B.S. Index van de publicaties van 4 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/06/2002 numac 2002003263 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : (...) Gemeente Sambreville : 1 e afdeling Auvelais Percelen grond gekadastreerd

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022271 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2002 numac 2002012667 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 april 2002. Worden benoemd : Officier in de Orde van Leopold : De heer Jean-Marie DELMELLE, Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof te Bergen. De h Zij zullen het burg type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2002 numac 2002007120 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale **** Bij koninklijk besluit ****. 3935 van 2 april 2002 : Het **** Ereteken van 1**** klasse, voor anciënniteit, wordt verleend aan de militairen : Op datum van 8 april 1999. Landmacht **** **** type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022268 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerhe type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022272 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van het Fonds voor Arbeidsongevallen en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoeld Fonds bij de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022266 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde instelling bij de openbare instellingen van sociale zekerh type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022267 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van socia type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022265 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Instituut bij de openbare instellingen v type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022269 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Pensioenen en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022270 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdien type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2002 numac 2002007119 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale **** Bij koninklijk besluit ****. 3934 van 2 april 2002 : Het Militair Kruis van 1**** klasse wordt verleend aan de militairen : Op datum van 8 april 2002. Landmacht Luitenant-kolonel Luitenant-kolonels : type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002012600 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waal type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002012598 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002012574 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit : a) tot intrekking van het koninklijk besluit van 14 januari 2002, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2002, waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1996, geslot type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002012660 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld in de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de D type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002012605 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de vorming en tewerkstelling van uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 07/12/2001 pub. 04/06/2002 numac 2002002000 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 19-53-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/06/2002 numac 2002022336 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Geneeskundige verzorging en uitkeringen Erkenning en fusie van de tariferingsdiensten Bij ministerieel besluit van 9 april 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden bij toepassing van het koninklijk besluit van 15 juni 200 - de t type ministerieel besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002003283 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. - Erratum

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002027506 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 november 1998 tot bevordering van de kansengelijkheid voor de gehandicapte personen op de arbeidsmarkt

decreet

type decreet prom. 19/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002035704 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse regering en de regering van de Republiek Bulgarije, ondertekend in Sofia op 18 mei 2001 type decreet prom. 25/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002027505 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van het « Comité francophone de coordination des politique type decreet prom. 19/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002035703 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, wat de invoering van de euro betreft

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/06/2002 numac 2002011198 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0030 : Anglo American plc/Compania Minera Disputada de Las Condes Limitada Group Op donderdag 23 mei 2002, ontving de Raad voor Volgens de

document

type document prom. -- pub. 04/06/2002 numac 2002011200 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand mei 2002 De parameters N c en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektri N c = 1,0569 NE = 1,3015 type document prom. -- pub. 04/06/2002 numac 2002018038 bron hoge raad voor de justitie Overplaatsing via mobiliteit Bij besluit van 24 april 2002 van de Algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie wordt de heer Alain Dreze, bestuurschef bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten, met ingang van 1 ju

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een wetenschappelijke bekendheid aan een personeelslid van een hogeschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002029240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van het Beheerscomité van het « Centre des Technologies agronomiques de la Communauté française » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002029239 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een effectief en een plaatsvervangend lid bij de Cel voor de programmatie van dringende werken in toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende het programma voor dringende type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002029249 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Erkenningscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de "Conseil communautaire des Etablissements de soins"

beschikking

type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 04/06/2002 numac 2002031223 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2000

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2002 numac 2002022414 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 mei 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol Worden

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 04/06/2002 numac 2002054031 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Etienne, Flore Marie Louise Mevr. Flore Marie Louise Etienne, geboren te Jemeppe op 15 Alvorens te b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/06/2002 numac 2002009511 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het hof van beroep te Brussel : 1, vanaf 1 maart 2003; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge : 1, vanaf 1 juli 2002; - opsteller bij de griffie van de re - beambte bij de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/06/2002 numac 2002009510 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002, dat in werking treedt op 1 juli 2002, wordt op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt, Mevr. Mostrey, I., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugg Bij koni type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/06/2002 numac 2002009509 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 mei 2002 zijn benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen : - de heer Bernis, E., advocaat; - Mevr. Chiliade, N., advocaat; - Mevr. Fauconnier, B., advocaat; plaatsvervangend

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 04/06/2002 numac 2002031236 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 15 april 2002 wordt de beslissing van 7 maart 2002 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel de wijze van gunning en het bijzonder bestek betreffende de levering van benz ETTERBE type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 04/06/2002 numac 2002031266 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten POLITIEZONE BRUSSEL/ELSENE. - Bij besluit van 29 april 2002 wordt goedgekeurd de begroting voor het dienstjaar 2002 van de politiezone Brussel/Elsene goedgekeurd door de politieraad van 27 maart 2002 BRUSSEL
^