B.S. Index van de publicaties van 29 december 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003594 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 type wet prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001021653 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 148/2001 van 20 november 2001 Rolnummer 1986 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en artikel 57,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022963 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, naar aanleiding van de invoering van de euro, van het koninklijk besluit nr. 35 van 20 juli 1967 houdende het statuut en het barema van de adviserend geneesheren die tot taak hebben bij de verzekeringsinstellingen in te s type koninklijk besluit prom. 13/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001011516 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001329 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en de openbare vastgoedmaatschappijen gemachtigd worden om zich toegang te verschaffen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en om het identificatienummer ervan te g type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001344 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001346 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale begrotingsnormen van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001345 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de politiezones voor het jaar 2002 van de federale toelage ter compensatie van de sociale bijdragen van sommige personeelsleden van de lokale politiekorpsen type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003665 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022973 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2000 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001001285 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid ministerie van binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toe Gele type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003667 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot verhoging van de bedragen van het bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003666 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003674 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003675 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003656 bron ministerie van financien Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen 8, 12 en 13, van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001010072 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003663 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, van justitie, van financien, van middenstand en landbouw en van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, § 2, van de wet van 22 mei 2001 betreffende werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022994 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2001 houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013172 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters, tewe type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013166 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot vaststelling van het statuut van havenarbeider van het aanvullend contingent type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013128 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende h type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013180 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013085 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, bet type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013134 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statu type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013098 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 14/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001250 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013136 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de getrouwheidspremie type koninklijk besluit prom. 07/09/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001015 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de Dienst voor Geboorte en Kinderen wordt gemachtigd toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 27/09/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001012966 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 24/09/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001012944 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013083 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de koppeling van het basisloon aan het indexcijfer van de consumptiepri type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003664 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, van justitie, van financien, van middenstand en landbouw en van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 4, van de wet van 22 mei 2001 betreffende werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen type koninklijk besluit prom. 06/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013193 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende goedkeuring van de bedragen vastgesteld door de raad van beheer in uit type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003660 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001007272 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Opnemingen van **** in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3690 van 11 oktober 2001 : Landmacht Worden de **** van wie de namen volgen, op 31 december 2001 als **** **** van de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001007296 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen **** koninklijk besluit ****. 3782 van 16 november 2001, in de landmacht worden de aangestelde adjudanten kandidaten-**** ****. **** ****; ****. ****; ****. **** op 27 september 2001 aangesteld in de graad **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001021661 bron diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken Ontslagen Bij koninklijk besluit van 12 september 1999 wordt, op zijn aanvraag, aan de heer Willems, Stéphane, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché bij het Federaal Planbureau op datum van 1 juni 1999. Bij koninklijk(...) Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001007273 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit ****. 3691 van 11 oktober 2001 : Worden de hieronder vermelde beroepsofficieren gepensioneerd op 1 april 2002 in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel 3, **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001007281 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 3705 van 25 oktober 2001 : Wordt kolonel van het vliegwezen **** ****. **** De Ven, op 1 december 2001, voor de duur van zijn opdracht, aangesteld in de graad **** op **** type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001007278 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies Aanstellingen. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 3701 van 25 oktober 2001, wordt kapitein-ter-zee **** van het korps van de **** ****. ****, op 15 oktober 2001, voor de duur van zijn **** **** kon type koninklijk besluit prom. 20/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022985 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot verrekening in 2002 van de algebraïsche verschillen, vastgesteld voor de jaren 1999 en 2000, zoals bedoeld in artikel 59 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001021658 bron diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken Federaal Planbureau. - Personeel Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 20 april 1999 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van de heer de Biolley, Tanguy, adviseur bij het Plan, dat ten einde loopt op 31 mei 1999, Bij kon type koninklijk besluit prom. 26/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013030 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001001362 bron ministerie van binnenlandse zaken Instelling lokale politie Bij koninklijk besluit van 21 december 2001 wordt de lokale politie van de politiezone van Aalst ingesteld op datum van 1 januari 2002. Bij koninklijk besluit van 21 december 2001 wordt de lokale politie van de p Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. 27/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001010117 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van vergunningen klasse A, B, C en E type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022984 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001001306 bron ministerie van binnenlandse zaken Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken - tarief 2002 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit van 13 juli 2000. 1. Artikel van het Bedrag va type ministerieel besluit prom. 14/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001010116 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001011517 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 september 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001010119 bron ministerie van justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 20 december 2001 is het verzoek tot associatie van Mevr. Wylleman, A., notaris ter standplaats Sleidinge, en de heer Van de Keere, B., kandidaat-notaris, om de associatie Wylleman-Van de Keere ter standplaa De heer type ministerieel besluit prom. 16/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001011518 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022993 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit in uitvoering van artikel 122nonies, § 2 en § 6 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 jul type ministerieel besluit prom. 17/10/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022769 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de overeenkomst tussen De Verzekeringen van Fortis Bank en de N.V. Fortis AG tot overdracht van de bij De Verzekeringen van Fortis Bank gevestigde rentekapitalen voor de betaling van rente voor arbeidsongevall type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003671 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns type ministerieel besluit prom. 18/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022971 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van het programmacijfer voor rust- en verzorgingstehuizen type ministerieel besluit prom. 31/10/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022823 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/10/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001031416 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een toelage aan de gemeenten om de oprichting van toezichthoudende fietsbrigades te ondersteunen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/09/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van vertegenwoordigers van een representatieve middenstandsorganisatie ter vervanging van aftredende leden bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036445 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vastlegging van de totale en de individuele productiequota voor grindwinning voor 2002 en 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036330 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visse

