B.S. Index van de publicaties van 17 november 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001009816 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de instelling van openbaar nut Wijziging der statuten. - Goedkeuring Bij koninklijk besluit van 5 september 2001 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001011407 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de provinciale commissie voor de distributie van de provincie Namen type koninklijk besluit prom. 08/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001007287 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het aktief kader beneden de rang van offic type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001022815 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal aantal tandartsen, opgesplitst per Gemeenschap, die toegang hebben tot het verkrijgen van bepaalde bijzondere beroepstitels voor de jaren 2006 en 2007 type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001009889 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Vétérina 2° worden type koninklijk besluit prom. 13/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001022856 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanstelling van de administrateur-generaal van het Instituut voor veterinaire keuring type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001009844 bron ministerie van justitie Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 5 september 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de instelling van openbaar nut « Fondation du Rotary Club de 2° worden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001003505 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan het reglement van Nasdaq Europe type ministerieel besluit prom. 09/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001022838 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 09/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001022839 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 15/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001016369 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 01/10/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001011425 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de opdrachten toegewezen aan de evaluatie- en inspectiediensten in uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Ho

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001036262 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2000 houdende organisatie en regeling van het beheer en de werking van het Vlaams Zorgfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001036263 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001027674 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 juni 1999 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het "Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne"

document

type document prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001040809 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der Industriële Productieprijzen van de maand september 2001 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand september 2001 155,11 punte(...) Het defenitief inde

erratum

type erratum prom. 28/08/2000 pub. 17/11/2001 numac 2001036289 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de overdracht van de personeelsleden van de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs aan de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001021570 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Te begeven betrekkingen Bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Ruisbroekstraat De kandid

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001003498 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 536 van 25 oktober 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001003500 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 422 van 10 oktober 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001003499 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 545 van 19 oktober 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001003496 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 529 van 15 oktober 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001003497 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 517 van 18 oktober 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001021489 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 97.507 van 5 juli 2001 in zake de Belgische Staat tegen de Franse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageho « Sche

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001001116 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij type erkenning prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001014204 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besture Voor de

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001008466 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diplomaten (rang 10) voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd die twee jaar geldig (...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001008468 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (rang 10) (m/v) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaa(...) 1. Belg of burger type bericht van selor prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001008465 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs (m/v) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : type bericht van selor prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001008471 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige regioverantwoordelijken (rang A2) voor de Buitendiensten van de Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt (...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001008470 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige directeurs (rang A2) voor de Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand « De Zande » te Ruiselede en Beernem - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (...) Toela type bericht van selor prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001008469 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen (rang B1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen) en sommige Vlaamse Openbare Instellingen Na deze selectie wor(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 17/11/2001 numac 2001008467 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (rang 10) (m/v) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Na deze selectie wordt een lijst aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten :(...) 1. Belg of burge
^