B.S. Index van de publicaties van 9 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/03/2002 numac 2002021054 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 162/2001 van 19 december 2001 Rolnummer 2032 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 222 van de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1977, gesteld door Het Arb type wet prom. -- pub. 09/03/2002 numac 2002009200 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 17 februari 2002 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, won **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2002 numac 2002014033 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, De exam type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2002 numac 2002012394 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002, is aan de heer Carlier, Robert, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 27 juni 2002, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkn type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 09/03/2002 numac 2002011063 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit waarbij aan een voltijds lid van de Raad voor de Mededinging toelating wordt verleend een bijkomende beroepsactiviteit uit te oefenen type koninklijk besluit prom. 08/01/2002 pub. 09/03/2002 numac 2002022178 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1997 betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 09/03/2002 numac 2002012070 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de classificatie, lo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/11/2001 pub. 09/03/2002 numac 2002014256 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2002 type ministerieel besluit prom. 31/01/2002 pub. 09/03/2002 numac 2002027248 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en ondervoorzitter van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" type ministerieel besluit prom. 06/03/2002 pub. 09/03/2002 numac 2002022197 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met de soorten bedrijven voorzien in artikel 56, § 2 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type ministerieel besluit prom. 04/03/2002 pub. 09/03/2002 numac 2002011067 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot verplichte wijziging van de inplanting van de installaties voor het vervoer van vloeibare koolwaterstoffen van de N.V. Nationale Maatschappij der Pijpleidingen en van de N.V. Fina, gelegen in het openbaar domein, beheerd door het type ministerieel besluit prom. 26/02/2002 pub. 09/03/2002 numac 2002021052 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 1 maart 2000 tot vaststelling van tijdelijke maatregelen voor het financieel en materieel beheer van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 26/02/2002 pub. 09/03/2002 numac 2002022180 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het artikel 59, §§ 1, 1°, b) en 2, 1°, b) van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2002 pub. 09/03/2002 numac 2002035278 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 januari 2000 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen voor de ambten van opsteller en intercultureel medewerker in de psycho-medisch-socia type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2002 pub. 09/03/2002 numac 2002035277 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2000 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2002 pub. 09/03/2002 numac 2002035280 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van bijlage II, III en VI bij het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2002 pub. 09/03/2002 numac 2002035279 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/03/2002 numac 2002003053 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht in verband met de investeringsaftrek Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk dat aan he - octrooien, en

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 09/03/2002 numac 2002009232 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Hasselt Bij beschikking van 24 januari 2002 werd de heer Eraly, H., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Hasselt, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 9 april 2002, om het amb

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 09/03/2002 numac 2002021007 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 Rolnummer 2287 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorz wijst na beraad

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/03/2002 numac 2002009234 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen : 1; - rechter in handelszaken in de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen : 1 . De kandidate(...) Voor elke kandidatuurstelling type vacante bettreking prom. -- pub. 09/03/2002 numac 2002012393 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Brussel, ter vervanging van de heer Robert Carlier De betrokken organ De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/03/2002 numac 2002009231 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 februari 2002, is aan de heer Portauw, R., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Bij koninklijk bes Bij koninklijk

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 09/03/2002 numac 2002009233 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel De aanwijzing van de heren Schlicker, J., en Desmette, B., rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar respectiev

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/03/2002 numac 2002008082 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige ingenieurs scheepsbouw (rang 10) voor het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart - Ministerie van Verkeer en Infrastructuur Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee ja(...) Toelaat
^