B.S. Index van de publicaties van 27 februari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002009097 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 10 januari 2002 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, district **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002000088 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Hernieuwing van een mandaat van assessor van de afdeling wetgeving Bij koninklijk besluit van 3 februari 2002 wordt het mandaat van assessor van de afdeling wetgeving van de Raad van State van de heer Jacques Van Compernolle, g type koninklijk besluit prom. 14/01/2002 pub. 27/02/2002 numac 2001013271 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage a type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 27/02/2002 numac 2002012003 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 27/02/2002 numac 2001013047 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de initiatieven ten gunste type koninklijk besluit prom. 26/11/2001 pub. 27/02/2002 numac 2001013146 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1996 betre type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 27/02/2002 numac 2001013046 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende initiatieven ten gunste van tew type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 27/02/2002 numac 2002003056 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België aan de zevende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 27/02/2002 numac 2001012910 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, inzake de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 27/02/2002 numac 2001012931 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van artikel 4 van de collectieve arbeidsoveree type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 27/02/2002 numac 2002001049 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 26 april 1993 houdende bepaling van de regels en de termijn volgens welke de beheerder van het rust- en verzorgingstehuis mededeling doet van statistis type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 27/02/2002 numac 2002022053 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de opheffing van de monografie « Vaccinum hepatitidis contagiosae caninae vivum cryodesiccatum », van de vierde uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 27/02/2002 numac 2002012067 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, tot wijziging van de collec type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 27/02/2002 numac 2002012012 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 7 september 2001 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vervanging van de feestdag van 21 juli 2002 type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002007018 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Uittreden uit het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3854 van 10 januari 2002, houdende op, wegens leeftijdsgrens, deel uit te maken van het reservekader, op 31 december 2001. Landmacht Korps van de **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002000085 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissie voor regularisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 december 2001, wordt de heer Michiels, Jean-Marie, van zijn ambt van administrateur voor het secretariaat van de Commissie voor regularisatie ontheven met ingang van 10 novem type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2001007313 bron ministerie van landsverdediging Krijgsraad. - Overgang van officieren van het actief kader naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3813 van 29 november 2001 : Landmacht Wordt de hierna genoemde officier met zijn graad en zijn anciënniteit **** **** **** type koninklijk besluit prom. 06/12/2001 pub. 27/02/2002 numac 2002007006 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van de Raad van advies en tot verlenging van het mandaat van de leden bedoeld in het koninklijk besluit van 4 maart 1982 tot instelling van een Raad van advies bij het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 27/02/2002 numac 2001011545 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van de Raad voor Mededinging type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 27/02/2002 numac 2002022098 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuiz type koninklijk besluit prom. 20/11/2001 pub. 27/02/2002 numac 2001011470 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 27/02/2002 numac 2002012115 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en vaststelling van sommige ar type koninklijk besluit prom. 24/01/2002 pub. 27/02/2002 numac 2002012086 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de vaststelling van het bedrag en de modaliteite type koninklijk besluit prom. 14/01/2002 pub. 27/02/2002 numac 2001013270 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerks type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 27/02/2002 numac 2002022107 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden type koninklijk besluit prom. 08/11/2001 pub. 27/02/2002 numac 2002022079 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan het Belgische Werk tegen Kanker voor het opmaken en het bijhouden, gedurende het jaar 2001, van een register van de nieuwe kankergevallen in België type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 27/02/2002 numac 2001010052 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de vredegerechten type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 27/02/2002 numac 2002012262 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de nieuwbouw van visserschepen en scheepsherstelling gelegen in Zeebrugge, die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002003073 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst der beleggingsinstellingen naar Belgisch en buitenlands recht Toestand op 31 december 2001 LIJST VAN DE BELGISCHE BEHEERSVENNOOTSCHAPPEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDSEN Artikel 120 van de w(...) (*) Gemeenschappelijke beleggingsfondsen e type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002029079 bron ministerie van de franse gemeenschap Departement Cultuur en Sociale Zaken Het Belgische Rode Kruis. - Legaten Bij koninklijk besluit van 9 januari 2002 van de Regering van de Franse Gemeenschap wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Br type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002000061 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 21 december 2001 wordt aan de heer Jan De Gruyter de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Rijkevorsel, provincie Antwerpen, arrondissement Turnhout, verleend. type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 27/02/2002 numac 2002009179 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie, de hoven van beroep, de rechtbanken van eerste aanleg en van het auditoraat-generaal bi type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002012352 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 7 februari 2002 wordt de heer Jean-Claude Heirman, sociaal inspecteur-directeur, met ingang van 1 december 2001, door verhoging in graad bevorderd tot de graad van adviseur-generaal. Bij koninklijke type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002002043 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der gebouwen. - Rijksgebouwen Onteigeningen. - Spoedprocedure Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000 is voorgeschreven dat de onteigeningen betreffende twee percelen terrein voor de bouw van de Gerechtshoven op het grondgebied van de s type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 27/02/2002 numac 2001013181 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002000078 bron ministerie van binnenlandse zaken Instelling lokale politie Bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, wordt de lokale politie van de politiezone van DENDERLEEUW / HAALTERT ingesteld op datum van 1 januari 2002. Bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, wordt de lokale Bij koninklijk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 27/02/2002 numac 2002014263 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van de Raad van Bestuur van Belgocontrol tot vaststelling op de luchthaven van Brussel-Nationaal van de betalingsmodaliteiten van de vergoedingen bedoeld in artikel 172 van de wet van 21 maart 19 type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 27/02/2002 numac 2001013261 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de wet van 20 februari type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 27/02/2002 numac 2002016040 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van ministeriële besluiten betreffende Landbouw naar aanleiding van de invoering van de euro type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002022130 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations. - Raad van beheer. - Hernieuwing van sommige ma Bij type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002000137 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoger Ambt Bij ministerieel besluit van 31 januari 2002, wordt Mevr. De Knop, Monique, directeur-generaal, tweetalig adjunct, aangesteld voor de uitoefening van het hoger ambt van Directeur-generaal van de Algemene Directie van Algemene Rijkspo type ministerieel besluit prom. 22/02/2002 pub. 27/02/2002 numac 2002003097 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 maart 2002 - 2007 - 2009, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2002 - 2010 type ministerieel besluit prom. 29/11/2001 pub. 27/02/2002 numac 2001007294 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal militairen dat in 2001 aanvaard kan worden voor sociale promotie en voor de overgang type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002002011 bron ministerie van ambtenarenzaken Personeel. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 4 december 2001 wordt Mevr. Dewachter, Kristien, adjunct-adviseur bij de Juridische Dienst, op haar verzoek ontslagen uit haar functies, met ingang van 1 september 2001. type ministerieel besluit prom. 11/12/2001 pub. 27/02/2002 numac 2002014019 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur en tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 1979 ter uitvoering van het koninklijk besluit van

