B.S. Index van de publicaties van 5 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002021046 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 161/2001 van 19 december 2001 Rolnummer 2012 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3, 2°, van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Br Het Arbi

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/02/2002 pub. 05/03/2002 numac 2001002172 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 05/03/2002 numac 2002016010 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1997 tot vaststelling van de Wetenschappelijke Raad van de Nationale Plantentuin van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002009154 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Wijzigingen der statuten. - Goedkeuringen Bij koninklijk besluit van 3 februari 2002 : Bij koninklijk besl type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002009132 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de instellingen van openbaar nut Besluit betreffende de instelling van openbaar nut « Stichting Jeanne Matossian », in het Frans : « Fondation Jeanne Matossian » Rechtsp type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002009206 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 29 november 2001 is de heer Baert, Ch., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 25/02/2002 pub. 05/03/2002 numac 2001002155 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Activabeheer type koninklijk besluit prom. 25/02/2002 pub. 05/03/2002 numac 2001002173 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 25/02/2002 pub. 05/03/2002 numac 2001002174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 25/02/2002 pub. 05/03/2002 numac 2001002175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Consumentenzaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002027220 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijk bestuur Bij ministerieel besluit van 4 februari 2002 worden de beslissingen van 12 december 2001 goedgekeurd waarbij de gewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Société intercommun type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002027221 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 18 januari 2002 wordt de wijziging goedgekeurd van het huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Adviescommissie voor Ruimtelijke Ordening van Edingen, zoals die werd aangenomen bij Genoemd type ministerieel besluit prom. 05/02/2002 pub. 05/03/2002 numac 2002007050 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 augustus 2000 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal geografisch instituut type ministerieel besluit prom. 19/02/2002 pub. 05/03/2002 numac 2002000179 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken - Algemene Rijkspolitie, die naar het administratief en logistiek kader van de federale politie overgaan type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 05/03/2002 numac 2002007049 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 augustus 2000 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal geografisch instituut

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2002 pub. 05/03/2002 numac 2002027226 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2001 tot uitvoering van artikel 29 van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002021048 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 14 december 2001 in zake M. Hendrickx tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « Sche type bericht prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002021049 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beschikking van 11 januari 2002 in zake de vennootschap naar Pools recht Rafako tegen de N.V. Munja en de N.V. Seghers Better Technology For S Die zaa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/10/2001 pub. 05/03/2002 numac 2001029528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het beheerscontract van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française »

erratum

type erratum prom. 25/01/2002 pub. 05/03/2002 numac 2002012385 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot i

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002009209 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 22 januari 2002 werd de heer Horsmans, G., plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen, door de eerste voorzitter van dit hof, aangewezen, vanaf 28 maart 2002, om het ambt van plaatsver

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002022137 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 februari 2002, dat in werking treedt - De h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002015029 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Honoraire Consuls Oprichting. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : 1. Werd te Arhus een Consulaat van België opgericht met als ressort de districten Arhus, Odder, Silkeborg, Randers, Grena, Horsens, Viborg, Skive, Lo 2. Werd de he

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/01/2002 pub. 05/03/2002 numac 2002031039 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding de toestemming geeft toe te treden tot het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het per

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002012382 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbanken te Kortrijk-Ieper-Veurne, vanaf 24 augustus 2002 De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgel(...) Voorwaarden : 1

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002009207 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001, dat in werking treedt op 31 maart 2002, is de heer Baert, Ch., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van de eerste aanleg te Brugge, op zijn verzoek, in rustegesteld. Hij kan

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002000143 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel bes Bij mi type vergunning prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002000142 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 13 dec Bij mi type vergunning prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002000027 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 15 nove Bij m type vergunning prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002000028 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** he type vergunning prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002000144 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel **** **** he type vergunning prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002000029 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen **** ministerieel **** **** ****

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002009210 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen De aanwijzing van Mevr. Claus, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 29 maart 2002. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002009208 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De aanwijzing van de heer Gallet, L., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 29 maart 2002.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/03/2002 numac 2002002055 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Mededeling Er werd beslist om de inschrijvingsdatum van volgende selectie te verlengen : - Voorzitter van het Directiecomité van de FOD 'Economie, K.M.O., Middenstand en Energie' gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nr. 24 van 25 januari 2 De kandi
^