B.S. Index van de publicaties van 5 april 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002009280 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 27 februari 2002 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, (...) Bij **** type wet prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002009242 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2002, is machtiging verleend : aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****. ****, ****, geboren te om, behoudens type wet prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002095012 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 25 maart 2002 wordt ingeschreven a

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012059 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002011078 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1977 waarbij het opmaken van periodieke statistieken van bepaalde overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 19/02/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002022203 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie van palliatieve zorg type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 05/04/2002 numac 2001011539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Automobielexpertise type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 05/04/2002 numac 2001011540 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002016086 bron ministerie van middenstand en landbouw Besluiten betreffende de leden van de arbeidshoven en de arbeidsrechtbanken Arbeidsrechtbank te Antwerpen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 3 april 2001, wordt aan de heer J. Peeters, type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002015016 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Nationale Orden Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 20 december 2000 werd benoemd : Grootlint Prins Lorenz, Otto, Carl, Amedeus, Prins van België, Aartshertog van Oostenrijk-Este . Bij koninklijk besluit van 2(...) Commandeur Graaf de Liedekerke Be type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002015012 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 21 december 2001 wordt met ingang van 30 september 2002 's avonds, aan de heer François Hubert, adviseur, eervol ontslag uit zijn functies verleend. De heer François Hubert is het type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002007012 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 3833 van 13 december 2001, wordt ten definitieve titel op anciënniteitspensioen gesteld in toepassing van artikel 3, littera C der samengeordende wetten op de militaire pensioenen : type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012062 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het tewerkstellingsakkoord - Tuinaanleg type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012060 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012061 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012097 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uitbreiding van het toepassingsgebied van de type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002022216 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandigd mogen worden type koninklijk besluit prom. 11/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002011036 bron ministerie van economische zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 maart 1936 waarbij de vergunningen verstrekt door de Belgisch-Luxemburgse gemengde administratieve commissie vrijgesteld worden van het formaatzegelrecht en onderworpen worden aan een taxe type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012106 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de oprichting van een vormingscomité en risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/02/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002022111 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012100 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002007024 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr 3856 van 10 januari 2002, wordt luitenant-kolonel van het vliegwezen P. Barbaix, van de luchtmacht, korps van het niet-varend personeel tot het rustpensioen toegelaten op 1 september type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaa type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012126 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik type koninklijk besluit prom. 25/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012191 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de overgang naar de euro type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012391 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 1980 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012392 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 augustus 1972 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedienden van het notariaat type koninklijk besluit prom. 13/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012390 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid en tot vaststelling van het aantal

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002012503 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenning van een organisme voor de toepassing van bepaalde procedures van drukapparatuur Bij ministerieel besluit van 19 februari 2002 wordt de Vereniging zonder winstoogmerk "APRAGAZ", met zetel te 1120 Brussel, Vilvoordsesteenweg 15 - de beoordeling type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002012502 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenning van een organisme als externe dienst voor technische controles op de werkplaats Bij ministerieel besluit van 19 februari 2002 wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Apragaz », gevestigd Vilvoordsesteenweg 156, te 1120 Brussel, erken - de type ministerieel besluit prom. 13/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002022239 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002012458 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Opvolgingscommissie voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 8 maart 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 1999 tot benoeming van de leden van de Opvolgingscommissie De heer type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002012501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenning van een organisme als keuringsdienst van gebruikers van drukapparatuur Bij ministerieel besluit van 19 februari 2002 wordt de naamloze vennootschap BASF Antwerpen, Haven 725 - Scheldelaan 600, te 2040 Antwerpen erkend als keuringsdiens type ministerieel besluit prom. 13/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002022238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002009310 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Bij ministerieel besluit van 22 maart 2002 wordt het ministerieel besluit van 9 juli 1991 houdende de aanduiding van de heer Guido Smolders tot secretaris bij de probatiecommissie te Turnhout opgehev type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002014066 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wijziging van de normen en voorschiften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 11 maart 2002 : worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het - het reglemen type ministerieel besluit prom. 12/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002011112 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/05/2001 pub. 05/04/2002 numac 2001031487 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 2 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden voor het « Afvalplan » van het Brussels Instituut voor Milieubeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/12/2000 pub. 05/04/2002 numac 2001031486 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 200 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2001 pub. 05/04/2002 numac 2001031488 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Brussels Instituut voor Mil type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2001 pub. 05/04/2002 numac 2002031191 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van twee leden van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/02/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002031085 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de overheden van de meergemeentelijke politiezones met het oog op de uito type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002031192 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002031116 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels H type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002031115 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nu

