B.S. Index van de publicaties van 6 juni 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/03/2002 pub. 06/06/2002 numac 2002000338 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende de toekenning aan de politiezones voor het jaar 2002 van de federale toelage ter compensatie van de sociale bijdragen van sommige personeelsleden van de lokale type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2002 numac 2002009485 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 14 april 2002 is Mevr. Hoogaert, Valérie, stagedoend sociaal arbeidsinspecteur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, in vast verband b Bij k type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 06/06/2002 numac 2002002071 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende bezoldigingsregeling van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 06/06/2002 numac 2002009457 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Hof van Beroep te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 06/06/2002 numac 2002002070 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2002 numac 2002014134 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Kabinet van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 april 2002, wordt aan Mevr. Els De Clercq bij het voleindigen van de dag van 14 april 2002 eervol ontslag verleend uit type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 06/06/2002 numac 2002014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 33 op de spoorlijn 43 : Angleur-Marloie te Durbuy machtigt mits het bouwen van een onderdoorgang waartoe, onverminderd de wetten op de ruimtelijke ordening, toestemming wordt verleend

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/06/2002 numac 2002014119 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 2 mei 2002 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende onderne(...) Voor de raadpleging van type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/06/2002 numac 2002014122 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 2 mei 2002 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende onderne(...) Voor de raadpleging van type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/06/2002 numac 2002014124 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 2 mei 2002 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende onderne(...) Voor de raadpleging van type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/06/2002 numac 2002014123 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 2 mei 2002 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende onderne(...) Voor de raadpleging van type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/06/2002 numac 2002014121 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 2 mei 2002 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende onderne(...) Voor de raadpleging van type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/06/2002 numac 2002014126 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van machtigingen Bij ministerieel besluit van 2 mei 2002 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende ondernemi(...) Voor de raadpleging van type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/06/2002 numac 2002014120 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 2 mei 2002 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende onderne(...) Voor de raadpleging van type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/06/2002 numac 2002014125 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 2 mei 2002 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende onderne(...) Voor de raadpleging van type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/06/2002 numac 2002014129 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 6 mei 2002 : - wordt bundel 2.1.4 - "Lastenkohier voor de krachtvoertuigen van de aangeslotenen" - wordt titel 219.2 type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/06/2002 numac 2002014127 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Machtigingen Bij ministerieel besluit van 2 mei 2002 wordt aan de in de hierna vermelde tabel aangeduide vervoerondernemers, tegen de voor iedere onderneming vastgesteld(...) Voor de raadpleging van de type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 06/06/2002 numac 2002022455 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2000 tot verlenging van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die sertindol bevatten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2002 pub. 06/06/2002 numac 2002035705 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende toekenning van een functiewijziging aan de heer Eduard Vercammen, adjunct-administrateur-generaal bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemidde

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 06/06/2002 numac 2002027508 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Vervoer Bij besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2002, dat in werking treedt op 1 februari 2002, wordt Mevr. Catherine Bes aangewezen als adjunct-directeur-generaal van de "Société de transport en commun du Brabant wallon".

decreet

type decreet prom. 06/07/2001 pub. 06/06/2002 numac 2002036344 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/06/2002 numac 2002016038 bron ministerie van middenstand en landbouw Bericht bij toepassing van artikel 6 van het koninklijk besluit van 17 april 1992 inzake de biologische productiemethode en de aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen Vanaf 3 december 2001, wordt Blik, v.z.w., Statiest Vanaf 3 type bericht prom. -- pub. 06/06/2002 numac 2002011201 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. Zaak nr. CONC - C/C - 02/0031 Advent /Viatris Op 24 mei 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in de zin van Volgens de

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2002 pub. 06/06/2002 numac 2002029248 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juni 2000 houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de zonale aanstellingscommissies van het onderwijs voo

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2002 numac 2002014135 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Kabinet van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 april 2002, wordt de heer Walter Baert in de hoedanigheid van adjunct-kabinetschef bij het Kabinet van de Minister va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2002 numac 2002012776 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 mei 2002 is de heer Casin, Claude, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Nizet, Jean-Marie, wiens mandaat

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/06/2002 numac 2002009519 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 mei 2002 : - is de heer Henrion, Th., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, benoemd tot rechter in deze rechtbank; - is Mevr. Cielen, V., toegevoeg - is Mevr. Bru type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/06/2002 numac 2002009523 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 4 juni 2002 zijn aangewezen, voor een termijn van een jaar, met ingang van 6 juni 2002, als lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen : Voor de provincie Antwerpen : - effec - plaatsver
^