B.S. Index van de publicaties van 13 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012456 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het beginsel van non-dicriminatie ten gunste van deeltijdswerkers type wet prom. -- pub. 13/03/2002 numac 2002022146 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 17 april 2001 en in uitvoering van artikel 22, 4° Interpret type wet prom. -- pub. 13/03/2002 numac 2002022147 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 2 oktober 2001 en in uitvoering van artikel 22, 4 Interpreta type wet prom. -- pub. 13/03/2002 numac 2002022148 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 24 oktober 2000 en in uitvoering van artikel 22, Interpreta type wet prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffe type wet prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012441 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2002 numac 2002016060 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 24 januari 2002 wordt met ingang van 1 juli 2002, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van industrieel ingenieur verleend aan de heer Marc Pieters die aanspraak heeft op een rust Bij het type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002016053 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende maatregelen ter omzetting in de interne rechtsorde van richtlijn 1999/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 juni 1999 betreffende de invoering van een regeling voor de erkenning van diploma's betreffende beroepswerk type koninklijk besluit prom. 12/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002011102 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1983 betreffende elektrisch materieel bestemd voor gebruik op plaatsen van mijngashoudende mijnen waar ontploffingsgevaar kan heersen type koninklijk besluit prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002011089 bron ministerie van economische zaken, ministerie van financien en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit inzake de energierendementseisen voor voorschakelapparaten voor fluorescentielampen type koninklijk besluit prom. 28/02/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002022191 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de voorzitter en aanwijzing en erkenning van werkende en plaatsvervangende leden van de Stagecommissie van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2002 numac 2002000214 bron ministerie van binnenlandse zaken Instelling lokale politie Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002 wordt de lokale politie van de politiezone van GINGELOM/SINT-TRUIDEN/NIEUWERKERKEN ingesteld op datum van 1 januari 2002. Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002 wo Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002014062 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/02/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002027253 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 januari 2002 tot aanwijzing van de leden van het Comité van deskundigen die de aanvragen om erkenning van individuele zuiveringssystemen zullen onderzoeken type ministerieel besluit prom. 26/02/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002027252 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van van het ministerieel besluit van 26 mei 2000 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de bescherming van het water tegen vervuiling type ministerieel besluit prom. 18/02/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002016051 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type ministerieel besluit prom. 12/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002000248 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanvulling van het ministerieel besluit van 16 juli 1980 tot reglementering van het behandelen met ioniserende stralingen van voor menselijke of dierlijke voeding bestemde voedingsmiddelen

decreet

type decreet prom. 18/07/2001 pub. 13/03/2002 numac 2001027518 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

protocol

type protocol prom. 14/12/2001 pub. 13/03/2002 numac 2002022173 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Protocol over de delegatie van bevoegdheid inzake de materies die behandeld worden door de Bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap van de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen naar de Regeringscommissaris toegevoegd aan de Min

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/03/2002 numac 2002003084 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Administratie van de invordering Inkomstenbelastingen I. Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten II. Bericht of tijdelijke ren

beschikking

type beschikking prom. 21/02/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002031087 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot hervorming van de gewestelijke belastingen type beschikking prom. -- pub. 13/03/2002 numac 2002031086 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangeleg(...) Art. 2.

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 13/03/2002 numac 2001053977 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Henkes, Erich Quirin Josef De heer Henkes, Erich Quirin Josef, geboren te Malmedy op Alvorens te

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 07/02/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002031118 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/35 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 1999 tot bepaling van de verdeling van de bevoegdheden onder de leden van het College van de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/03/2002 numac 2002009246 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Gent : 1, vanaf 1 april 2002. De kandidaten voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de « Minister van J De kandid

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/03/2002 numac 2002009245 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 mei 2001, dat in werking treedt op 31 maart 2002, is Mevr. Jacobs, H., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel, in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en he Bij koninkl

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 13/03/2002 numac 2002012428 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunnen
^