B.S. Index van de publicaties van 28 november 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001003335 bron ministerie van financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 1994

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001022863 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001013016 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende bloementeelt : bijkomend vakantiegeld, technische modaliteiten type koninklijk besluit prom. 13/11/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001013109 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij nachtarbeid wordt toegestaan in een onderneming vallend onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012593 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van de werkzoekenden uit type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001013031 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 20 augustus 2001 : wordt de heer Bruno RASE, te Kraainem, als wordt de h type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001001098 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 8 november 2001 wordt aan de heer Josephus Severijns, de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de voormalige gemeente Deurne , provincie Vlaams-Brabant, arrondissement Leuven, verl(...) type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012769 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het protocol van nationaal akkoord voor de jaren 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012920 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012928 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende toekenning van een ARAB-vergoeding in de subsector voor verhuisondernemingen, m type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012732 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1999 en 30 november 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklied type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012726 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de instelling van een stelsel van aanvullende vergoeding voor we type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001040002 bron ministerie van financien Muntfonds Stand van het Muntfonds op 31 december 2000 gepubliceerd in uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Muntfonds als Staatsdienst Voor de ra type koninklijk besluit prom. 19/11/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001022849 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001013002 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid opgenomen in de sociale balans type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001022894 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale Orden. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit van 4 juli 2001 worden de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 november 1999, waarbij de heer LIMET Raymond dokter in de genees-, heel- en verloskunde en titelvoerend lid type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012957 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de betaling van een carensdag type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012823 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het derde kwartaal 2001 type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012924 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de subsector voor het gemeenschappelijk vervoer ten land type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012736 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012755 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de vergoeding wegens tegemoetkoming in de type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012812 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vervoerkosten type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012961 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012646 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012796 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, gesloten ter uitvoering van het protocolakkoord van 29 september 2000 betreffen type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001013028 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij re type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012883 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw inzake de eindejaarspremie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/10/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001022701 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001027688 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 17 september 2001 wordt de stad Luik met ingang van 24 september 2001 voor een duur van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001027686 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2001 worden de 3 ha 88 a 1 ca grond, die kadastraal bekend zijn als volgt, opgericht als vochtig gebied met een biologisch belang, « Marais de la Neuville » genaamd : Voor de raadpleging van de tabe type ministerieel besluit prom. 03/10/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 3 februari 1994 tot uitvoering van de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/10/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031452 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Regeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de onverenigbaarheden met de functie van bestuurder en van de commissarissen in de Gewestelijke Investeringsmaatschappij Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031407 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 tot bepaling van de graden van de ambtenaren van de Brusselse Gewestelijke type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031409 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 tot bepaling van het organieke kader van het personeel van de Brusselse Gewestel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/02/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031391 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het aantal punten toegekend aan de lokale besturen voor het jaar 2001 in toepassing van artikel 15 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 tot bep type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 tot vaststelling van de taalkaders van de Brusselse Gewestelijke Dienst vo type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/11/1998 pub. 28/11/2001 numac 2001031371 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de graden van de ambtenaren van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001036329 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning van vormingsprogramma's die voor de vervulling van de deeltijdse leerplicht in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001036319 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 1998 betreffende de uitvoering van het Muziekdecreet van 31 maart 1998 en de subsidiëring van compositieopdrachten voor muziektheater

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001027690 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 12, derde lid, van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken, ingevoegd bij het decreet van 25 februari 1999

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001009922 bron ministerie van justitie Aartsbisschoppelijk seminarie van Mechelen Studiebeurzen Schooljaar 2001-2002 Het Bestuur van het Aartsbisschoppelijk Seminaire te Mechelen, bericht de belanghebbenden dat volgende studiebeurzen voor priester-studenten te begeven zijn op 1 Worden geroe

document

type document prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001027687 bron ministerie van het waalse gewest Huisvesting Overeenkomstig artikel 170, type document prom. 27/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001001028 bron ministerie van binnenlandse zaken Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie. - Openbare orde. Inzet van de marspeletons van de federale politie type document prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001001081 bron ministerie van binnenlandse zaken Overplaatsing. - Personeel Bij besluit van de Secretaris-generaal van 5 oktober 2001 wordt, met ingang van 1 oktober 2001, de heer Deloyers, Baudoin, klerk bij de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid, overgeplaatst in dezelfde hoedanigheid naar type document prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001001129 bron ministerie van binnenlandse zaken Overplaatsing. - Personeel Bij besluit van de Secretaris-generaal van 31 oktober 2001 wordt, met ingang van 16 oktober 2001, de heer Reynewaeter, Michel, bestuursassistent bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag, overgeplaatst in dezelfde hoedanig