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002027328 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002027324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Bernissart

decreet

type decreet prom. 28/02/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV type decreet prom. 21/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002027327 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot inrichting van het partnerschap tussen het Gewest en de Waalse provincies betreffende de aangelegenheden geregeld overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002012429 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende de oprichting van een paritair comité De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Handelstraat 76-80, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt de Koning voor te ste Artike

document

type document prom. 01/02/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002029143 bron ministerie van de franse gemeenschap Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant la composition du Conseil supérieur de Promotion de la Santé

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002029106 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg - Robert Schuman » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2001 pub. 05/04/2002 numac 2001029587 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juni 1999 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Gemeenschapscommissie voor beroepen en kwali type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een onderwijzend personeelslid van de « Université de Mons-Hainaut » ertoe wordt gemachtigd de eretitel van zijn vroegere ambten te voeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/10/2001 pub. 05/04/2002 numac 2001029588 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 maart 1996 tot vaststelling van de academische graden die de basisstudie van de 1e en de 2e cyclus bekra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2001 pub. 05/04/2002 numac 2001029525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2000 tot benoeming van de vertegenwoordiger van de Regering bij de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002029109 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 15 juni 1998 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2001 pub. 05/04/2002 numac 2001029575 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden van het begeleidingscomité van het « Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002029108 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de fusie van de inrichtingen voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap te Verviers en Waimes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002029096 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een onderwijzend personeelslid van de « Université de Mons-Hainaut » ertoe wordt gemachtigd de eretitel van zijn vroegere ambten te voeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002029142 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de coördinatieraad bedoeld in artikel 4 van het samenwerkingsakkoord van 19 juni 2001 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002029122 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 1995 tot aanstelling als secretaris van de Erkenningscommissie voor arbeidsgeneeskundige diensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 22 april 1997 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen

erratum

type erratum prom. 08/12/2001 pub. 05/04/2002 numac 2002016078 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1992 tot erkenning en betoelaging van verenigingen met betrekking tot paardachtigen. - Errata

beschikking

type beschikking prom. 21/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002031141 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid type beschikking prom. 21/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002031140 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie met betrekking tot de goedkeuring van een domaniale transactie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002016085 bron ministerie van middenstand en landbouw Besluiten betreffende de leden van de arbeidshoven en de arbeidsrechtbanken Arbeidsrechtbank te Charleroi. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 november 2001 wordt de heer A. Frère, wonende te 6000 Charleroi, benoemd tot rechter in soc Zijn mandaa type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002012457 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk Benoeming van een gewoon lid Bij koninklijk besluit van 5 maart 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2002, wordt de heer Lamas, Rafaël benoemd tot gewoon lid dat een der mee

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002009333 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Charleroi : 1, vanaf 1 juli 2002; - beambte : - bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt : 1; - bij het parket v - bij het parket

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002009334 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001 is de heer Duys, E., kamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen, in ruste gesteld op datum van 5 mei 2002. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Het is hem vergund de titel Bij koninklij type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002009332 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 maart 2002 : - dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2001, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, de heer Verhaegen, W., adju - dat uitw

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/12/2001 pub. 05/04/2002 numac 2002033019 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/12/2001 pub. 05/04/2002 numac 2002033018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1984 betreffende het financieel en materieel beheer van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer in het Rijksonderwijs

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002016039 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) PB C 21

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002095011 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen op datum van 2 De door de

overeenkomst

type overeenkomst prom. 25/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002022236 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002012500 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Intrekking van de erkenning van een organisme als aangemelde instantie betreffende ademhalingsapparatuur De erkenning als aangemelde instantie, verleend bij ministerieel besluit van 25 mei 1994 aan de afdeling van Colfontaine van het « Institut

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 05/04/2002 numac 2002016089 bron ministerie van middenstand en landbouw Besluiten betreffende de leden van de arbeidshoven en de arbeidsrechtbanken Arbeidsrechtbank te Hasselt Bij beschikking van 22 augustus 2001 werd de heer Roger Braeken, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Arbeidsrecht
^