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001027760 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 14 september 1987 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en voor de toekenning van toelagen aan de centra voor maatschappelijk werk type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001027759 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 maart 2001 waarbij subsidies aan de moedertehuizen worden verleend

decreet

type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001021667 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 19 november 2001 in zake het openbaar ministerie en de Minister van Financiën tegen de b.v.b.a. Kempenaers Brandstoffen en anderen, « Sch type bericht prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001014265 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Verstrijken van het beheerscontract tussen de NMBS en de Belgische Staat. - Mededeling Het beheerscontract tussen de NMBS en de Belgische Staat, gesloten voor een duur van vijf jaren op basis van de artikelen 4 en volgende van de wet van 21 maar Op basi

document

type document prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001021659 bron diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken Bevorderingen Bij koninlijk besluit van 20 april 1999 wordt de heer Masure, Luc, geboren op 9 juni 1955, attaché bij het Federaal Planbureau, bevorderd tot de graad van opdrachthouder met ingang van 1 maart 1999. Bij koninklijk be(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001029576 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 december 2000 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor forensische welzijnszorg bepaald in artikel 17 van het be

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001022944 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch comité voor de zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 13 november 2001, wordt eervol - De he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001022945 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 13 november 2001, dat in wer - Mevr. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001007280 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3704 van 25 oktober 2001 : Landmacht Worden de kandidaat-beroepsofficieren van wie de namen volgen, op 26 september 2001 benoemd in de graad van Korps van de pan type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001021634 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 november 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2001, wordt Mevr. Spegelaere, An, geboren op Het be type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001007314 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen van officieren in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3814 van 29 november 2001 : Landmacht Hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 26 december **** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001022990 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 21 december 2001 tot wijziging van het 1°) Al type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001021660 bron diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 mei 1999 wordt de heer Verlinden, Joost, geboren op 1 november 1959, licentiaat economische wetenschappen, houder van het « Diplôme d'Etudes supérieures européennes » en Master of Filosophy in Economics, Bij

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001010124 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Brugge : 1; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Hoei I : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moe De kandidaten

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001010118 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2001 is de aanwijzing van de heer Nouwynck, L., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, is hernieuwd voor een ter Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001010123 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 december 2001 is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Heyman, V., met ingang van 1 december 2001, eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Brugge. Betrokkene ma Bij minist

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001021655 bron arbitragehof Arrest nr. 158/2001 van 11 december 2001 Rolnummer 2235 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 41 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen en van artik Het Arbit

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001003672 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) 1. door de schrapping van « Morgan Guaranty Trust Company of New York, vennootschap naar Amerikaans(..

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001022943 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk Bij het

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001040312 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2001 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2001, 109,56 punten bedraagt, tegenover 109,79 punten in november Het gezo

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001021656 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 150/2001 van 20 november 2001 Rolnummer 2231 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, samengest wijst na bera

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 29/12/2001 numac 2001042412 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand december 2001 Voor de raad
^