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001029488 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de bestuurder van de « Université de Mons-Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001029495 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de cel voor de programmatie van dringende werken met toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende het programma voor dringende werken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001029254 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende herziening van de gemiddelde prijs van het boek, het tijdschrift en het document voor de jaren 2001 tot 2003 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001029498 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het begeleidingscomité van het Waarnemingscentrum voor Kind, Jeugd en Hulpverlening aan de Jeugd van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001029496 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting en betoelaging van twee bijkomende overgangsklassen in het lager onderwijs voor het schooljaar 2001-2002, in toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwko

erratum

type erratum prom. 19/02/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001029482 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1972 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van het aantal studenten in de universitaire instellingen bedoeld in artikel 27, § 1,

arrest

type arrest prom. 06/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031333 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College betreffende de diensten voor thuiszorg 2001 type arrest prom. 13/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001029499 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit tot wijziging van het besluit van 26 april 2001 tot oprichting van het Waarnemingscentrum voor de beleidsvoeringen inzake Cultuur van de Franse Gemeenschap

beschikking

type beschikking prom. 19/07/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031396 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 houdende oprichting van diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad met afzonderlijk beheer type beschikking prom. 19/07/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031397 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het parlementair onderzoek

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001022702 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale Orden. - Bevorderingen en Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 juni 2001. Kroonorde De Gouden Palmen der Kroonorde worden verleend aan : Mevr. VAN DEN HERREWEGHE, Begga, klerk bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksge Mevr. VANDERSTU type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001022895 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale Orden. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 juli 2001 Leopoldsorde Wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heer LIMET, Raymond dokter in de genees-, heel- en verloskunde en tit Hij zal het burge

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001053992 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Monaia, Rinaldo Monaia, Rinaldo, geboren te Santa Guistina Bellunese op 30 apr(...) Alvorens te bes

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001021554 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten van de Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2001 worden bevorderd : - van geassocieerd lid tot e - van corre type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001021556 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten van de Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2001 wordt de heer Hassan, Mohammed, corresponderend lid type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001021568 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten van de Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. Uitoefening van het beroep van architect. Machtiging Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2001 wordt de heer Richard, Hery Rémi, van Malagassische nationalitei type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001021555 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten van de Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden.. Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Bestuurscommissie Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2001 : - wordt het mandaat verleend aan de hee - worden

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001010008 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen ; - eerste voorzitter van het arbeidshof te Bergen. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staats(...) Het standaardprofiel van de hierbo

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001001216 bron ministerie van binnenlandse zaken Federale politie Aanwerving van contractuele personeelsleden De federale politie werft een Nederlandstalige projectcoördinator voor de provincie Antwerpen aan op(...) De thans vacante bediening staat open voor zowel mannelijke als vrouwelijke kandidat

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/10/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/10/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001033083 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 april 2000 tot oprichting van een pedagogische werkgroep voor het vak niet-confessionele zedenleer in het gewoon lager onderwijs en in de eerste gr type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van 23 december 1987 betreffende de cursussen van basisopleiding in de permanente vorming van de Middenstand type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001033077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de loopbaanonderbreking in het Ministerie en in de paragemeenschappelijke instellingen van de Duitstalige Gemeenschap

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001011460 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand november 2001 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand november 2001 respectievelijk vastges Iga = 0,

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001001140 bron ministerie van binnenlandse zaken Lijst van erkende plaatsers van brandwerende deuren in toepassing van artikel 7 van het ministerieel besluit van 5 mei 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure inzake de erkenning van de plaatsers van brandwerende deuren Voor de raadpleg type lijst prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001003489 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen die onder een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap ressorteren De op 31 december 2000 opgemaakte lijst van de kredietinstellingen die onder een andere lidstaat van(...) Brussel, 23 oktober 2001. De Voorzitter, E type lijst prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001003487 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 24 oktober 2001. De Voorzitter, E. Wymeersch.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001001156 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1 Bij type vergunning prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001001155 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 29 De vergu type vergunning prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001001159 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 Bij type vergunning prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001003486 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor een fusie tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank-(...) Krachtens artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen v(...) type vergunning prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001001154 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsdiensten, en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 199 Bij type vergunning prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001001158 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 12 oktob Deze act

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001031456 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ontslag Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 10 oktober 2001, die uitwerking heeft met ingang van 1 september 2001, wordt het ontslag uit zijn functies aanvaard van de he

overeenkomst

type overeenkomst prom. 06/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001033070 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Duitstalige Regering tot ratificatie van de Overeenkomst ter bestrijding van doping, ondertekend in Straatsburg op 16 november 1989 en goedgekeurd bij het decreet van 15 december 1997

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001001153 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/11/2001 numac 2001008490 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen. - Erratum Deze selectie werd reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2001. Dit erratum betr(...) Na deze selec
^