B.S. Index van de publicaties van 15 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/08/2001 pub. 15/03/2002 numac 2002015131 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Saoudi-Arabië inzake wederkerige vrijstellingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar winst, invoerrechten en sociale zekerheid, in het kader va

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2002 numac 2002016058 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 29 januari 2002 wordt met ingang van 1 juli 2002, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van ingenieur verleend aan de heer Marcel De Rycke, die aanspraak heeft op een rustpensioen Bij het type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 15/03/2002 numac 2002009139 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van het reglement van orde van de « Ordre des barreaux francophones et germanophone » type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 15/03/2002 numac 2002009131 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van het reglement van orde van de Orde van Vlaamse balies type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 15/03/2002 numac 2002016020 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de steunregeling in de sector hop type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 15/03/2002 numac 2002016021 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de certificering in de sector hop type koninklijk besluit prom. 18/02/2002 pub. 15/03/2002 numac 2002007070 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 01/10/2001 pub. 15/03/2002 numac 2001016335 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1996 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 15/03/2002 numac 2001002133 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2002 numac 2002000241 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 27 februari 2002 wordt aan de heer Eduard Leroy, op zijn verzoek, met ingang van 1 maart 2002, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het Hij wor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2002 pub. 15/03/2002 numac 2002022145 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 06/02/2002 pub. 15/03/2002 numac 2002022121 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning of de verlenging van de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/03/2002 numac 2001011536 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 06/11/2001 pub. 15/03/2002 numac 2001016374 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de referentiemethoden en de principes van de routinemethoden voor de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 15/02/2002 pub. 15/03/2002 numac 2002022144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/03/2002 numac 2002011080 bron ministerie van economische zaken Bericht In toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 62 van 13 januari 1935, waarbij toelating wordt verleend tot het instellen van een economische reglementering van de voortbrenging en de verdeling, gewijzigd bij koninklijk beslu Dit ver type bericht prom. -- pub. 15/03/2002 numac 2002022163 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Officieel bericht Weerslag van de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de sociale uitkeringen (geneeskundige verzorging en uitkeringen, pensioenen, arbeidsongevallen en beroepszie(...) Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1 type bericht prom. -- pub. 15/03/2002 numac 2002011094 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC - C/C - 02/0015 : Autoliv/Visteon Op 4 maart 2002, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in de zi gecoördineer

document

type document prom. -- pub. 15/03/2002 numac 2002011105 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand februari 2002 De parameters N C en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor e N C = 1,1430 N E = 1,2923 type document prom. -- pub. 15/03/2002 numac 2002040813 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der Industriële Productieprijzen van de maand december 2001 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand december 2001 149,64 punten bedraagt, (...) Vanaf januari 2002 type document prom. -- pub. 15/03/2002 numac 2002009256 bron ministerie van justitie Notariaten Bij ministeriële besluiten van 6 maart 2002 : - is het verzoek tot associatie van de heer Van de Velde, H., notaris ter standplaats Brussel, en van Mevr. Guillemyn, C. kandidaat-notaris, om de associatie Van de Velde-Guillemyn, te Mevr. Gui

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/03/2002 numac 2002029126 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 december 2001, wordt op 1 maart 2002 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Arthur Sandron, eerstaanwezend inspecteur. Vanaf deze datum wordt de betrokk

erratum

type erratum prom. 14/01/2002 pub. 15/03/2002 numac 2002002068 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/03/2002 numac 2002009254 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel : 1. Deze plaats dient te worden voorzien door de benoeming van een Franstalige kandidaat. Voor deze vacante betrekking, hoort de al - procureur des type vacante bettreking prom. -- pub. 15/03/2002 numac 2002009253 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - beambte bij de griffie : - van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout : 1; - van de rechtbanken van koophandel te Dinant en te Marche-en-Famenne : 1, vanaf 1 april 2002; - vertaler bi De kandidaturen voo type vacante bettreking prom. -- pub. 15/03/2002 numac 2002009252 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel : 1 . De kandidaat voor een ambt tot gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief t(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/03/2002 numac 2002009257 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 8 maart 2002 blijft aan Mevr. Reyntjens, S., voorlopig benoemd beambte bij de griffie van de politierechtbank te Turnhout, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij deze rec Bij min type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/03/2002 numac 2002009255 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 maart 2002 is aan de heer Dizier, J.-F, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vierde kanton Charleroi. Bij koninklijke besluiten van 5 maa - is Mevr. Div

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/03/2002 numac 2001022800 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen geregistreerd tussen 1 juni 2001 en 30 september 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Lijst v type lijst prom. -- pub. 15/03/2002 numac 2002003101 bron ministerie van financien Rentenfonds Lijst van de leden van de gereglementeerde buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten. - Toestand op 31 december 2001 Gelet op artikel 2ter,

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 15/03/2002 numac 2002015037 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 6 maart 2002 hebben H.E. de Heer Rasih Erkan Gezer, de Heer Zdenko Martinovic, de Heer Hector Gonzalez Urrutia en de heer Synesio Sampaio Goes Filho de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloo Begel

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/03/2002 numac 2002002067 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Mededeling Er werd beslist om de inschrijvingsdatum van volgende selectie te verlengen : - Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, gepubliceerd in het Belgisch Staatsb De kandid
^