B.S. Index van de publicaties van 12 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002007064 bron ministerie van landsverdediging Wet tot uitbreiding van de kosteloze geneeskundige verzorging tot alle oud-strijders en oorlogsslachtoffers die een oorlogsrente van ten minste 3 semesters genieten type wet prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002021055 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 1/2002 van 9 januari 2002 Rolnummer 2026 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7, type wet prom. 17/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002007057 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende het vrijwillig in disponibiliteit stellen van bepaalde militairen in dienst bij de Belgische strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland type wet prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002021058 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 4/2002 van 9 januari 2002 Rolnummer 2080 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 8, type wet prom. 21/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002012322 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging, wat de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling betreft, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002095009 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 25 februari 2002 wordt ingeschr Deze inschrijv

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012409 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002, is aan de heer Vanderhaegen, Herman, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidsh type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012423 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002, is aan de heer Verjans, Mathieu, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof v type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012427 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002 is aan de heer Coppens, Frederic, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 29 mei 2002, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkne type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012421 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002, is aan de heer Hugelier, Jozef, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012419 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002, is aan de heer Vansteenkiste, Carlo, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 22 december 2002, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, al type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012417 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002, is aan de heer Aelbrecht, Paul, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 3 augustus 2002, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als wer type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012408 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002, is aan Mevr. Lukacs, Gerlinda, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002012257 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25bis van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 van 15 oktober 1975 betreff type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012425 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002 is aan de heer Vermeulen, Marc, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 20 juni 2002, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgev type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002012258 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17vicies quater van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002012260 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46duodecies van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 be type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002012259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36quaterdecies van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 van 27 november 19 type koninklijk besluit prom. 18/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002012321 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot bepaling van de uiterste datum van neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in uitvoering van artikel 4, paragraaf 2 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheids-graad van de werkneme type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002012256 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58ter van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58 van 7 juli 1994 tot vervang type koninklijk besluit prom. 06/03/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002003126 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken type koninklijk besluit prom. 22/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002014055 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede wijziging van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport type koninklijk besluit prom. 06/03/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002022179 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende het geluidsvermogen van materieel voor gebruik buitenshuis type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002000232 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 27 februari 2002, wordt aan de heer Lovenfosse, Francis, op zijn verzoek, met ingang van 1 maart 2002, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofcommissaris van politie bi Hij wo type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002016054 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 betreffende de officiële controle op de stoffen bestemd voor dierlijke voeding type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002000219 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 22 februari 2002 wordt de heer Labar, Jean-Claude, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Binche/Anderlues, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002000217 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 22 februari 2002 wordt de heer Neyman, Pascal, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Nijvel/Genepiën, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 06/03/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002022201 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen verschuldigd in het kader van het toezicht op de uitvoering van goede laboratoriumpraktijken bij proeven op scheikundige stoffen type koninklijk besluit prom. 20/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002012323 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het ontwerpen en vervaardigen van uitrustingsgoederen en industriële installaties voor de sectoren van cement en ertsen gelegen in de streek van West-Henegouwen en die ressorte type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012405 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Vervanging Bij koninklijk besluit van 26 februari 2002, wordt met ingang van 1 maart 2002, de hee type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002000218 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 21 februari 2002 wordt de heer Deneffe, Philippe, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois, voor een type koninklijk besluit prom. 06/03/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002022200 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de beginselen van goede laboratoriumpraktijken en het toezicht op de uitvoering ervan bij proeven op scheikundige stoffen type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/03/2002 numac 2001001309 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoon type koninklijk besluit prom. 03/12/2001 pub. 12/03/2002 numac 2001001211 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook t

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002009235 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Personeel. - Justitiehuizen. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 28 februari 2002 wordt Mevr. Balena, L., bestuursassistent bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, overgeplaatst naar he Overeenkomst type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002002046 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 8 februari 2002 wordt de heer ir. Evenepoel, Hans, adviseur-generaal, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van Directeur-generaal der Gebouwen bij de Regie der Gebouwen, me Overeen type ministerieel besluit prom. 18/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002016050 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 1995 betreffende de erkenning van stations of laboratoria die bepaalde proeven en analyses verrichten met betrekking tot bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type ministerieel besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002007060 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal militairen dat in 2001 aanvaard kan worden voor sociale promotie en voor de overgang

