B.S. Index van de publicaties van 29 november 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001009892 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 12 september 2001 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) **** **** type wet prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001009955 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 12 oktober 2001 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** **** type wet prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001009948 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 12 oktober 2001, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, **** **** **** type wet prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001009984 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 8 november 2001, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om behoudens **** **** **** type wet prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001009983 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2001, is machtiging verleend aan : ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens **** **** koninklijk

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001012665 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot uitvoering van artikel 41, eerste lid, van de wet van 6 mei 1998 tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in l type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001012813 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001001218 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 19 november 2001 wordt de heer Geudens, Eric, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Aarschot voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001001217 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 19 november 2001 wordt de heer Claessens, Henri, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Lanaken voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001010010 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 november 2001 is de heer Clerbout, J., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. B Bij koninklijke b type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001001219 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 19 november 2001 wordt de heer Schiettecatte, Roland, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Ronse voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001001212 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 8 november 2001 wordt aan Mevr. Godelieve Deleenheer, op haar verzoek, met ingang van 1 november 2001, ontslag verleend uit haar ambt van hoofdcommissaris van politie b Zij wor type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001012702 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de vaststelling van het bedrag en de toekennings- en uitkerin type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001012698 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 26/10/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001022793 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 04/10/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001021553 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden type koninklijk besluit prom. 16/10/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001022781 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001014208 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type koninklijk besluit prom. 12/11/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001003484 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 over de melding van transacties in financiële instrumenten en over de bewaring van gegevens type koninklijk besluit prom. 08/11/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001009980 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 november 2001 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid va type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001012663 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten geslote

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/09/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001021510 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van de huurprijzen van de zalen van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001014220 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtigingen Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2001 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende onde(...) Voor de raadpleging type ministerieel besluit prom. 22/09/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001016319 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 1983 tot vaststelling van de procedure van indiening der aanvragen om inschrijving van rassen in de nationale rassencatalogi voor landbouw- of groentegewassen type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001014225 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 5 november 2001, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiern(...) Voor de raadpleging van de t type ministerieel besluit prom. 23/11/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001003548 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001014221 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer . - Machtiging Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2001 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoerondernemer, tegen de voor zijn onderneming vastgestelde bep(...) Voor de raadpleging type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001014219 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2001 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende (...) Voor de raadpleging van d type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001014217 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2001 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende (...) Voor de raadpleging van d type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001014218 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2001 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende (...) Voor de raadpleging van d type ministerieel besluit prom. 27/07/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001022759 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie, alsook van stagemeesters en stagediensten in de p type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001027689 bron ministerie van het waalse gewest Gezondheid Bij ministerieel besluit van 19 september 2001 wordt het enige artikel van het ministerieel besluit van 12 december 2000 tot erkenning van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg gewijzigd als volgt : « De hiernavermelde diens Erkenning

decreet

type decreet prom. 14/11/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001027694 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende bepaalde instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren en tot instelling van een jaarlijks activiteitsverslag type decreet prom. 14/11/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001027691 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de successierechten tussen wettelijk samenwonenden

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001001099 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 24. - Politiehervorming Verplichte inventarisatie van roerend patrimonium bij de lokale politie Aan Mevrouw en Heren Provinciegouverneurs, Aan Mevrouw de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, A Ter informat

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 14/11/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001027693 bron ministerie van het waalse gewest Bijzonder decreet tot beperking van de cumulatie van het ambt van lid van de Waalse Regering met andere functies type bijzonder decreet prom. 14/11/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001027692 bron ministerie van het waalse gewest Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 32, § 1, tweede lid, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 zoals gewijzigd, tot organisatie van het stelsel der vergaderingen van het Waals Parlement

erratum

type erratum prom. 23/11/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001003573 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 2001 2006 - 2008 - en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2001 - 2009. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001036109 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 12 september 1999 en met ranginneming op de datum van 12 september 1999 : - wordt de heer SCHMIDT, Ephraïm, auteur, bevorderd tot Officier in de Kroonorde. - wordt de Bij koninkli

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001013191 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Vacante betrekking van administratief agent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administratie van(...) Voorwaarden : 1° type vacante bettreking prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001010012 bron ministerie van justitie Rechterlijke Organisatie. - Vacante betrekkingen - gerechtelijk technisch assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1; - administratief agent bij het parket van de procureur des Koni De kandida

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001010011 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 november 2001 : - in werking tredend op 1 december 2001, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, Mevr. Palate, A., adjunct-griffier bij dez - dat uitw

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001012720 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Vaste benoeming Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 wordt Mevr. Lieve Van Melckebeke met ingang van 1 juli 2000 tot rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur, met ranginneming op 1 juli 1999. Bij koninklijk Een beroep

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001003547 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van een deel van het bedrijf tussen een kredietinstelling en een beleggingsonderneming Overeenkomstig de artikelen 30 van de wet van 22 maart 1993 en 73 van de wet van 6 april 1995, heef(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001014226 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De naam van de exploitant van de Rijschool Baert Sint-Niklaas is sedert 29 oktober 2001 gewijzigd in Baert Sint-Niklaas N.V. Het be(...) De naam van de type erkenning prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001014215 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De administratieve zetel van de « Européenne Schuman », erkend onder het nummer 2252, is sedert 15 juni 2001 gevestigd te 1040 Etterbeek, cha

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 29/11/2001 numac 2001042411 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand november Voor de raadplegi
^