B.S. Index van de publicaties van 21 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002021079 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 19/2002 van 23 januari 2002 Rolnummer 2042 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21, type wet prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002003121 bron ministerie van financien Administratie van de kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te hand(...) Gemeente Frasnes-lez-Anvaing (vroeger Buissenal type wet prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002021077 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 17/2002 van 17 januari 2002 Rolnummer 2277 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57, type wet prom. 27/11/2001 pub. 21/03/2002 numac 2002003658 bron ministerie van financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van instellingen van openbaar nut van het jaar 1991 of voorgaande jaren

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002002059 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 is aan de heer Destrait, Paul A.E.A., adviseur in informatica bij het Secretariaat generaal eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 februari 2002. Hij type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002002044 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 16 juli 2000 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer Evenepoel, Hans W.E. adviseur-generaal. Officier De heer Bussaer, Richard P., architec de heer Mertens, Lodewijk type koninklijk besluit prom. 27/02/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002012349 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2002, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 06/02/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002011074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van middenstand en landbouw 6 FEBRUARI 2002, - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een werkend lid en een plaatsvervangend lid van de Nationale Commissie voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 03/12/2001 pub. 21/03/2002 numac 2001001210 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 december 1999 houdende oprichting van een bestand van stadionverboden type koninklijk besluit prom. 05/03/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002022195 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002012348 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2002, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 05/03/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002012347 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot opheffing van hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 24 december 1968 betreffende de vrouwenarbeid type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002012032 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en vaststelling van de arbeids

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/03/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002011113 bron programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Commissie voor de veiligheid van de consumenten type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002027264 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 2 oktober 2001 wordt de heer Eugène Mommen, directeur, met ingang van 1 oktober 2002 in ruste gesteld. Bij besluit van de secretaris-generaal van 24 januari 2002 wordt Mevr. Isabelle Mestdagh met ing Bij besluit v type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002002066 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Personeel. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 4 maart 2002, wordt Mevr. Walgraef, Chantal, bestuursassistent bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van de Militaire Gemeen Overeenk type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002002065 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Personeel. - Opruststelling Bij ministerieel besluit van 17 september 2001, is aan de heer Vanhecke, Marc Julien Ambroise, ingenieur eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 mei 2002. Hij mag zijn pens type ministerieel besluit prom. 11/03/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002016063 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002014045 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 21 februari 2002 : - wordt het bericht 24N/2001 van 27 december 2001, Warme asbussen - Detectie en te nem - worden d

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002031035 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Overdrachten Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2001 wordt de heer ERMENS, René, vakman overgedragen aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer met de graad van beambte. Dit besluit treedt in Bij beslu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002031041 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Ontslag Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2002 wordt de heer Leclercq, Stéphane, stagedoend assistent, ontslagen wegens ongeschiktheid bij het uitoefenen van een functie bij het Ministerie van het Het b

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002035269 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002035308 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002027294 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 145, § 1, van de Waalse Huivestingscode in het kader van fusie- of herstructureringsverrichtingen goedgekeurd door de Waalse Regering in haar zitting van 18 oktober 2001 type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002027266 bron ministerie van het waalse gewest Commissariaat voor Administratieve vereenvoudiging Bij besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002 wordt de heer Arsène Declerc, eerste raadsheer bij de dienst van de Ombudsman van het Waalse Gewest, aangewezen als Commissaris bij het Com type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002027295 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 143 van de Waalse Huisvestingscode in het kader van de fusie- of herstructureringsverrichtingen die door de Waalse Regering tijdens de vergadering van 18 oktober 2001 werden goedgekeurd

decreet

type decreet prom. 31/01/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002018018 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer Michel Jadot heeft bij de Raad van State de schorsing en de nietigverklaring gevo Deze za

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002021050 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke Technische en Culturele aangelegenheden. - Deelname aan het onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie per satelliet « STEREO » dat deel uitmaakt van het Ruimtevaartprogramma I. Inleiding. De Ministerra Het onde

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002003099 bron ministerie van financien Vacante betrekking van directeur-generaal bij de Administratie der thesaurie van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Een betrekking van directeur-generaal bij de Administratie der thesaurie van het Ministerie van Fina(...) Kunnen be type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002009275 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel : 1, vanaf 1 november 2002 ; - hoofdsecretaris van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven : 1, vanaf 1 (...) - opstell

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002009276 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 maart 2002 : - is aan de heer Malaise, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Luik. Het is hem vergund de - is aan de type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002009277 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 maart 2002 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het elfde kanton Antwerpen, Mevr. Laermans, R., griffier bij de bestendige krijgsraad. Bij koninklijk beslu Bij ministerië

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002012497 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunnen

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002021081 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 21/2002 van 23 januari 2002 Rolnummer 2051 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 21, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, I. Onderwerp type arrest uittreksel prom. -- pub. 21/03/2002 numac 2002021078 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 Rolnummer 2248 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aanspra Het Arbit
^