B.S. Index van de publicaties van 9 november 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 09/11/2001 numac 2001011329 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2000 tot vervanging van het koninklijk besluit van 26 september 1997 betreffende de benamingen, de kenmerken en het loodgehalte van de benzines voor motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 09/11/2001 numac 2001000920 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 2, vierde lid, van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging type koninklijk besluit prom. 22/10/2001 pub. 09/11/2001 numac 2001022810 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende het personeel van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 09/11/2001 numac 2001011330 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2000 tot vervanging van het koninklijk besluit van 28 oktober 1996 betreffende de benamingen, de kenmerken en het zwavelgehalte van de gasolie-diesel voor wegvoertuigen type koninklijk besluit prom. 15/10/2001 pub. 09/11/2001 numac 2001022809 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de structuur, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 09/11/2001 numac 2001031405 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 1998 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van de Brusselse Hoofdst type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/11/2000 pub. 09/11/2001 numac 2001031401 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende wijziging van het besluit van 16 juli 1998 dat de gewestelijke initiatieven bepaalt die mogelijk opgenomen worden in de driejaarlijkse ontwikkelingsdotatie evenals de investeringsprojecten welke in a type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 09/11/2001 numac 2001031406 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 09/11/2001 numac 2001027655 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Maatschappijen voor gemeenschappelijk vervoer Bij besluit van de Waalse Regering van 27 september 2001 wordt de heer Philippe Libiez op 6 oktober 2000 benoemd tot bestuurder van de "Société de transport en commun du Hainaut", ter verva Bij besluit van

document

type document prom. -- pub. 09/11/2001 numac 2001021561 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Vaste Nationale Cultuurpactcommissie In tegenstelling tot de gemaakte afspraak op de algemene vergadering van 22 oktober 2001, nodigen wij u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie op maandag 12 november 2001, Gelet op type document prom. 08/11/2001 pub. 09/11/2001 numac 2001003510 bron ministerie van financien Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie met een hoog zwavelgehalte type document prom. -- pub. 09/11/2001 numac 2001095042 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Overdracht van een verzekeringsportefeuille tussen ondernemingen gevestigd in een Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De portefeuille van de levensverzekeringscontracten van de Deze overd

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/05/2001 pub. 09/11/2001 numac 2001029479 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire Commissie van het confessioneel vrij onderwijs

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/11/2001 numac 2001009954 bron ministerie van justitie Adres vredegerecht van het kanton Landen-Zoutleeuw, zetel Zoutleeuw. - Erratum Het officieel adres van het vredegerecht van het kanton Landen-Zoutleeuw, zetel Zoutleeuw, luidt Prins Leopoldplaats 6, te 3440 Zoutleeuw, in plaats van Prins Leopold

beschikking

type beschikking prom. 19/07/2001 pub. 09/11/2001 numac 2001031404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het protocol van Kyoto bij het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, en met de Bijlagen A en B, opgemaakt te Kyoto op 11 december 1997 type beschikking prom. -- pub. 09/11/2001 numac 2001009971 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Neufchâteau Bij beschikking van 7 september 2001 werd de heer Moniotte, L., voorzitter in handelszaken van de rechtbank van koophandel te Neufchâteau, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 6 novembe

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2001 numac 2001022733 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 september 2001 wordt Mevr. Courselle, Patricia, met ingang van 1 augustus 2001, op het Nederlands kader, benoemd in de hoedanigheid van werkleider bij de Wetenschappelijke Inrichting van de Staa(...) Bij koninkl type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2001 numac 2001022734 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 september 2001 wordt Mevr. Blaude, Marie-Noëlle, met ingang van 1 september 2001, op het Frans kader, benoemd in de hoedanigheid van werkleider bij de Wetenschappelijke Inrichting van de Staat &(...) Bij konin

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 09/11/2001 numac 2001095043 bron ministerie van economische zaken Mededeling van een fusie door opslorping tussen twee verzekeringsondernemingen gevestigd in een Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De onderneming naar Luxemburgs recht « S.A. Mega Life Lux », waarvan de maatschappeli Deze

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/11/2001 numac 2001001112 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** he type vergunning prom. -- pub. 09/11/2001 numac 2001001111 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 2 okto Bij m

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 09/11/2001 numac 2001013069 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. De retribu

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/11/2001 numac 2001001114 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 Bij
^