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002031068 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Gedeeltelijke wijziging voor openbaar nut van het gewestplan van de Brusselse agglomeratie Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2001 beslist tot de gedeeltelijke wij Deze wi type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 27/02/2002 numac 2001031453 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de samenstelling van de plenaire vergadering van de Raad van het Wetenschapsbeleid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnantie van 10 februari 2000

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2002 pub. 27/02/2002 numac 2002035252 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/01/2002 pub. 27/02/2002 numac 2002000135 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 22 Politiehervorming. - Gesubsidieerde contractuelen type omzendbrief prom. 04/01/2002 pub. 27/02/2002 numac 2002000081 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 21. - Politiehervorming. - Tussenkomst van de federale overheid in de financiering van de lokale politiekorpsen - Federale toelage - Aanvaardbare meerkost

protocol

type protocol prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002022038 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tussen infecties door meningokokken van groep C Gelet op de r Gelet

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002018012 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 25 januari 2002 een vordering tot schorsing van d Deze zaa

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002015004 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wijziging van de Overeenkomst van 23 januari 2001 tussen het Koninkrijk België en de Democratische Volksrepubliek Korea inzake het aanknopen van Diplomatieke en Consulaire betrekkingen Amendment to the Agreement of 23 rd of Januar Referring to paragrap

document

type document prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002012235 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Personeel. - Mobiliteit Bij beslissing van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wordt de heer Boex, Willy, sociaal controleur bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, met in Het be

