B.S. Index van de publicaties van 4 december 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001040208 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 AUGUSTUS 2001 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/09/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001011413 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Toerisme type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001009998 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 november 2001 wordt aan de heer Eddy Hendrickx, met ingang van 1 oktober 2001, ontslag verleend uit zijn functie van adjunct-adviseur bij het Centraal Bestuur van het Ministerie van Just type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001001220 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 19 november 2001 wordt de heer Joseph, Jean-Michel, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Moeskroen voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 12/07/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001007222 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit Nationale Orden Bevorderingen type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001022836 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001016377 bron ministerie van middenstand en landbouw Niet-wetenschappelijk personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2001 wordt de heer De Bont, Gilbert, industrieel ingenieur , met ingang van 1 januari 2001, in het Nederlands taalkader, bevorderd tot de graad van in(...) Overeenkomst type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001022837 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra voor het eenvormig oproep type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001022799 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 156, § 3, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 04/10/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001022763 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en -diensten en houdende regeling van d type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001010003 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 04/10/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001022764 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 14/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001014234 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor het gebruik van de Engelse taal of van andere vreemde talen aan de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001001221 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 19 november 2001 wordt de heer Prevot, Philippe, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/ Hamoir/Ma

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/10/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001011429 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 mei 1989 betreffende de overdracht aan niet-kernwapenstaten van kernmaterialen, kern-uitrustingen, technologische kerngegevens en hun afgeleiden type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001016375 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Overplaatsing via mobiliteit Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2001 wordt Mevr. Vanden Berghe, Carina, bestuursassistent bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, met ingang van 1 augustus 2001, via vrijwillige mobilitei Overeen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001031429 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor installaties voor oppervlaktereiniging type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001031424 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor bepaalde coatingwerkzaamheden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Gemeente Etterbeek Bijzonder bestemmingsplan, gedeeltelijke opheffing Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 november 2001 wordt de beslissing van de gemeente Etterbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001031425 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor bepaalde installaties in de voertuigcoatingindustrie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001031437 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor bepaalde installaties voor het overspuiten van voertuigen of voertuigonderdelen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001031426 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor installaties voor de vervaardiging van vernis, lak, verf, inkt en pigmenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor installaties voor de vervaardiging van geneesmiddelen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001031435 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor bepaalde drukactiviteiten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor leercoatinginstallaties type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001031436 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor installaties voor het impregneren van houten oppervlakken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001031433 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor installaties voor de extractie van plantaardige oliën en dierlijke vetten en de raffinage van plantaardige oliën type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001031432 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor wikkeldraadcoatinginstallaties type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001031434 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor installaties voor de fabricage van schoeisel en pantoffels of delen daarvan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001031445 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de invoering van de euro in de wetgevende teksten van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzonderheid op het vlak van het leefmilieu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001031428 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor installaties voor het lamineren van hout en kunststof type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001031431 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor installaties voor de bewerking van rubber

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001027682 bron ministerie van het waalse gewest Afdeling van de Natuur en de Wouden. - Direktie Jacht en Visvangst. - Jachtexamen 2002 In toepassing van artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest, zal het jachtexa - theor

decreet

type decreet prom. 15/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001029520 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Waalse Gewestregering en de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van de Republiek Tunesië en met zijn Bijlage, opgemaakt te Tunis op 30 september 1998 type decreet prom. 15/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001029519 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Confederatie, anderzijds, over het vrij verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III bij dit Akkoord, met het Protocol over de t type decreet prom. 15/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001029518 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type decreet prom. 15/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001029516 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de volgende internationale Akten : 1. Verdrag inzake de bouw en exploitatie van een Europese synchroton-installatie, de Slotakte, de Resoluties nrs. 1 tot 5 en Bijlagen I, II, III en IV, 2. Verdrag tussen het Koninkrijk Bel type decreet prom. 15/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001029517 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen, enerzijds, de Republiek Libanon en, anderzijds, de Franse Gemeenschap van België, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met zijn Bijl

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001021584 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 25 september 2001 in zake A. Benrahib tegen A. Khaliss, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 3 okt « 1. S type bericht prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001021601 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 10 oktober 2001 in zake F. Lambert tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op « Is h

document

type document prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001031439 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten OUDERGEM. - Bij besluit van 23 oktober 2001 wordt goedgekeurd de beslissing van 13 september 2001 waarbij de gemeenteraad van Oudergem de begrotingswijzigingen nr. 1 voor 2001 van het grondbedrijf h OUDERGEM type document prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001031460 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Afschaffing van een gedeelte van een buurtweg Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 8 november 2001 wordt een gedeelte van de buurtweg nr. 3 te Brussel afgesch

