B.S. Index van de publicaties van 19 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002021068 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 12/2002 van 16 januari 2002 Rolnummer 2093 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 5, type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinan type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 bron ministerie van financien Wet tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek type wet prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002021066 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 10/2002 van 9 januari 2002 Rolnummer 2123 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 13, type wet prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002021088 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 2/2002 van 9 januari 2002 Rolnummer 2070 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 96 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, gesteld door d Het Arbit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/01/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002022096 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002018015 bron raad van state Publicatie van de arresten van de Raad van State Overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 juli 1997 betreffende de publicatie van de arresten van de Raad van State en het ministerieel besluit van 3 februari 1998 tot bepaling van het informati Deze CD type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002007013 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag **** functie. - Aanwijzingen **** koninklijk besluit ****. 3835 van 13 december 2001, wordt op 1 januari 2002 ontslagen uit het ambt van militair commandant van het Paleis der ****, generaal-majoor ****, ****. Word Bij **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002000174 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 28 februari 2002 wordt de heer Robert Quintin, referendaris bij de Raad van State, gemachtigd tijdens het academiejaar 2001-2002 aan de « Université de Liège » in de ho type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002007026 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit **** 3860 van 14 januari 2002, wordt eerste korporaal-chef ****. ****. ****, benoemd tot Ridder in de ****. Dit ereteken wordt verleend met uitwerking op 16 ja type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002007030 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 3852 van 7 januari 2002 wordt kolonel van het vliegwezen **** ****. ****, op 2 januari 2002, voor de duur van zijn opdracht, aangesteld in de graad van **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002007008 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Landmacht **** koninklijk besluit ****. 3818 van 6 december 2001, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren, bekleedt luitenant-**** type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002022155 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1985 betreffende brood en andere bakkerijproducten type koninklijk besluit prom. 13/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002002009 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002009268 bron ministerie van justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 februari 2002 wordt aan de heer Staes, B., met ingang van 12 december 2001, ambtshalve ontslag verleend uit zijn functies van industrieel ingenieur type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002009265 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 maart 2002 is de heer Marissiaux, Ph., raadsheer in het arbeidshof te Luik, benoemd tot Commandeur in de Kroonorde. Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 maart 2002 : - is de Zijn benoemd tot pl type koninklijk besluit prom. 13/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002002058 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen inzake het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 13/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002002064 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002016056 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 29 januari 2002 wordt met ingang van 1 augustus 2002, eervol ontslag uit zijn functies van werkleider verleend aan de heer Felix Goedseels die aanspraak heeft op een rustpensioen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002016059 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 24 januari 2002 wordt met ingang van 1 juli 2002, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van werkleider verleend aan de heer Jean-Claude De Proft die aanspraak heeft op e(...) Bij hetzelf type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002000256 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 28 februari 2002 wordt de heer Tirez, Kurt, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel, voor een termijn van vijf jaar type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002007075 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van bepalingen betreffende het statuut van het varend personeel van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 03/11/2001 pub. 19/03/2002 numac 2002022049 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, UZL, voor het opmaken en het bijhouden, in 2001, van het Nationaal Register voor Anthropogenetica type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002014023 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Afzonderlijke Personeelsformatie. - Eervolle ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 13 december 2001 wordt de heer Depraetere, Eric, met ingang van 1 april 2002, eervol ontslag verleend uit zijn functie van directeur-generaal bij de afzond De heer type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003105 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002014024 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Afzonderlijke Personeelsformatie. - Eervolle ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 14 december 2001 wordt de heer De Witte, Petrus, met ingang van 1 mei 2002, eervol ontslag verleend uit zijn functie van industrieel ingenieur bij de afzon De heer type koninklijk besluit prom. 13/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002021089 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten, ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de type koninklijk besluit prom. 13/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002021102 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de indiening van aanvragen tot schadeloosstelling in uitvoering van artikel 7, § 2, van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van type koninklijk besluit prom. 28/02/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003127 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 1989 betreffende de Hoge Raad van Financiën, gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003142 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002007076 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het statuut van de hulpofficieren en kandidaat-hulpofficieren type ministerieel besluit prom. 13/02/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002011071 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere Lidstaten van de Europese Gemeenschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002007022 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit ****. 82633 van 22 januari 2002 : Wordt de luitenant-generaal, vleugeladjudant van de **** ****. **** ****, belast met dit bijzonder mandaat in uitvoering van artikel Wordt de **** type ministerieel besluit prom. 20/11/2001 pub. 19/03/2002 numac 2001011469 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 95 houdende bevestiging van erkenning en erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002014029 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 29 januari 2002 wordt Mevr. Catherine Gautier, adjunct-adviseur, bevorderd tot de weddenschaal 10C, met ingang van 1 november 2001. Bij ministerieel besluit van 29 januari 2002 wordt Mevr. Brigitte G Bij minist type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002027263 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 1 februari 2002 wordt het enige artikel van het ministerieel besluit van 21 mei 2001 tot erkenning van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg gewijzigd als volgt : « De hiernavermelde dienst vo Erkenning type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002022175 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Ministerieel besluit houdende ontslag van een revisor bij het Fonds voor beroepsziekten type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002014027 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 29 januari 2002, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernav(...) Voor de raadpleging van de type ministerieel besluit prom. 05/02/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002009152 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 17/09/2001 pub. 19/03/2002 numac 2001016311 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van centra voor de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma type ministerieel besluit prom. 05/02/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002009153 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 27/09/2001 pub. 19/03/2002 numac 2002016328 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 1998 tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002014022 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Hernieuwing van machtigingen Bij ministerieel besluit van 4 februari 2002 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoerondernemingen, tegen de voor iedere o(...) Voor de raadpleging van de type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002022174 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002014036 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Hernieuwing van een machtiging Bij ministerieel besluit van 12 december 2001 wordt aan de in de hiernavermelde tabel aangeduide vervoerondernemer, tegen de voor zijn ond(...) Voor de raadpleging van de type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002014035 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 8 februari 2002 wordt de heer Cyriel Schoofs, industrieel ingenieur, bevorderd tot de weddenschaal 10C, met ingang van 1 februari 2002. Bij ministerieel besluit van 8 februari 2002 wordt de hee Bij ministerieel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002031043 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bevorderingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2001 wordt de heer Alain BROES, met ingang van 21 december 2001 benoemd in de graad van Eerste Ingenieur bij het Bestuur Uitrusting en Vervoer (BUV) - (...) Bij beslui type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2001 pub. 19/03/2002 numac 2002031130 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 1998 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor B

