B.S. Index van de publicaties van 8 mei 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/02/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002009373 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 02/04/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002009377 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 17 februari 2002 die naturalisaties verleent type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming type wet prom. 17/02/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002009375 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 17/02/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002009376 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 17/02/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002009374 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002000347 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 22 april 2002 wordt de heer Vanderhoven, Henri, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Voeren, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002009313 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 18 maart 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de 2° worden de type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002009326 bron ministerie van justitie Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling Erkenning Bij koninklijk besluit van 4 maart 2002, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Aide aux justiciables de l'arrondissement de Namur », met zetel te 5000 Namur, rue Armée Grouc type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002014097 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Afzonderlijke personeelsformatie. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 20 maart 2002 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heer Corteel, Michel Louis, kaaiofficier; De heer De Gryse, Jean-Pierre Henri, 1 e officier werktuigkundig type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002009311 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 13 maart 2002 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internation Bij koninkl type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002009323 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 13 maart 2002 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002009352 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de 2° worden de s type koninklijk besluit prom. 30/04/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002002088 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002009395 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 17 april 2002 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internati Bij konink type koninklijk besluit prom. 29/04/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002002089 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 02/05/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002002090 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type koninklijk besluit prom. 17/04/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002003194 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoeding van de regeringscommissaris bij het Zilverfonds

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/04/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002027395 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone van het pl type ministerieel besluit prom. 26/04/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002035613 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 08/05/2002 numac 2002031198 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangaande de onteigening van de terreinen gelegen op het grondgebied van de stad Brussel met het oog op de verbreding van de Werkhuizenkaai type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 08/05/2002 numac 2002031216 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de graden van de ambtenaren voor de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002031217 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het toepassingsgebied van de openbare besturen zoals bepaald door het koninklijk besluit nr. 474 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, evenals het besluit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/04/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002027397 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Luik-Bierset type besluit van de waalse regering prom. 18/04/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002027398 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Charleroi-Brussel-Zuid type besluit van de waalse regering prom. 18/04/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002027396 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Luik-Bierset

decreet

type decreet prom. 27/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de leermeesters en leraars godsdienst

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002021179 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 21 februari 2002 in zake de n.v. Bunge tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « 1. S type bericht prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002021180 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 februari 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 maart 2002, Die zaa

document

type document prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002022299 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, wordt Mevr. Rita De Neys, klerk 30F bij de Centrale dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van Bij be type document prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002014110 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Machtigingen Bij ministeriëel besluit van 24 april 2002 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoerondernemingen, tegen de voor iedere onderneming vastgest(...) Voor de raadpleging van

beschikking

type beschikking prom. 18/04/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002031211 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002009425 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 10 december 2001 werd de heer d'Haens, J., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 8 juni 2002, om het type beschikking prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002031189 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot invoering van een beleidsprogramma in de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002022321 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 april 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wor Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002002095 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 mei 2002 wordt de heer Franky VAN MASSENHOVE, met ingang van 1 juni 2002, benoemd tot Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in het Nederlands taalkader. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002022325 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoeming. - Hernieuwingen Bij koninklijk besluit van 8 april 2002, wordt benoemd vanaf de datum van deze bekendmaking, voor een term - de h

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002053990 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Ruffin, Anne Francine Paulette Mevr. Ruffin, Anne Francine Paulette, geboren te Rennes Alvorens te b

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002009346 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, gegeven op 18 december 1986, is ten verzoeke van Mevr. Van type vonnis prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002009372 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge gegeven op 12 maart 2002, is ten verzoeke van de heer Vandenab

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002022324 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle Hernieuwingen Bij koninklijk besluit van 8 april 2001, ingaand op 18 juli 2001, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, de mandaten - als v type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002022356 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002022323 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 april 2002, wordt met ingang van 1 juni 2002, aan de heer Jacques De Groeve, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van sociaal insp De heer

toetreding

type toetreding prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002015040 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Verdrag houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, opgemaakt te Brussel op 15 december 1950 . - Toetreding door het Koninkrijk van Bhutan Op 12 februari 2002 werd op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlands(...) Overee type toetreding prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002015051 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Verdrag houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, opgemaakt te Brussel op 15 december 1950 . - Toetreding door de Onafhankelijke staat van Papua Nieuw Guinea Op 18 maart 2002 werd op het Ministerie van Buitenlandse Z(...) Overe

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002015046 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, en Bijlage opgemaakt te Parijs op 18 november 1974 . - Toetreding door de Republiek Korea Op 18 maart 2002 is bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Intern(...) De ne

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002000305 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij type erkenning prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002000293 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiens Bij type erkenning prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002000303 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 Bij type erkenning prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002000306 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 juni 2001. - Wi Bij type erkenning prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002000304 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 08/05/2002 numac 2002015052 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Internationaal Verdrag voor de eenmaking van bepaalde regelen inzake cognossementen en Protocol van ondertekening, ondertekend te Brussel op 25 augustus 1924. - Opzegging door Roemenië Op 21 maart 2002 ontving het Ministerie van Buitenland(...) Overe
^