B.S. Index van de publicaties van 6 december 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/12/2001 numac 2001010007 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 16 november 2001 : is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****-****, geboren te ***** , op ** ***** ****; ****. ****, om, behoudens **** type wet prom. -- pub. 06/12/2001 numac 2001021602 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 125/2001 van 16 oktober 2001 Rolnummer 1982 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7bis van de jachtwet van 28 februari 1882, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Doornik. Het Arbitragehof, I. Onderwerp type wet prom. -- pub. 06/12/2001 numac 2001021603 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 127/2001 van 16 oktober 2001 Rolnummer 1997 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. Het Arbitrage samengesteld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012679 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de erkenning van de representatieve functie type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012683 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012779 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012964 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999 betref type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012923 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012781 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende klein verlet en verlof om dwingende type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001013039 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijv type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012778 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot verlenging van een fonds genaamd "Fonds voor de bevordering van de werkgel type koninklijk besluit prom. 25/10/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001009962 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de commissie voorzien in artikel 61quater, § 2, lid 3 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 25/09/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001011418 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001003543 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012734 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de bijdragepercentages voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012794 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 11/10/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001001025 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001011451 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende het Begeleidingscomité van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012634 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de tewerkstellingsmaatregelen type koninklijk besluit prom. 11/10/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001001022 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen type koninklijk besluit prom. 26/10/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001016365 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Koninklijk besluit houdende de maatregelen inzake de invoer, de uitvoer en de doorvoer van bepaalde wilde, niet-inheemse vogelsoorten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012760 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012740 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012641 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het gebruik van het dagelijks prestatieblad voor het niet-rijdend perso type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012659 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 1972 betreffende type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012738 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot invoeging van een artikel 14bis in de collectieve arbei type koninklijk besluit prom. 28/09/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001022794 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/10/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001022827 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag van een revisor bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 07/11/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001007292 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 augustus 2000 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 31/10/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001022829 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag van een revisor bij het Fonds voor arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 29/11/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001003583 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/11/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001016376 bron ministerie van middenstand en landbouw Omzendbrief Ambulante handel/regeling inzake overdracht van marktplaatsen type omzendbrief prom. -- pub. 06/12/2001 numac 2001000962 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 6. - Overgangsfase voor het algemeen uniform van de politieambtenaar en hulpagent van lokale politie. - Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de omzendbrief GPI 6 van de Minister van Binnenlandse Za MINISTE type omzendbrief prom. 06/11/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001016372 bron ministerie van middenstand en landbouw Omzendbrief gericht aan de Belgische diplomatieke autoriteiten, de gemeenten en de griffies van de rechtbanken van koophandel

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/12/2001 numac 2001021612 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 25 oktober 2001 in zake G. Dhondt tegen de v.z.w. De Sociale Verzekeringsbond, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageho « Sche type bericht prom. -- pub. 06/12/2001 numac 2001021611 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 18 october 2001 in zake T. Wildschutz tegen de n.v. Axa Royale Belge, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is inge « Sche

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001029515 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van leden van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven bij de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001029509 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de afgevaardigden van de Regering bij de Cel voor de programmatie van dringende werken met toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende het programma voor dringende werken

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/12/2001 numac 2001019965 bron federale kamers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen Onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten . - Erratum In het Belgis(...) 2. Christelijke Voks type erratum prom. -- pub. 06/12/2001 numac 2001022778 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevorderingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2001, blz. 36319, dient de tekst te worden vervangen door volgende tekst : « Bij koninklijk besluit van 12 september 2001 wordt de heer Berckvens, Robert, sociaal controleur, me Bij ko

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 06/12/2001 numac 2001053995 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Demoulin, Suzanne Demoulin, Suzanne, geboren te Quaregnon op 11 december 1923, won Alvorens te bes

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/12/2001 numac 2001010038 bron ministerie van justitie Rechterlijke Organisatie. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Oostende II : 1; - opsteller bij de griffie van de politierechtbank te Antwerpen : 1, vanaf 1 september 2002; - beambte bij de griffie - secretaris b

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/12/2001 numac 2001010036 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 november 2001 zijn benoemd tot : - griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Oostende, de heer Bendels, N., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton; - eerstaanweze Bij ministerie type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/12/2001 numac 2001010039 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 336 van 30 november 2001, pagina 41198, dienen in de bekendmaking van de benoeming van Mevr. Duchesne, F., advocaat, als toegevoegd vrederechter voor de kantons behorende tot het gerec type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/12/2001 numac 2001010037 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 november 2001 : - is de aanwijzing van de heer Fobe, M., tot de functie van eerste advocaat-generaal bij het militair gerechtshof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 31 - is de aan

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/12/2001 numac 2001021605 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 99.152 van 26 september 2001 in zake I. Colette en P. Roberti de Winghe tegen de bestendige deputatie van de provincieraad van Waal « Sch type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/12/2001 numac 2001021606 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 11 oktober 2001 in zake P. Maudens tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op « Maak

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 06/12/2001 numac 2001013194 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. De retribu
^