B.S. Index van de publicaties van 8 december 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/11/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001009986 bron ministerie van justitie Wet tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken type wet prom. -- pub. 08/12/2001 numac 2001021614 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 124/2001 van 16 oktober 2001 Rolnummer 1959 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 26 van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. Het Arbitrageh samengesteld type wet prom. -- pub. 08/12/2001 numac 2001021613 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 119/2001 van 10 oktober 2001 Rolnummer 1947 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 101 en 103 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en over artikel 39 van de wet van 3 juli 197 Het Arbit type wet prom. -- pub. 08/12/2001 numac 2001010015 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 8 november 2001 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** **** type wet prom. 29/11/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001009985 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, voor wat de plaatsvervangende raadsheren betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001012724 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigin type koninklijk besluit prom. 29/11/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001002162 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001022881 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedureregels voor de Geschillenkamer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/11/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001022883 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de jaren 1997, 1998, 1999 en 2000, van de parameters per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenf

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001036342 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1967 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de subsidies, door de Staat verleend voor de ontwikkeling van de toeristische uitrusting type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001036343 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het tijdelijk project voor de informatisering van het basis- en het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001036331 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende eerste bijsturing van het stambesluit VOI van 30 juni 2000

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001027710 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 juli 1998 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de erkennings- en adviescommissie van de opvangcentra voor volwassenen type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001027711 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de prioritaire afwatering en van de modaliteiten voor de financiering ervan type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001027709 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 1998 tot benoeming van de leden van het begeleidingscomité van de centra voor levens- en gezinsvragen type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001027712 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 1998 tot uitvoering van het decreet van 1 december 1988 betreffende de subsidies toegekend door het Waalse Gewest voor bepaalde investeringen van openbaar nut

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/11/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001002176 bron ministerie van ambtenarenzaken 516 De brugdagen voor 2002

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/12/2001 numac 2001029507 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2001, wordt op 1 december 2001 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Guy Janssens, eerstaanwezend attaché. Vanaf die datum wordt de betrokkene

erratum

type erratum prom. 09/11/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001022912 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type erratum prom. -- pub. 08/12/2001 numac 2001010035 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie. - Personeel Justitiehuizen. - Mobiliteit. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 336 van 30 november 2001, blz. 41199, besluit nr. 2001/10018, eerste alinea, moet gelezen worden als volgt :

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 08/12/2001 numac 2001021600 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Te begeven betrekking Bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, Ringlaan 3, 1180 Brussel, is een Deze

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/2001 numac 2001003539 bron ministerie van financien Vacante betrekking van auditeur-generaal, dienstchef bij de centrale diensten van de Administratie van het kadaster van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Een betrekking van auditeur-generaal, dienstchef, is te bege(...) Mogen zich

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/12/2001 numac 2001010054 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 november 2001 : -is Mevr. Vermeulen, E., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. De vrijst Worden benoemd

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 08/12/2001 numac 2001010049 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen De aanwijzing van Mevr. Tumelaire, O., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 11 december 2001. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 08/12/2001 numac 2001010050 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Bergen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 25 juni 2001, heeft Mevr. Van Toor, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termi

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/12/2001 numac 2001021615 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 129/2001 van 23 oktober 2001 Rolnummer 1967 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 60,
^