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001022804 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Franstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 juli 2001 dat in werking treedt de dag van deze bekendma - de he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001022803 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Franstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 juli 2001 dat in werking treedt de dag van deze bekendma - Mevr. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001009999 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 november 2001 wordt Mevr. Christine Tacq, met ingang van 1 juli 2001, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centraal Bestuur. O

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001010030 bron ministerie van justitie Rechterlijke Organisatie. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Leuven : 1, vanaf 1 september 2002; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1, vanaf 1 januari 2002; - adjunct-secr

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001010028 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 februari 2001, in werking tredend op 31 december 2001, is in ruste gesteld, de heer Mols, G., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen Bij koninkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001010029 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 november 2001 zijn benoemd tot plaatsvervangend burgerlijk lid van de krijgsraad te velde bij de Belgische Strijdkrachten in Duitsland, voor een nieuwe termijn van zes maanden, met ingang van 1 - de he

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001021607 bron arbitragehof Arrest nr. 145/2001 van 20 november 2001 Rolnummers 1971, 1972, 2006 en 2015 In zake : de beroepen tot vernietiging van : - de organisatieafdeling 11, programma 3, basisallocatie 33.05 en artikel 1, in zoverre het betrekking heeft op die b - de organisa

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001013150 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 20 november 2001 is de N.V. Romarco, Schrijnwerkerstraat 1, te 9140 Zele, erkend geworden voor he(...) type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001013081 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Opleidingsinstituut voor hulpverlener Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2001 wordt het departement voor het arbeidsgeneeskundig toezicht van de interne dienst voor preventie en bescherming o

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001008492 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige geschoolde werklieden, specialisatie schrijnwerkerij, voor het Ministerie van Economische Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie v(...) 1. D'Haesele type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001008474 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige ingenieurs voor Ministerie van Economische Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot proeftijd : 1. Clarysee, (...) 2. Engelen, Kare type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001008488 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** boekhouder voor Rijksinstituut voor Ziekte- en **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeft(...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001008491 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige technisch assistent voor het Ministerie van Economische Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot proeftijd : (...) 2. Goossens, Ma type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001008484 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** industrieel ingenieurs (rang 10) (****/****) voor het **** van Binnenlandse ****. (****01020). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) ****, Peter, type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001008489 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** maatschappelijk assistent voor het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van ****(...) 1. **** type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001008483 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technische assistenten voor het **** (****01449). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor(...) 1. **** ****, ****, type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001008487 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige juniorauditors (rang A1) voor de Interne Audit van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ANV01027). - Uitslagen 1. De Loor, Mieke, Aalst 2. Segers, Ludo, Ternat 3. Schryvers, Gunter, Glabbeek (...) 5. Vanderlinden, V type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001008486 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technische assistenten voor het **** (****01455). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001008494 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technische assistenten - polyvalent **** voor het **** (****01450). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijke(...) 1. ****, type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001008462 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (m/v) voor de Hoge Raad voor de Justitie (ENG01309). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd : 1. Vyverman, (...) 2. Vits, Mark, K type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001008456 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van Nederlandstalige attachés voor Internationale Samenwerking (rang 10) voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking (ANG00810). - Uitslagen. - Erratum Rangs(...) 1. Dene type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001008455 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige justitieassistenten voor de buitendiensten van de dienst justitiehuizen (AFG01801) (rang 26). - Uitslagen. - Erratum. - Aanvullende lijst van de eerste 83 geslaagde kandidaten verschenen in het Belgisch Staatsblad nr(...) Rang type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001008473 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige adjunct-technisch adviseur voor het Ministerie van Economische Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot proeftij(...) 1. Van Asch, type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001008463 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige assistenten van financiën (rang 30) standplaats Antwerpen (ANG01026). - Uitslagen Groep 1 Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Vergauwen, Marina, Wommelgem 2. De (...) 3. Reynders, G type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001008493 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige geneesheer-inspecteur voor het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. Repolt, Odile, Watermael-Boitsfort 2. Oblin, Catherine, (...) 3. Huyghe, Isabelle, type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001008485 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige attachés voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (niveau A) (ANB01804). - Uitslagen Rangschikking va(...) 1. Martens, type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2001 numac 2001008464 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige eerste geschoolde werkman voor het Algemeen Rijksarchief (rang 20) (AFG01051). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating (...) 1. Dubois, Christian, Chaumont-Gistoux 2. Et
^