B.S. Index van de publicaties van 20 december 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 bron ministerie van financien Wet betreffende de definitieve omschakeling op de euro type wet prom. 22/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001010041 bron ministerie van justitie Wet ter vergemakkelijking van de uitoefening van het beroep van advocaat en van de vestiging in België van advocaten die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie type wet prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001003618 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad La Louvière Joseph Wautersstraat,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022909 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001010095 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 7 december 2001, dat in werking treedt op 31 december 2001, is aan de heer Claes, W., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brus Het is type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001002202 bron ministerie van ambtenarenzaken Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 27 november 2001, wordt de heer Verstraete, Ronny, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Economische Zaken, via vrijwillige mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van adjunct-adviseur b Overeen type koninklijk besluit prom. 03/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001013257 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001001264 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 7 décember 2001 wordt aan de heer Emmanuël de Bethune de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de stad Kortrijk, provincie West-Vlaanderen, arrondissement Kortrijk, verleend. type koninklijk besluit prom. 12/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003586 bron ministerie van financien en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit betreffende de voogdij van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, van de Internationale Ontwikkelingsassociatie, van de Aziatische Ontwikkelingsbank, het Aziatisch Ontwikkelingsfonds, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en type koninklijk besluit prom. 06/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001021610 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 1997 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen en diensten waarop artikel 3, § 3, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en type koninklijk besluit prom. 14/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022885 bron ministerie van economische zaken, van binnenlandse zaken, van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, van tewerkstelling en arbeid, van middenstand en landbouw en van financien Koninklijk besluit inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022932 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2002, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022911 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 500 000 BEF aan de v.z.w. Stichting P & V type koninklijk besluit prom. 22/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001007302 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 16-50-6 van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2001 en bestemd om de uitgaven betreffende de specifieke maatregelen voor de ve type koninklijk besluit prom. 14/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022884 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 11/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022950 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 29, § 4, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003616 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de merking van bepaalde biljetten luidend in Belgische frank die bestemd zijn om uit de omloop te worden genomen naar aanleiding van de omschakeling op de chartale euro type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001016395 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 11/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022949 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001010026 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2001 is de heer Jan Dumery, stagedoend psycholoog bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, in vast verband benoemd en hij neemt Bij kon type koninklijk besluit prom. 11/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001010027 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003615 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van de eerste serie euromuntstukken type koninklijk besluit prom. 11/10/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022904 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 2 000 000 BEF aan de v.z.w. « Brussel Onthaal » betreffende het telefonisch tolken door vrijwilligers in het kader van de hulpverlening aan kandidaat- vluchtelingen type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001002167 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022910 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffen type koninklijk besluit prom. 06/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001014249 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de registratie van zeeschepen en het in werking treden van de wet van 21 december 1990 betreffende de registratie van zeeschepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001011520 bron ministerie van economische zaken Commissie voor milieu-etikettering en milieureclame Ontslagen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 10 december 2001, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - de ontslagen aangeboden door de heer Schrans J.B. en Mevr - worden beno type ministerieel besluit prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022931 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001010040 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 6 november 2001 wordt Mevr. Wandelseck, Elli, bestuursassistent bij het Ministerie van Landsverdediging, in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar het Ministerie type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003650 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan het reglement van Nasdaq Europe type ministerieel besluit prom. 28/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001001146 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de verantwoordelijke leiders en hun vaste gemachtigden en van de vaste afgevaardigden van de vakorganisaties van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 28/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001001143 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de opdrachten en diensten waarvan de uitoefening onverenigbaar is met de hoedanigheid van personeelslid van het operationeel kader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001010047 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Bij ministerieel besluit van 3 december 2001 wordt het ministerieel besluit van 9 maart 1993 houdende de aanduiding van de heer Yvan Valemberg tot secretaris bij de probatiecommissie te Nijvel opgehe type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001001234 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de nucleaire inspecteurs type ministerieel besluit prom. 08/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022842 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001013195 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Opvolgingscommissie voor de externe diensten voor technische controles op de werkplaats. - Benoeming van een plaatsvervangend lid Bij ministerieel besluit van 28 november 2001, dat in werking treedt op 1 december 2001, wordt de heer De Prez, Gee type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001011473 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 21 september 2001 wordt de aanduiding van de heer Philippe Haumont in de hoedanigheid van attaché in human resources om de functie van deskundige i Overeenkom type ministerieel besluit prom. 08/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001016397 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001036380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 november 1997 betreffende het verlaagd tarief der successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

decreet

type decreet prom. 14/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001036440 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden type decreet prom. 06/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001027736 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de openbare archieven

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001014239 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Advies betreffende de jaarlijkse bekendmaking door de toewijzende instantie van de tijdsperiodes in het kader van een aanvraag van spoorweginfrastructuurcapaciteit Bekendmaking in uitvoering van artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 maar De data type bericht prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001021637 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 23 november 2001 een vordering tot schorsing van Deze zaa type bericht prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001021631 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De B.V.B.A. Azimut c.s. heeft de Raad van State verzocht om de schorsing en de nietigverk Deze za type bericht prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001095054 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht v Deze overdrach type bericht prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001011523 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 01/0063. - S.A. Métraux Services Belgium - S.A. Sodimat Op 7 december 2001 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van Volgens

document

type document prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001042012 bron ministerie van financien

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001029512 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedures voor de erkenning en de subsidiëring van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001029513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel die kan worden toegepast door de diensten erkend in het kader van het decreet van 4 maart 1991 inzake Hulpverlening aan de Jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/10/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001029544 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verspreiding van de informatie ter bestemming van kinderen, in toepassing van artikel 17 van het decreet van 16 maart 1998 inzake hulpverlening aan mishandelde kinderen

erratum

type erratum prom. 18/10/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001002210 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten. - Erratum

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001053965 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Gouweloos, Marcel Gouweloos, Marcel, geboren te Sint-Gillis op 21 november 1914, w Alvorens te besl

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001021633 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota "Drugs". - Oproep tot voorstellen I. Inleiding Op 5 juli 2001 heeft de Ministe De DWTC doen thans een opr

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001010096 bron ministerie van justitie Rechterlijke Organisatie. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Waver : 1; - beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 1; - secretaris bij het auditoraat-gene - opsteller bij

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001021643 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van een administratief agent Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal binnenkort overgaan tot de aanwerving van een persoon die houder is van een graduaat in de informatica of van elk De fun

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001010093 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 december 2001 : - dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2001, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, de heer Roderburg, R., adjun - dat in w type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001010094 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 december 2001 is de heer Meesen, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar, met inga Bij

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001021635 bron arbitragehof Arrest nr. 126/2001 van 16 oktober 2001 Rolnummer 1996 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van artikel 5bis van de wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening, zoals ingevoegd bij artikel 41 van het decreet Het Arbit type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001021636 bron arbitragehof Arrest nr. 138/2001 van 30 oktober 2001 Rolnummer 2242 In zake : de vordering tot gehele of gedeeltelijke schorsing van de wet van 10 augustus 2001 betreffende Belgacom, ingesteld door P. Richard. Het Arbitragehof, samengesteld uit de v wijst na beraad

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/12/2001 numac 2001022801 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Vijfde lijst van apothekers, geneesheren en dierenartsen erkend als verantwoordelijken inzake geneesmiddelenbewaking volgens artikel 28sexies van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen Voor de raadpleging v

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 29/10/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001010100 bron ministerie van justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof
^