B.S. Index van de publicaties van 15 december 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001016387 bron ministerie van middenstand en landbouw Bekendmaking gedaan in uitvoering van artikel 2,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/11/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001022868 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001010014 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011505 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de controle op de naleving van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011504 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de toepassing van de bepalingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 11/10/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001001034 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 augustus 2000 tot aanwijzing van de leden van de Adviesraad van burgemeesters en van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 tot wijziging van dit besl type koninklijk besluit prom. 29/11/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001001286 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 3, § 1, tweede en derde lid, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming voor de gelijktijdige verkiezingen van 13 juni 1999 met het oog op de vernieuwing van de fed type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011466 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere regels inzake de aanduiding van de hoeveelheid bij het op de markt brengen van sommige motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen in bulk type koninklijk besluit prom. 26/11/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011475 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende oprichting van het Observatorium van de Rechten op het Internet type koninklijk besluit prom. 14/11/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001014235 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie die worden toegewezen als secretaris aan de leden van de directieraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001021632 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Overheidsopdrachten. - Bedragen in euro. - Bericht 1° Een koninklijk besluit van 20 juli 2000 heeft de bedragen in euro die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2002 bepaald (met uitzondering van de Euro(...) 2° drie besluiten van de Eerste Minister

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011522 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas type ministerieel besluit prom. 08/11/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001022841 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011521 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001003588 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 december 1996-1999-2001-2003, voor de periode van 18 december 2001 tot 17 december 2003 bevestigt type ministerieel besluit prom. 30/11/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001013124 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering naar aanleiding van de invoering van de euro

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001036406 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer Afdeling Bos & Groen - Jachtexamen 2002 Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen, wordt op zaterdag 2(...) De aanvragen tot

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001021627 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15,

document

type document prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001010070 bron ministerie van justitie Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Ta Voor de raadple type document prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001040810 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der Industriële Productprijzen van de maand oktober 2001 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productprijzen voor de maand oktober 2001 152,74 punten bedraag(...) Het definitief ind type document prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001010082 bron ministerie van justitie Gerechtskosten in strafzaken. - Tarief 2002 Levering van drugtesten ten behoeve van de politiediensten De levering van de drugtesten werd voor het jaar 2002 to(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/10/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001029510 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de refertedossiers van de opleidingseenheden « Voortgezette vorming : kennismaking met de hulpdiensten aan huis » , « Beroepsintegratiestage : voortgezette vorming : hulpdiensten aan

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001001293 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 28 november 2001 wordt de heer Lambert, Alain, benoemd tot commissaris van politie bij het gemeentelijk politiekorps van Oupeye . (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001010076 bron ministerie van justitie Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van België. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 december 2001 is Mevr. M. Van Melkebeek, Hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Gent, benoemd tot lid van de Koninklijke Co

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001001297 bron ministerie van binnenlandse zaken Tuchtraad voor de geïntegreerde politie De Minister van Binnenlandse Zaken doet een nieuwe oproep tot kandidaten voor de functie van Franstalig extern bijzitter voor de tuchtraad voor de politiediensten De voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de type vacante bettreking prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001010080 bron ministerie van justitie Rechterlijke Organisatie. - Vacante betrekkingen - secretaris bij het parket van het hof van beroep te Gent : 1, vanaf 1 mei 2002; - beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Gent : 1; - arbeider bij h

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001010081 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 11 december 2001, bladzijde 42587, regel 12, lezen : "eerstaanwezend adjunct-griffier bij het hof van beroep te Brussel," in plaats van "adjunct-griffier bij het hof van type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001010077 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2001, dat in werking treedt op 19 januari 2002, is in ruste gesteld, de heer Capiau, J.-M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Luik. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gel Bij koninkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001010078 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2001 is de heer Boute, M., substituut-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, voor vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof op datum van 13 januari 2002. Het beroep tot n

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001021630 bron arbitragehof Bericht Rolnummer 1872 In de zaak met rolnummer 1872, heeft het Hof bij arrest nr. 140/2000 van 21 december 2000 beslist « dat de zaak van de rol van het Hof zal worden geschrapt,(...) Bedoeld beroep tot vernietiging, ingeschreven onder nr. 1999, van

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001029551 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2001, worden op 1 maart 2001 de ambtenaren waarvan de namen hierna volgen, door verhoging in graad, tot de graad van eerste gegradueerde - graadcateg Mevr.

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/11/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001022877 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 08/11/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001003587 bron commissie voor het bank- en financiewezen _ Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van het besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 24 juni 1997 op de periodieke rapportering over de reglementen op het eigen vermogen van de beursvennootschappen

document betreffende de gerechtelijke diensten

type document betreffende de gerechtelijke diensten prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001010066 bron ministerie van justitie Gerechtelijke diensten. - Adreswijziging De zetel Brakel van het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen-Brakel is sedert 10 december 2001 gevestigd in de Kasteelstraat 58, te 9660 Brakel. De griffie is voor het publiek toegankelijk alle w Telefoonnu

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001010079 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren De aanwijzing van de heer Crijns, L., rechter in rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 30 november 2001.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001008512 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verificateurs (rang 26) voor het Ministerie van Financiën Na deze selectie wordt een lijst met maximum 600 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de l(...) Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001008514 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige loodsen voor de DAB Loodswezen, chefloodsen voor de DAB Loodswezen en stuurlui van de loodsboot voor de Afdeling Vloot (m/v) (allen rang A1). - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leef(...) Na deze selectie type bericht van selor prom. -- pub. 15/12/2001 numac 2001008513 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs bij een fiscaal bestuur van het Ministerie van Financiën (rang 10) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 300 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor d(...) Toelaa
^