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002035293 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2001 pub. 12/03/2002 numac 2002035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot ratificatie van het verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de transnationale Universiteit Limburg, ondertekend in Maastricht op 18 januari 2001 en goedgekeurd bij het

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/03/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002002060 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 519 betreffende de vaststelling van de normen van niveau D in het kader van de hervorming der loopbanen type omzendbrief prom. 08/03/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002002049 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 518 Lineaire loonsverhoging van 1 % Uitvoering voor de bijzondere graden

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002021053 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 december 2001 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 december 2 het woo

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002029117 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon s type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juni 1999 tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitai type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002029116 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juni 1999 tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hog type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitters en de personeelsleden waaruit de interzonale commissie en de zonale commissies voor affectatie bestaan die opgericht zijn bij toepassing van artikel 14ter en 14quater van h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2001 pub. 12/03/2002 numac 2002029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 1999 tot benoemingvan de leden van de raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitaire hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 1999 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2001 pub. 12/03/2002 numac 2002029110 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002009241 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Anwerpen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad n° 75 van 5 maart 2002, blz. 8406, dient in de zestiende lijn van de Nederlandstalige tekst, het cijfer 29 te worden vervangen door het cijfer 30. type erratum prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002035312 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Overeenkomst ter Bestrijding van Doping. - Neerlegging van de ratificatie-instrumenten. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2002 (Ed. 2) werd de Nederlandse vertaling van de Overeenkomst ter Bestrijding van Dopi(...) Bijlage Referentie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012414 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002, is de heer Dingemans, Philip, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Vermeersch, Ma type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012415 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002, is de heer Wouters, Daniël, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Hasselt ter vervanging van de heer Schruers, Gaston, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012413 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002 is de heer Biegs, Ivan, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Van Dyck, Wilfried, wien type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012410 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002 is de heer Debaenst, Peter, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brugge ter vervanging van de heer Ghyselbrech type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012412 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002 is de heer Huygh, Jean, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van Mevr. Heuninckx, Elisa, wier ma type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012411 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002 is de heer Puype, Dominiek, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brugge ter vervanging van de heer De Rycker,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012418 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brugge ter vervanging van de heer Carlo Vansteenkiste, vanaf 22 december 2002 type vacante bettreking prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002009239 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Elsene : 1 ; vanaf 1 december 2002; - beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton : - Zomergem : 1; - Thuin : 1. De (...) De kandidaten diene type vacante bettreking prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012426 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Frederic Coppens, vanaf 29 mei 2002 D De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002009240 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2002, bladzijde 4649, regel 18, lezen : - Elsene : 1 ; in plaats van : - Elsene : 2 (*); In het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2002, bladz(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012407 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Brussel, ter vervanging van de heer Herman Vanderhaegen De betrokken De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012424 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Marc Vermeulen, vanaf 20 juni 2002 De betrokke De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012406 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brugge, ter vervanging van Mevr. Gerlinda Lukacs De betrokken orga De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012422 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Mathieu Verjans De betrokken org De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012416 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Paul Aelbrecht, vanaf 3 augustus 2002 De betro De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002012420 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van de heer Jozef Hugelier

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002003116 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 540 van 15 maart 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002003120 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 425 van 8 februari 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002003119 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 549 van 20 februari 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002003118 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 521 van 18 februari 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002003117 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 533 van 20 februari 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002009238 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 februari 2002, worden in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 januari 2002, waarbij een einde werd gesteld aan de functies van de heer De Pauw, L., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de Het ber

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002003113 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002003112 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002003111 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002021057 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 3/2002 van 9 januari 2002 Rolnummer 2073 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 531, 610 en 1088 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 14, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van Het Arbi

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002011066 bron ministerie van economische zaken Belgisch instituut voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 12/03/2002 numac 2002003089 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekking tot de lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van Staten die geen lid zijn van de Europese Unie die het voornemen hebben meegedeeld om in België b De
^