B.S. Index van de publicaties van 15 februari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/08/2001 pub. 15/02/2002 numac 2001003477 bron ministerie van financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 1995 type wet prom. -- pub. 15/02/2002 numac 2002003051 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Seneffe (vro(...) « rue du Marais », perceel grond vroeger gekadastree type wet prom. 14/05/2000 pub. 15/02/2002 numac 2000015128 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Slovenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Ljubljana op 1 februari 1999 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2002 numac 2002000176 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 3 februari 2002 wordt de heer Lemmens, Dirk, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Schoten, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2002 numac 2002000175 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 3 februari 2002 wordt de heer Truyens, Patrick, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo, voor een termijn van vi type koninklijk besluit prom. 06/02/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002003081 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 10/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002022102 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 15/02/2002 numac 2001013217 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot financiering van de partnership-overeenkomst van 31 augustus 2000 tussen de Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betreffende de startbaanovereenkomst type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2002 numac 2002012113 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het hotelbedrijf Bij koninklijk besluit van 7 januari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 9 oktober 2001, wordt Mevr. Pia STALPAERT, te Oudenburg, als vertegen Paritair type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2002 numac 2001000914 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 17 september 2001 wordt de heer Charles Mendiaux, adjunct-auditeur-generaal van de Raad van State, in ruste gesteld op 1 maart 2002. Hij heeft recht op het emeritaat en wordt gemac type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2002 numac 2002016043 bron ministerie van middenstand en landbouw Sociaal verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Statutenwijzigingen Bij koninklijk besluit van 21 december 2001 zijn de wijzigingen aan de statuten, waartoe op 20 juni 2001 werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van de V.Z.W. « type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2002 numac 2002016044 bron ministerie van middenstand en landbouw Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Statutenwijzigingen Bij koninklijk besluit van 28 november 2001 zijn de wijzigingen aan de statuten, waartoe op 12 september 2001 werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van het Fo Vanaf 1 ja type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2001001270 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die de wedden, toelagen en vergoedingen toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht bepaalt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002035159 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake bijzondere initiatieven voor de Vlaamse Rand rond Brussel aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 17/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002035160 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake bijzondere initiatieven voor Brussel aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 16/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002009074 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen die bij mandaat voltijds aangewezen zijn in de functie van paramedisch coördinator type ministerieel besluit prom. 18/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002035161 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake buitenlands beleid aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002003074 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 28/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2001001271 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die de wedden, toelagen en vergoedingen toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht bepaalt type ministerieel besluit prom. 17/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002035158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake ontwikkelingssamenwerking aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 04/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002003029 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 15/02/2002 numac 2002035168 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuel type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 15/02/2002 numac 2002035113 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de richtlijnen betreffende de zachte steun voor advies-, opleidings- en studieprojecten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 15/02/2002 numac 2002035167 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 15/02/2002 numac 2002035169 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 15/02/2002 numac 2002035175 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie- en de rationalisatienormen in het gewoon basisonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 jun type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 15/02/2002 numac 2002035033 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende de vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, de werkings- en subsidiëringsmodaliteiten voor diensten voor zelfstandig wonen van gehandicapte type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2000 pub. 15/02/2002 numac 2001035174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het percentage van aanwending van de lesuren onderwijsvoorrang migranten in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2000-2001

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002027146 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 1 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 6 september 1991 tot uitvoering van de artikelen 2 en 15 van het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus

decreet

type decreet prom. 08/02/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002027166 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV,

document

type document prom. -- pub. 15/02/2002 numac 2002018009 bron kamer van volksvertegenwoordigers Benoeming van een raadsheer in het Rekenhof De Kamer van volksvertegenwoordigers moet overgaan tot de benoeming van een raadsheer in het Rekenhof - Franse Kamer - ter vervanging van de heer J. Culot, die op 1 juli 2002 op rust wordt gesteld.(...) De ka type document prom. -- pub. 15/02/2002 numac 2002040812 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der industriële productieprijzen van de maand december 2001 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand december 2001 149,89 punten (...) Het definitief inde

arrest

type arrest prom. 28/09/2001 pub. 15/02/2002 numac 2002035110 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik « hefboomkrediet - opleidingen » type arrest prom. 28/09/2001 pub. 15/02/2002 numac 2002035111 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik « hefboomkrediet - vernieuwende arbeidsorganisatie » type arrest prom. 28/09/2001 pub. 15/02/2002 numac 2002035109 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik « hefboomkrediet - flankerend beleid »

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2002 numac 2002011044 bron ministerie van economische zaken Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 19 maart 2001 werden met ingang van deze datum benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer Boel, Yves, Elsene. Officier De heer Levy-Morelle, Zij zullen het burger

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2002 numac 2002009147 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het Hof van Cassatie : 1 . In toepassing van artikel 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dient deze plaats te worden(...) - raadsheer in het arbeidshof t type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2002 numac 2002009148 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel : 1 . De kandidaat voor een ambt tot gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende bri(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2002 numac 2002009146 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Brussel : 1; - Sint-Jans-Molenbeek : 1; - Schaarbeek : 1; - Ukkel : 1. In toepassing van artikel 43, type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2002 numac 2002018011 bron wetgevende kamers - senaat Vijfde oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking De Senaat zal, overeenkomstig artikel 1,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/02/2002 numac 2002009150 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 februari 2002 zijn benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : - de heer Van Wilder, O., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van - de heer

verslag

type verslag prom. -- pub. 15/02/2002 numac 2002003016 bron ministerie van financien Hoge Raad van Financiën. - Jaarverslag 2001 1. Samenstelling van de Hoge Raad van Financiën : Voorzitter : Reynders, D., Minister van Financiën. Vice-voorzitter : Peeters, T., buitengewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven. Leden : Mevr. Baltus, F., adv

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 15/02/2002 numac 2002009149 bron ministerie van justitie Raad van State. - Schorsing Bij arrest nr. 94.652 van 10 april 2001 van de Raad van State wordt de tenuitvoerlegging van de in een brief van 3 oktober 2000 neergelegde beslissing om de vacante betrekking van substituut-arbeidsauditeur bij de arb

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 15/02/2002 numac 2002009151 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Doornik De aanwijzing van de heer Hecq, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 15 februari 2002.
^