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Centra voor opsporing van de metabolische afwijkingen en de hypothyreoïdie. - Erkenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2001, worden de hieronder vermelde centra erkend als diensten voor opsporing van de aa - Cent type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/09/2001 pub. 27/02/2002 numac 2002029084 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad voor de endogene gewestelijke talen van de Franse Gemeenschap

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002016035 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 12 december 2001 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : De heren : J type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002007033 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen van lagere officieren van het actief kader **** koninklijk besluit ****. 3862 van 17 januari 2002 : Landmacht Hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 december 2001 : **** kapitein in het **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002012043 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Arbeidsraad. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 december 2001 wordt Mevr. Joanna Walgrave met ingang van 15 januari 2001, op eigen verzoek, ontslag verleend uit haar functies van voorzitster van de Nationale Arbeidsra Bij kon

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002012376 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van het arbeidshof te Gent De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administratie van de individuele arbei(...) Voorwaarden : 1° h type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002021030 bron ministerie van binnenlandse zaken Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden. - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Benoemingen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in d (wervi type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002012379 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administratie van de individue(...) Voorwaarden : 1° v type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002012378 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administratie van de individue(...) Voorwaarden : 1° v type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002009190 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Vanaf 1 maart 2002 : - opsteller bij de griffie van het vredegerecht van het kanton : - Antwerpen VIII : 1; - Brussel III : 1 ; - Brussel IV : 1 (*); - Brussel V : 1 (*); - Jet(...) - Vorst : 1 (*); - Sint-Joo

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002002045 bron ministerie van ambtenarenzaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2002, wordt de heer Lerno, Emmanuel, tot rijksambtenaar benoemd in de hoedanigheid van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken - Diensten van Ambtenarenzaken in een bet Overeen type benoemingen prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002012328 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 januari 2002 wordt Mevr. Birgitte Berghmans, met ingang van 1 september 2001 tot rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur, met ranginneming op 1 september 2000. Bij ko Een beroep tot type benoemingen prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002000138 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 januari 2002 wordt de heer Yves Perger benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Franstalig kader met ingang v Bij koni

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002000087 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 28 januari 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002095006 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee verzekeringsinstellingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de De door de Contro

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002014030 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Nationale Loterij - Loterij met biljetten « VALENTINE » Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 5 oktober 2001 tot bepaling van de vormen van een openbare biljettenloterij uitgegeven door de Nationale Loterij onder veranderlijke - van

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002012270 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Opleidingsinstituut voor hulpverlener Bij ministerieel besluit van 29 januari 2002 wordt de v.z.w. "Association belge pour la Sécurité", Zoning industriel de Naninne, rue Pieds d'Alouet

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002022134 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Vlaams-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij kon Bij hetz

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002002051 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 61 van 22 februari 2002, 2 e editie, blz. 693 6 - 6937 moet in de Nederlandse te(...) type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002008045 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technici - **** voor **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de s(...) 1. **** **** type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002008048 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen , (m/v), (rang B1), voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) en sommige Vlaamse openbare instelling(...) Rangschikking van de type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002008051 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige bestuursassistenten (niveau 2) voor de ministeries en instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het rijkspersoneel (ANG01826). - Uitslagen Rangschikking van(...) 1. Slosse, type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002008050 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Franstalige bestuursassistenten , voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het rijkspersoneel en voor de wetenschappelijke instellingen, niveau 2 (AFG0(...) Rangschi type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002008049 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** geneesheren voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en **** **** (****01841). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van(...) 1. Van **** type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002008018 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (rang A1) (m/v), voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen) en sommige Vlaamse op(...) Rangschikking van de ges type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002008044 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adviseur-economist voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. **** ****, ****, ****(...) 2. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002008042 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige programmeurs (rang 26) voor het Ministerie van Financiën (AFG01846). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. Groenen, C(...) 2. Bui, Hoa type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002008027 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** **** (****/****) voor ****, **** van **** (****01843). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. **** de type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002008038 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** industrieel ingenieur voor het Koninklijk Instituut voor het **** (****01077) (rang 10). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002008063 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige controleurs voor het Bestuur van Economische Inspectie voor het Ministerie van Economische Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie (...) 1. Vandenber

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/02/2002 numac 2002042402 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand februari 2002 Voor de raad
^