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002035307 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1998 inzake interlandelijke adoptie, wat betreft de invoering van de euro type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 19/03/2002 numac 2002035360 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de uitvoering van artikel 30 van het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aangepaste begroting 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002035295 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 tot vaststelling op 1 augustus 1995 en op 1 september 1995 van de weddenschalen verbonden aan de ambten van het administratief personeel, het meester

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/01/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002027243 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997 tot vaststelling van een afvalcatalogus

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002003049 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Bericht in verband met de automatische indexering van de kadastrale inkomens en van de bedragen vermeld in artikel 16, type bericht prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002021090 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 23 en 22 februari 2002 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op Die zak

erratum

type erratum prom. 25/10/2001 pub. 19/03/2002 numac 2001031508 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2001029529 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 september 2000, Worden bevorderd tot Commandeur in de Niveau 1 De type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002014031 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 januari 2002 wordt Mevr. Barbara Wirix, in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur met ingang van 1 november 2001 en met ranginneming op 1 november 2000. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002029531 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 september 2000, Wordt bevorderd tot Grootofficier in Niveau 1 De type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002016034 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 21 december 2001 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : De heer B. H type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002029534 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 januari 2001, Worden tot Officier in de Kroonorde benoemd : Niveau 1 De heer BARBI type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002029532 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 januari 2001, Wordt benoemd tot Grootofficier in de O Niveau 1 De

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002000243 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht 1. Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige staatsraad door de algemene vergadering van de Raad van State. Tijdens haar openbare zitting van 9 oktober 2001 heeft de a Eerste kand type vacante bettreking prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002009264 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij het Militair Gerechtshof : 1; - bij het vredegerecht van het kanton Beveren : 1; - adjunct-griffier : - bij de bestendige krijgsraad : 1; - bij de rechtbank van eers - beambte : - bij de grif type vacante bettreking prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002000244 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht 1. Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige staatsraad door de algemene vergadering van de Raad van State. Tijdens haar openbare zitting van 26 juni 2001 heeft de alg Eerste kand type vacante bettreking prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002012498 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Turnhout ter vervanging van de heer Ivan Biegs De betrokken organisaties wor De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002009267 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 maart 2002 zijn benoemd tot hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton : - Kontich, de heer Van Nuffel, G., griffier bij het vredegerecht van het kanton Beveren; - Mechelen, de hee Het beroep tot

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002000196 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 januari 2002 wordt de heer Michel Mouligneaux, benoemd tot rijkambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Franstalig kader met ing type benoemingen prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002016057 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 januari 2002 wordt de heer Stefan Roels, met ingang van 1 september 2001, in het Nederlands taalkader, bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan en benoemd tot eer

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002011110 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand maart 2002 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand maart 2002 respectievelijk vastgesteld o Iga = 0,

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2001003619 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 23 januari 2001 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 10 december 2001. Voor de Voorzitter, E. Wymeersch, R. Bonte, Directeur.

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002003090 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekking tot de lijst van de beleggingsondernemingen met vergunning in België De Commissie voor het Bank- en Financiewezen heeft met toepassing van artikel 53 van de wet van 6 april Voor de

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002015039 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België De Republiek Nicaragua heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking laten weten dat de functies van Mevr. Maria Philomena Lefeve, echt. Baert, als ereconsul va

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002021067 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 11/2002 van 16 januari 2002 Rolnummer 2065 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 444 van het Wetboek van Koophandel Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fra type arrest uittreksel prom. -- pub. 19/03/2002 numac 2002021065 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 9/2002 van 9 januari 2002 Rolnummer 2108 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 203,
^