B.S. Index van de publicaties van 2 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002003102 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen is voornemens uit de hand te verkopen :(...) Gemeente Vaux-sur-Sûre - 5 e afdeling - Juseret Een perceel grond gekadastreerd sectie(...) type wet prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002021043 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 156/2001 van 4 december 2001 Rolnummer 2013 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 73 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Charleroi. Het Arbitrage samengesteld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 02/03/2002 numac 2001013074 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de forfaitaire vormingspremie type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 02/03/2002 numac 2001013132 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor import, export, doorvoer en buitenlandse handel en voor de maritieme en expeditiekantoren, betreffend type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 02/03/2002 numac 2001013059 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de buitengewone bijdrage aan het fonds type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 02/03/2002 numac 2001013280 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor import, export, doorvoer en buitenlandse handel en voor de maritieme en expeditiekantoren, betreffend type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 02/03/2002 numac 2001013080 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 02/03/2002 numac 2001013061 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002000210 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissie voor Regularisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 februari 2002, wordt het eervol ontslag van de heer Herman Pas, als vice-voorzitter van de Commissie voor Regularisatie aanvaard. Hij wordt als vice-voorzitter van de Comm type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 02/03/2002 numac 2002022156 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden en hernieuwing van mandaten van de leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 02/03/2002 numac 2001013079 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 02/03/2002 numac 2001013076 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en opleiding van risicogroep type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 02/03/2002 numac 2001013017 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de leervergoeding type koninklijk besluit prom. 26/11/2001 pub. 02/03/2002 numac 2001013145 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid-bijdragepercentages voor d type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 02/03/2002 numac 2001012942 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het vierde kwartaal 2000 type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 02/03/2002 numac 2002022132 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 14/01/2002 pub. 02/03/2002 numac 2002022041 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in een verordeningsbepaling van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 02/03/2002 numac 2001012959 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage vanaf het tweede kwartaal 200 type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 02/03/2002 numac 2001013020 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 02/03/2002 numac 2001013036 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002012269 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenningscommissie inzake betaald educatief verlof Vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter Bij koninklijk besluit van 24 januari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2002, wordt de heer Emile Maes benoemd tot voorzi Bij hetzel

arrest

type arrest prom. 08/11/2001 pub. 02/03/2002 numac 2001031505 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 7 mei 1998 inzake de erkenningsprocedures en -normen, de toekenning van subsidies en de overeenkomsten betreffende de diensten voor geestelijke gezondheidszorg

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 07/02/2002 pub. 02/03/2002 numac 2002031081 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/600 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende reglementering inzake parkoerskosten

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002009202 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt : 1, vanaf 13 maart 2002; - adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Hasselt : 1; - beambte bij de griffie van de politierechtb - opsteller bi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002009201 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2001, dat in werking treedt op 13 maart 2002, is de heer Schuermans, C., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op Bij koninkl

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002003096 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend De Commissie voor het Bank-en Financiewezen Gelet op de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, inzonderheid artikel 13 be Na herzien type lijst prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002003095 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een ander Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op de wet van 22 maart 1 Na herzi

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002000158 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 14 januari 2002 wor De vergu type vergunning prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002000151 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 3 janu De vergu type vergunning prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002000152 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 Bij type vergunning prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 Bij type vergunning prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002000150 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 Bij

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002003107 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor een overdracht van cliënteel tussen beleggingsondernemingen Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van(...)

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 28/01/2002 pub. 02/03/2002 numac 2002003088 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekkinq tot de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 17/12/2001 pub. 02/03/2002 numac 2002003679 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 25/02/2002 pub. 02/03/2002 numac 2002003108 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002021045 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 160/2001 van 19 december 2001 Rolnummer 2003 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 61 en volgende van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Het Arbitragehof, I. Onderwerp v type arrest uittreksel prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002021044 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 157/2001 van 4 december 2001 Rolnummer 2270 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 7,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002008077 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsverei(...) 1. Burger van de Europese Un type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002008076 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en sommige Vlaamse openbare instellingen (VOI's) Na deze (...) Toelaatbaarheidsvereisten type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002008073 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige verkeersplanologen voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsve(...) 1. Burger type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002008074 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige artsen voor de Administratie Gezondheidszorg van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die 2 jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : (...) 2. Vereist d type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002008078 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige speciaal assistenten - loodsdienstcoördinator (rang D1) voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt ee(...) Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002008072 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technici der vorsing (m/v) (rang 20) voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee ja(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002008071 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs - elektriciteit/elektromechanica (rang 10) voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die tw(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002008070 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige gegradueerde verplegers (rang 25) voor de Algemene Directie van de Gezondheid (rang 25) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst geslaagden aangelegd, die vier jaar geldig blij(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002008069 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige gegradueerde verplegers (rang 25) voor de Openbare Instituten voor Jeugdbescherming - Ministerie van de Franse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst geslaagden aangelegd, die 4 jaar geldig blijft. Toelaat(...) 1. Burger type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002008067 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige administratieve attachés (m/v) (rang 10) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap en bepaalde instellingen van openbaar nut die ervan afhangen Na deze selectie wordt een lijst geslaagden aang(...) Toelaatbaarheidsvereiste type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002008065 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige speciaal assistenten - loodsdienstcoördinator (rang D1) voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Afdeling Waterwegen en Zeewezen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lij(...) Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002008066 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige administratieve attachés - vertalers (rang 10) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap en bepaalde instellingen van openbaar nut die ervan afhangen Na deze selectie wordt een lijst geslaagden aangelegd, die 4(...) Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002008068 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige gegradueerde verplegers (rang 25) voor het Secretariaat-generaal - Ministerie van de Franse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst geslaagden aangelegd, die 4 jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten:(...) 1. Burger type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2002 numac 2002008075 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) voor de Diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) en sommige Vlaamse openbare instel(...) Na deze selectie wordt
^