B.S. Index van de publicaties van 18 december 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/08/2000 pub. 18/12/2001 numac 2001013202 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van ambtenarenzaken Partnership-overeenkomst tussen de Federale Staat en de R.V.A. in toepassing van artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de tewerkstelling type wet prom. 12/02/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013203 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Partnership-overeenkomst tussen de Federale Staat en het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid in toepassing van artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de tewerkstelling type wet prom. 11/04/2000 pub. 18/12/2001 numac 2001013205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Partnership-overeenkomst tussen de federale overheid en de NMBS, in toepassing van artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid. - Globale projecten « Verbetering van de omgeving voor de mobiliteit van de treingebruik type wet prom. 12/02/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013204 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Partnership-overeenkomst tussen de Federale Staat en het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau in toepassing van artikel 43 van de wet van 24 december 1999, ter bevordering van de tewerkstelling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013012 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001001289 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 23 november 2001 wordt de heer Noel, Frank, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint, voor een periode van vi type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestatie type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013115 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 maart 1979 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de tewerkstelling in de sector banken en tot vaststelling van het aanta type koninklijk besluit prom. 11/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001003624 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure van terugbetaling van het gezegeld papier en van de fiscale plakzegel ten gevolge van de invoering van de euro en tot wijziging van het besluit van de Regent van 18 september 1947 betreffende de uitvoer type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001001273 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten BORSBEEK. - Bij koninklijk besluit van 8 november 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001014206 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/11/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van het aangifteformulier voor het verrichten van de aangifte voor de milieuheffing, wat betreft de invoering van de euro type ministerieel besluit prom. 05/11/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001036379 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van het aangifteformulier voor het verrichten van de aangifte voor het voorschot op de milieuheffing voor het vierde kwartaal, wat betreft de invoering van de euro type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001027727 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 20 november 2001 worden de niet gekadastreerde 95 a 39 ca stukken grond, in het grijs voorgesteld op het bij dit besluit gevoegde plan, geregistreerd als vochtig gebied met een biologische waarde, " Dit plan li type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001027735 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening EDINGEN - Bij ministerieel besluit van 12 november 2001 wordt de vernieuwing van de samenstelling van de Gemeentelijke Adviescommissie voor Ruimtelijke Ordening van Edingen goedgekeurd, zoals aangenomen op 26 april en 7 juni De lijs type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001014230 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 8 november 2001 - wordt het hierna genoemde reglement dat deel uitmaakt van het Algemeen Reglement voor - bundel 3. type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001001248 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe provinciale boekhouding voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001001247 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe provinciale boekhouding voor de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 05/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001001240 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe provinciale boekhouding voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 13/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001016404 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001001249 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe provinciale boekhouding voor de provincie Vlaams-Brabant

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001036389 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende diverse bepalingen met betrekking tot de personeelsleden van de Centra voor Leerlingenbegeleiding

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001027730 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de « Société wallonne de participation et de financement des petites et moyennes industries » , in het kort : « Financière wallonne des P.M.I. »

decreet

type decreet prom. 06/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001027729 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot opheffing van sommige bepalingen betreffende ambtenarenzaken

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001021617 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 11, 15, 17 en 16 oktober 2001 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingek - J.-Y.

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 25/10/2000 pub. 18/12/2001 numac 2001013210 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van het waalse gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en het Waalse Gewest betreffende de startbaanovereenkomst type samenwerkingsakkoord prom. 25/10/2000 pub. 18/12/2001 numac 2001013209 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van de vlaamse gemeenschap Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de startbaanovereenkomst type samenwerkingsakkoord prom. 25/10/2000 pub. 18/12/2001 numac 2001013207 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van de franse gemeenschap Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Franse Gemeenschap betreffende de startbaanovereenkomst type samenwerkingsakkoord prom. 25/10/2000 pub. 18/12/2001 numac 2001013206 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de startbaanovereenkomst

document

type document prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001011525 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand oktober 2001 De parameters N c en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor ele N c = 1,1676 N E = 1,2878 type document prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001095053 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Overdracht van een verzekeringsportefeuille tussen ondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De portefeuille van de verzekeringscontracten v - directe Amerik

erratum

type erratum prom. 11/07/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001022913 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 10/11/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001022916 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 15/10/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001022914 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001010092 bron ministerie van justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen . - Erratum Deze tekst vernietigt en vervangt degene die verschenen is in het(...) Met ingang van 1 januari 2002 worden de kosten voor type erratum prom. 15/10/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001022915 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001027728 bron ministerie van het waalse gewest Centrum voor Natuur-, Bos- en Houtonderzoek. - Oproep tot de kandidaten Het Ministerie van het Waalse Gewest werft aan voor het Centrum voor Natuur-, Bos- en Houtonderzoek, Directie Natuur, Jacht en Visserij, in de zin van hoofdstuk V van het be Van de type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001010085 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken - raadsheer in het hof van beroep : -

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001010084 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 13 december 2001 is de duur van de stage van Mevr. Picavet, M., gerechtelijk stagiair, verlengd in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, voor een periode van zes maanden, met ingang van 19 decemb Het bero

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001022896 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Mededeling. - Oproep Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek deelt mede dat het dringend zal overgaan tot de aanwijzing van volgende personeelsleden : - één Franstalig bestuursassitent. - een Nederlandstalig bestuursassistent. Het verw De functie van

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001011527 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand december 2001 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand december 2001 respectievelijk vastges Iga = 0, type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001011524 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand oktober 2001 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand oktober 2001 respectievelijk vastgestel Iga = 0

formule e.i.l.

type formule e.i.l. prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001011526 bron ministerie van economische zaken Formule E.I.L. - Derde kwartaal 2001 De waarde van de formule E.I.L. bepaald bij ministerieel besluit van 5 november 1955 houdende reglementering der prijzen van de elektrische laagspanningsenergie, is vastgesteld op 441,4 voor het derde kwartaa

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001002215 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 « Controlebeleid » van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Belg zijn; 2. Op 9 januari 2002 over een managementervaring van minstens 6 ja(...) 3. Vereist( type bericht van selor prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001002214 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 « Laboratoria » van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Belg zijn; 2. Op 9 januari 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar (...) 3. Vereist( type bericht van selor prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001002212 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 « Algemene Diensten » van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 9 januari 2002 over een managementervaring van minstens (...) 3. Vereist( type bericht van selor prom. -- pub. 18/12/2001 numac 2001002213 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 « Controle » van het Federaal Agentschap voor de Veiligeheid van de Voedselketen Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 9 januari 2002 over een managementervaring van minstens zes jaar(...) 3. Vereist(
^