aanspraak heeft op een rustpensioen. type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001021531 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2000 tot vaststelling van tijdelijke maatregelen voor het financieel en materieel beheer van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001012626 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de toekenning van een premie aan gesyndiceerde werk type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001012621 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001012625 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 ok type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001012592 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de huisbewaarders van flatgebouwen, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001003452 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde koninklijke besluiten met betrekking tot de uitgifte door de Belgische Staat van leningen uitgedrukt in vreemde munten type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001001085 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 15 oktober 2001 wordt de heer Sorgeloos, Didier, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Tehulpen/Lasne/Rixensart voor een termijn van vijf jaar type koninklijk besluit prom. 03/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001003482 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dematerialisatie van de 4 % Bevrijdingslening type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001022784 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de Grondstoffen type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001022741 bron ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot omzetting van artikel 5 van de richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen als gevolg van de opslag van benzine en de dist type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001000908 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 juni 2001 tot wijziging, wat de octrooigemachtigden betreft, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001000802 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 december 1990 betreffende diepvriesproducten type koninklijk besluit prom. 29/09/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001001086 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 15 oktober 2001 wordt de heer Manon, Philippe, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance voor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/09/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001016351 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001027626 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Natuurbehoud Onbevaarbare waterlopen Bij ministerieel besluit nr. H/C.12.9.192 van 28 juni 2001 wordt de wateroppervlakte tussen de twee stuwdammen stroomafwaarts en stroomopwaarts van de brug van Han-sur-Lesse op het grondgebied van Rochefort, Bij min type ministerieel besluit prom. 27/04/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001016352 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s.-gebied VIIe type ministerieel besluit prom. 09/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001022754 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 30/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001016355 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001009930 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2001 wordt Mevr. Suzanne Van Nieuwenhove, bestuursassistent bij de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar het Centraal Bestuur v type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001009931 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2001 wordt Mevr. Jacqueline Navet, bestuursassistent bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur , in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar het Centraal Bestuur van h type ministerieel besluit prom. 17/09/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001016354 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001031362 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen. - Verloven voor opdracht Ontslagen. - Tweetalig kader. - Bevordering Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2001 wordt Mevr. Scheepmans, Mieke vanaf 1 januari 2001 toegelaten Bij be

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001036234 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de heroverweging van de budgettaire middelen door de organisatie van de ambulante begeleiding door bepaalde voorzieningen inzake sociale integratie van personen met een handicap en houdende de aanpassing van de wer type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001036230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de aanduiding van de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur

decreet

type decreet prom. 20/04/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001035684 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 25/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001027656 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van artikel 1bis van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder type decreet prom. 06/07/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001035984 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001003481 bron ministerie van financien Obligaties aan toonder van de 4 % Bevrijdingslening . - Bericht De Minister van Financiën brengt de houders van effecten aan toonder van de 4 % Bevrijdingslening ervan op de hoogte dat deze lening niet meer wordt vertegenwoordigd do(...) De vorm « ef type bericht prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001011448 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-01/0059 - Lyfra-Partagro N.V./Huis Verloo B.V.B.A. Op 18 oktober 2001 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogd Volgens type bericht prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001031381 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbaar onderzoek Ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan Op 20 september 2001 is de Brusselse Hoofdstedelijk Regering overgegaan tot de aanneming van het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan. Overeenkomstig artikel 18 Gedurende de

document

type document prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001015120 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Akkoord betreffende het statuut van de missies en de vertegenwoordigers van Derde Staten bij de Noordatlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 14 september 1994 . - Toestemming door de Franse Republiek Op 27 september 2001 is(...) De n

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor Openbare Bibliotheken. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 augustus 2001 wordt Mevr. Annie Liétart, rue des Masuis-Jambois 5, bus 18, te 5100 Jambes, op 29 augustus 2001 benoemd tot werkend li

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001013007 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk Benoeming van een gewoon lid Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2001, wordt de heer De Prez, Geert, benoemd tot gewoon lid dat een der me MINISTE

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001021534 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Mandaat Bij koninklijk besluit van 13 februari 2001, wordt het uitzonderlijke mandaat van Mevr. Pascale Vandervellen, attaché bij de Koninklijke Musea voor Kuns type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001021535 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Hogere functie Bij ministerieel besluit van 10 juni 2001 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2001, wordt Mevr. Anne Delhaye, echtgenote Cahen, departemte type document van de diensten van de eerste minister prom. 17/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001021527 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 2000 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij »

