B.S. Index van de publicaties van 13 november 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001021548 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 122/2001 van 10 oktober 2001 Rolnummer 2204 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken en over artikel 97, zevend Het Arbit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001012584 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 tot organi type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001012582 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot uitvoering van de regeling arbeid-opleiding type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001012586 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001012447 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoed type koninklijk besluit prom. 15/10/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001022777 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1978 houdende toekenning van een toelage aan personen belast met de taak van tolk bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001012589 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot uitvoering van de regeling opleidingskrediet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001022716 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Commissie voor sociaal hulpbetoon aan de gehandicapten Ontslag en aanwijzing van een secretaris Bij ministerieel besluit van 14 september 2001, dat in werking treedt op 1 september 2001, wordt eervol ontslag verleend uit zijn ambt van secreta Bij hetzel type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001022717 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale Hoge Raad voor gehandicapten Aanwijzing van de secretarissen Bij ministerieel besluit van 14 september 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2001, worden aangewezen in de hoedanigheid van secretarissen van de Nationale De heer V type ministerieel besluit prom. 04/10/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001022761 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031398 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 1999 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001027669 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de grenzen van de hydrografische bekkens en onderbekkens van het Waalse Gewest worden vastgesteld

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001013025 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn Handelsstraat 76-80, te 1040 Brussel, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij ove De Min type bericht prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001021569 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Jan Van Niel Schuuren, wonende te Kortrijk, E. Sabbelaan 1 en Hugo Heinkens, wonende te K Deze za

document

type document prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001027668 bron ministerie van het waalse gewest Huisvesting Ruilverkavelingsprogramma van de openbare huurhuisvestingsmaatschappijen Overeenkomstig onderafdeling 2, afdeling 2, hoofdstuk 2, van Titel III, van de Waalse Huisvestingscode heeft de Waalse Regering tijdens haar zitting van 18 o Die operat

erratum

type erratum prom. 05/09/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001022822 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 29/06/2000 pub. 13/11/2001 numac 2001027667 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 28/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031403 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu type beschikking prom. 19/07/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031395 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffende de euro type beschikking prom. 28/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031402 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het Fonds voor de financiering van het waterbeleid type beschikking prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001009974 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Neufchâteau Bij beschikking van 7 september 2001, werd de heer Moniotte, L., gewezen voorzitter in handelszaken van de rechtbank van koophandel te Neufchâteau, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001021581 bron diensten van de eerste minister Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 juni 2001, de heer Vannitsem, Stéphane, geboren op 3 ja(...) Bij hetzelfde koninklijk besluit van 11 juni 2001, de heer Delobbe, Laurent, geboren op 13 janu(. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001022718 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Commissie voor sociaal hulpbetoon aan de gehandicapten Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 19 september 2001, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zi Bij hetzel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001021579 bron diensten van de eerste minister Koninklijke Bibliotheek van België. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 mei 2001, de heer Istasse, Nathaël, geboren op 10 oktober 1975, licenti(...) Bij hetzelfde koninklijk besluit van 8 mei 2001, de heer D'Hoore, Marc, geboren op 2 april 196 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001022715 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Commissie voor sociaal hulpbetoon aan de gehandicapten Ontslag en benoeming van een voorzitter en van drie leden Bij koninklijk besluit van 25 september 2001, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking wordt, op hun verzoek, eervol Bij hetzel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001021580 bron diensten van de eerste minister Koninklijke Bibliotheek van België. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 september 2001, Mevr. Verspeurt, Véronique, geboren op 2 mei 1967, licen(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001021545 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 95/2001 van 12 juli 2001 Rolnummer 2181 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 332, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde. Het Arbitragehof samengesteld

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001021550 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Benoemingen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001009975 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwarder in het gerechtelijk arrondissement Hoei : 1 . De kandidaat voor een ambt tot gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot de (...) Voor elke kandidatuur d type vacante bettreking prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001009976 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001009970 bron ministerie van justitie Hoven en rechtbanken Inrichting van een vergelijkend wervingsexamen voor de graad van gerechtelijk technisch assistent 1. Gedurende het eerste kwartaal van 2002, zal de Minister van Justitie een vergelijkend examen voor de graad van gerechte 2. Tot dit

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001009972 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 november 2001 is Mevr. Godin, A., licentiaat in de rechten, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Aarlen, te Marche-en-Famenne en te Neufchâteau. Het beroep tot nie

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001021552 bron arbitragehof Arrest nr. 134/2001 van 30 oktober 2001 Rolnummer 1999 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 107 van de wet van 24 december 1999 houdende sociale en diverse bepalingen, waarbij artikel 5 van de wet van 8 december 1976 tot regeling Het Arbitr

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/08/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001033071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 9 november 1994 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001003464 bron ministerie van financien Administratie van de Thesaurie Bekendmaking voorgeschreven door het artikel 8 van het ministerieel besluit van 14 september 1966 79 e aanvullende lijst van de personen, instellingen en vennootschappen die, op grond van artikel 1 van Voor de raadpleging

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001009973 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Luik De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 11 oktober 2001, heeft de heer Lievens, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termi

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001021547 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 106/2001 van 13 juli 2001 Rolnummer 1942 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 42 van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, geste Het Arbit type arrest uittreksel prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001021544 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 94/2001 van 12 juli 2001 Rolnummer 2180 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 17 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, gesteld door Het Arbit type arrest uittreksel prom. -- pub. 13/11/2001 numac 2001021549 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 123/2001 van 10 oktober 2001 Rolnummer 2214 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 377 tot 385 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof, s wijst na beraad
^