B.S. Index van de publicaties van 20 november 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001041311 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001095047 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 5 november 2001 wordt ingeschreven type wet prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001021563 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 110/2001 van 20 september 2001 Rolnummer 1955 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 110bis,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/10/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001001166 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van de federale politieraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001001138 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 3 november 2001 wordt de heer Grisay, Roger, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Seraing/Neupré voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001016366 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 27 september 2001 wordt, met ingang van 1 augustus 2002, op eigen verzoek, eervol ontslag uit haar functies van industrieel ingenieur verleend aan Mevr. Antoinette Taverniers die aanspraak he Bij hetz type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001001160 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 3 november 2001 wordt de heer Tormans, Eric, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Grimbergen voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001001161 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 3 november 2001 wordt de heer Coudenys, Jean-Pierre, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Waregem/Anzegem/Spiere-Helkijn/Zwevegem voor een t type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001009992 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 8 november 2001, is de heer Weyns, J., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn ambt uitoefenen en er moeten verblijv Bij koninkl type koninklijk besluit prom. 26/09/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001022747 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 mei 1990 tot vaststelling van de lijst van de weefsels van menselijke oorsprong waarvoor in de afleveringskosten een tegemoetkoming wordt verleend door de verplichte verzekering voor genee type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001012629 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende verlenging van sommige bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001012637 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de arbeidstijdverkorting type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001012630 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de vaststelling van sommige loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/11/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001001165 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de federale politieraad type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001012642 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart in verband met de oprichting van een vormingscomité en risicogroepen type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001012635 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende bijkomende voordelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/11/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001011459 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende het gratis vervoer en de gratis levering van een hoeveelheid elektriciteit als sociale openbaredienstverplichting type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001036236 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de lijst van subsidiabele vrijwilligersactiviteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001021586 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Henri Bruffaerts, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Fonteinstraat 82, heeft op 24 september Deze zaa type bericht prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001021587 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Filip Dewulf, wonende te 8670 Koksijde, Noordduinen 12, heeft op 24 september 2001 een v Deze zaa type bericht prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001021574 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnissen van 19 september 2001 in zake H. Vandenbossche tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Gillis en in zake F. « Sche type bericht prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001021573 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 10 september 2001 in zake R. Parsha-Radermaker tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is i « Sche

document

type document prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001016370 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Plantentuin van België. - Te begeven betrekking Een betrekking van attaché of assistent is te begeven bij de Nationale Plantentuin van België te Meise. Deze betrekking zal worden toegekend aan een kandidaat die kan ingeschreven worden De k type document prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001042011 bron ministerie van financien

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/10/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001029504 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 18 juni 1999 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de carrière buitenlandse dienst van het Commis

beschikking

type beschikking prom. 26/06/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001031442 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest 26 JUNI 2001 - Ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001021571 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Koninklijke Mus Algeme

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001021551 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Sterrenwacht van België Te begeven leidinggevende functies Bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, Ringlaan 3, 1180 Brussel, zijn de hierna verm Deze fu

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001009989 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - notaris ter standplaats Sint-Joost-ten-Node. In toepassing van artikel 43, type vacante bettreking prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001009993 bron ministerie van justitie Rechterlijke Organisatie. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Brussel : 1, vanaf 1 juli 2002 ; - Hoei : 1; - administratief agent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtb(...) De kandiaten voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001009991 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 november 2001 : - is de heer Willocx, B., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep t Hij wordt a type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001009990 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 november 2001 is benoemd tot adjunct-griffier bij het arbeidshof te Antwerpen, Mevr. Vervoort, A., opsteller bij de griffie van dit hof. Bij koninklijk besluit van 8 november 2001 is benoemd Bij koninklij

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001021567 bron arbitragehof Arrest nr. 143/2001 van 6 november 2001 Rolnummer 2025 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2, eerste lid, van de wet van 23 mei 2000 tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39,

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001095048 bron ministerie van economische zaken Mededeling van een fusie door opslorping tussen twee verzekeringsondernemingen gevestigd in een Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De onderneming naar Portugees recht « BPA Seguros Vida, S.A. », waarvan de maatschappe Deze

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001021564 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 111/2001 van 20 september 2001 Rolnummers 1944 en 1951 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 323 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de vrederechter van het tweede kanton Doornik. Het Arbitra samengesteld

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001021565 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 112/2001 van 20 september 2001 Rolnummer 1978 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, ges Het Arbi type arrest uittreksel prom. -- pub. 20/11/2001 numac 2001021566 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 113/2001 van 20 september 2001 Rolnummer 1963 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 309, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen , gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arb(...) samengesteld
^