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001009945 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking In het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2001, bladzijde 37286, regels 24 en 25, is de vacante plaats van beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerp type vacante bettreking prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001021536 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Vacante betrekking De vacante betrekking van Hoofdconservator van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis wordt ter kennis gebracht van het personeel en

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2000021537 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arresten van 14 september 2001 in zake de b.v.b.a. Asfaltwerken Beylemans en de b.v.b.a. Luvatri tegen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, « Sch

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001011446 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand september 2001 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand september 2001 respectievelijk vastg Iga = 0,

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001035857 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Oostende-Middenkust : definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Oostende-Middenkust op het grondgebied van de gemeenten Bredene, De Haan, Gistel, Middelkerke, Oostende en Oudenburg Bij besl De kaar

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001022775 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001040310 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2001 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand oktober 2001, 109,67 punten bedraagt, tegenover 109,84 punten in september Het gezo

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001002135 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Voorzitter van het directiecomité van de FOD "Budget en Beheerscontrole" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 14 november 2001 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minimaal(...) 3. Vereist(e) diploma( type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001002139 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal "Organisatie" van de FOD "Personeel & Organisatie" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 14 november 2001 over een managementervaring van minstens zes jaar beschik(...) 3. Vereist(e) diploma(`s) op 14 nove type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001002136 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Voorzitter van het directiecomité van de FOD "Justitie" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 14 november 2001 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minimaal tien jaar nuttig(...) 3. Vereist(e) diploma( type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001002134 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Voorzitter van het directiecomité van de FOD "Personeel en Organisatie" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 14 november 2001 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minimaal (...) 3. Vereist(e) diploma( type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001002148 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal "Macro-budgettaire dienst" van de FOD "Budget- & Beheerscontrole" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 17 november 2001 over een managementervaring van minstens z(...) 3. Vereist(e) diploma(`s) op 17 novem type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001002149 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal "Management support" van de FOD "Budget- & Beheerscontrole" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 17 november 2001 over een managementervaring van minstens zes jaa(...) 3. Vereist(e) diploma(`s) op 17 nove type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001002150 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal "Begeleiding begroting" van de FOD "Budget- & Beheerscontrole" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 17 november 2001 over een managementervaring van minstens zes (...) 3. Vereist(e) diploma(`s) op 17 nove type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001002140 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal "Personeel" van de FOD "Personeel & Organisatie" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 14 november 2001 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikke(...) 3. Vereist(e) diploma(`s) op 14 nove type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001002137 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Voorzitter van het directiecomité van de FOD "Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 14 november 2001 over een managementervaring van minstens ze(...) 3. Vereist(e) diploma( type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001002143 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal "Externe communicatie" van de FOD "Kanselarij en Algemene Diensten" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 14 november 2001 over een managementervaring van minstens zes(...) 3. Vereist(e) diploma(`s) op 14 n type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001002142 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal "OFO" van de FOD "Personeel & Organisatie" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 14 november 2001 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of m(...) 3. Vereist(e) diploma(`s) op 14 nove type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001002146 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal "Informatiebeheer" van de FOD "ICT" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 14 november 2001 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minimaal tie(...) 3. Vereist(e) diploma(`s) op 14 type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001002145 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal "Programma-, Project-, Klanten- & Partnerbeheer van de FOD "ICT" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 14 november 2001 over een managementervaring van minstens zes jaa(...) 3. Vereist(e) diploma(`s) op 14 type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001002147 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal "Dienstenbeheer" van de FOD "ICT" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 14 november 2001 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minimaal tien (...) 3. Vereist(e) diploma(`s) op 14 type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001002141 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Afgevaardigd bestuurder Selor van de FOD "Personeel & Organisatie" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 14 november 2001 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minima(...) 3. Vereist(e) diploma(`s) type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001002138 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Voorzitter van het directiecomité van de FOD "Sociale Zekerheid" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 14 november 2001 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minimaal tien ja(...) 3. Vereist(e) diploma( type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001002144 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal "Ondersteuning van de Coördinatie en integratie van het beleid" van de FOD "Kanselarij en Algemene Diensten" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 14 november 2001 ove(...) 3. Vereist(e) diploma(`s) op 14

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 31/10/2001 numac 2001042410 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand oktober Voor de raadplegin
^