B.S. Index van de publicaties van 31 januari 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002000106 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 17 januari 2002 wordt de heer Paulus, Eric, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Châtelet/Aiseau-Presles/Farciennes, voor een termijn van vi type koninklijk besluit prom. 24/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002012216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002000107 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 17 januari 2002 wordt de heer Delvallée, Francis, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Couvin/Viroinval, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002014017 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 betreffende de aanwerving en de bevordering van sommige personeelsleden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002014016 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbanen van de ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002021019 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit Ministers van Staat. - Benoemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002000102 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 18 januari 2002 wordt de heer Vandepitte, Claude, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene, type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002000103 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 18 januari 2002 wordt de heer Verbist, Robert, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Ranst/Zandhoven, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002000101 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 18 januari 2002 wordt de heer Piedfort, Ronald, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Zwijndrecht, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002022078 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden apothekers voorgedragen door de geneeskundige faculteiten in de Nationale Raad van de Orde der Apothekers type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002000071 bron ministerie van binnenlandse zaken Vernieuwing van de mandaten van plaatsvervangende bijzitters van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen Bij koninklijk besluit van 7 december 2001, dat in werking treedt met ingang van 29 november 2001, worden aangesteld voor een nieuwe p Franstal type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002000104 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 18 januari 2002 wordt de heer Costermans, Luc, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Landen/Linter/Zoutleeuw, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002000105 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 18 januari 2002 wordt de heer Boudin, Jean-Marie, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Kruibeke/Temse, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 16/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002022073 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de pensioensector type koninklijk besluit prom. 27/11/2001 pub. 31/01/2002 numac 2001013159 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkgelegenheidsakkoorden en de vorming, tot vaststelling van sommige type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002022092 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 31/01/2002 numac 2001013070 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/06/1970 pub. 31/01/2002 numac 2001001190 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/11/2001 pub. 31/01/2002 numac 2001001108 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002022035 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2001013248 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 24/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002022088 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor gene type koninklijk besluit prom. 18/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002022089 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regelen voor de raming van overlevingspensioenen door de Infodienst Pensioenen type koninklijk besluit prom. 18/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2001001168 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende overgangsbepalingen betreffende het verlof voorafgaand aan de pensionering voor de personeelsleden van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 24/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002012104 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 82, 84, 111, 114, 115, 124, 127 en 130 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002012078 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 60 en 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002016004 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 1999 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit in te voeren of verde type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2001007318 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Benoeming. - Opheffing Bij ministerieel besluit ****. 82523 van 12 december 2001 : Wordt generaal-majoor ****-****. ****, benoemd tot permanent inspecteur van de taalexamens voor het leger op 1 januari 2002. Het ministerie type ministerieel besluit prom. 23/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002014018 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juni 1998 tot vaststelling van de bijzondere bepalingen om bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur te voorzien in de uitvoering van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 h type ministerieel besluit prom. 17/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002022015 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een coördinatietoelage aan sommige ambtenaren van het Fonds voor de beroepsziekten type ministerieel besluit prom. 10/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002022077 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002009077 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Dienst personeel. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 28 november 2001, wordt Mevr. Hermal, Marie-Chantal, klerk bij het Min(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002009075 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Dienst personeel. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 10 december 2001, wordt de heer David, Vincent, klerk bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2001007317 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1975 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002009080 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Dienst personeel. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 28 november 2001, wordt Mevr. Germeys, Marlène, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, in dezelfde type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002009079 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Dienst personeel. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 28 november 2001, wordt mijnheer Canoot, Yves, bestuurschef bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, in dezelfde ho type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002009076 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Dienst personeel. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 28 november 2001, wordt Mevr. Grade, Dominique, klerk bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, in dezelfde hoedanighei type ministerieel besluit prom. 04/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002007020 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het ambt van sommige opperofficieren en opperambtenaren type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2001007316 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1984 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1977 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen en de met militairen gelijkge

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002035028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van de euro in de regelgeving betreffende de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002035088 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende kredietoverschrijvingen binnen de perken van kredieten ingeschreven onder organisatieafdelingen en programma's onderwijs van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002027086 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro inzake tewerkstellingsbeleid type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002027087 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro in de besluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002027097 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de invoering van de euro in de besluiten inzake toerisme

decreet

type decreet prom. 20/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van de inspectiedienst van de Franse Gemeenschap voor het gewoon kleuteronderwijs, het gewoon lager onderwijs en het gewoon basisonderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002029067 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002029066 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bespoediging van de benoemingen van de personeelsleden uit het onderwijs van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002029068 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs en secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan type decreet prom. 20/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002027093 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen, enerzijds, de Regering van de Republiek Benin en, anderzijds, de Regering van de Franse Gemeenschap van België, de Regering van het Waalse Gewest en het College van de Franse Gemeenschapsco type decreet prom. 21/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/01/2002 pub. 31/01/2002 numac 2002000070 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 15 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002011045 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0006 : Sobel N.V. /Degussa AG Op 16 januari 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie Door de overn

document

type document prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002009092 bron ministerie van justitie RECHTERLIJKE MACHT Hof van beroep te Antwerpen Mevr. Bertrand, M., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, is voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van 9 december 2001. De aanwijzing van de heer Van Fraec De aanwijzing van d type document prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002012224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Personeel. - Mobiliteit Bij beslissing van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wordt de heer Durinck, Guy, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Justitie, met ingang van 1 augustu Het bero

erratum

type erratum prom. 16/07/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002022037 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002012252 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtbank te Hasselt ter vervanging van de heer Gerard Claes, overleden De bet De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002009094 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Griffier : - bij de politierechtbank te Gent : 1, vanaf 1 september 2002; - bij het vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Or De kandidaten dien

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002009093 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 25 januari 2002 : - dat in werking treedt op 1 februari 2002, is een einde gesteld aan de opdracht om het ambt van adjunct-griffier uit te oefenen bij de arbeidsrechtbank te Brussel, van Mevr. - is tijde type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002009091 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 januari 2002 is de aanwijzing van de heer Vanderhaeghen, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn va Bij ko type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002009096 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 24 januari 2002 : - is de heer Raskin, J., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Ant Hij wordt

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2001010122 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 332 15 december 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 2422/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 200(...) L 333 17 dece

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/01/2002 numac 2002040301 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2002 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2002, 110,22 punten bedraagt, tegenover 109,56 punten in december 2 Het gezo
^