B.S. Index van de publicaties van 8 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/09/2000 pub. 08/06/2002 numac 2000015143 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Democratische Republiek Congo tot wijziging van de Scheepvaartovereenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zaïre van 5 maart 1981,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/05/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002002110 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002000356 bron ministerie van binnenlandse zaken Paleis. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 december 2001 is de heer WILLEMS Jan F., Grootmaarschalk van het Hof, tot Grootlint in de Leopoldsorde benoemd. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk besluit van Zij nemen vanaf type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002012771 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 mei 2002 is aan de heer Minne, Willy, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 14 november 2001, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, b type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002012772 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 mei 2002 is aan de heer De Boone, Georges, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 8 augustus 2002, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkneme type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002012770 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 mei 2002 is aan de heer Meunier, Gérard, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank van N type koninklijk besluit prom. 29/04/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002012688 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerhei type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002009529 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 februari 2000 is aan de heer Waegenaere, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Gent. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koni Het is hem ve type koninklijk besluit prom. 03/06/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002002109 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Justitie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/06/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002022475 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verplichting tot het voorleggen van een officiële verklaring bij het binnenbrengen op het Belgisch grondgebied van sommige grondstoffen, voeders en voedingsmiddelen die mogelijk met nitrofen zijn bezoedeld type ministerieel besluit prom. 22/03/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002016079 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten type ministerieel besluit prom. 06/06/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002016135 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 06/05/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002016129 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g type ministerieel besluit prom. 02/04/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002016128 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in het i.c.e.s.-gebied VIIa

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002031109 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 januari 2002 wordt de heer Bernard Demarteau tot de stage toegelaten in de hoedanigheid van br Bij be type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002031111 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 januari 2002 wordt de heer Daniel Lemoine tot de stage toegelaten in de hoedanigheid van assis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002031110 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2001 wordt mevrouw Martine Bollu benoemd in vast verband in de hoedanigheid van assist Bij be type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002031123 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Ontslag van ambtswege Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2001 wordt de heer André van der Kelen, brandweerman bij de Brusselse Hoofdsted type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002031124 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Ontslag van ambtswege Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 januari 2002 wordt de heer Jean-Louis Fransen, brandweerman bij de Brusselse Hoofdst

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 08/06/2002 numac 2002035571 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van enkele besluiten van de Vlaamse regering houdende uitvoering van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, wat betreft de invoering

decreet

type decreet prom. 24/05/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002035732 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 116octies decies van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 type decreet prom. 30/05/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002027526 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag van Nice, de Protocollen A, B, C en de Slotakte houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, opgemaak type decreet prom. 30/05/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002027525 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Europese Overeenkomst inzake de coproductie op het gebied van de film en met de Bijlagen I en II, opgemaakt te Straatsburg op 2 oktober 1992

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/05/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002000431 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 9bis ter vervanging van de omzendbrief PLP 9 van 18 juli 2001 houdende richtlijnen voor het opstellen van de beginbalans van de politiezones type omzendbrief prom. 29/03/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002000402 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 18 met betrekking tot het in voege treden en het toepassingsgebied van de normering van de uitrusting toepasbaar op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type omzendbrief prom. 08/05/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002000430 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 25. - Politiehervorming Personeelsformaties

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002011202 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC - C/C - 02/0032 - Barry Callebaut/Stollwerck Op 27 mei 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een ontwerpovereenkomst in de zin van artikel Volgens de type bericht prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002021236 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 18 maart 2002 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen de n.v. Durobor en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van « Sche

erratum

type erratum prom. 21/12/2001 pub. 08/06/2002 numac 2002016127 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaad van groenvoedergewassen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002012769 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 mei 2002 is de heer Decavele, Piet, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne, ter vervanging van de he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002012768 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 mei 2002 is de heer Vandaele, Yves, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van Mevr. Callens, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002012766 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 mei 2002 is de heer Rys, Patrick, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brugge ter vervanging van Mevr. Lukacs, Gerlinda, wie type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002012774 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 mei 2002 is de heer De Koster, Arnout, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Michiels, Michel, wiens m type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002012773 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 mei 2002 is de heer Mouthuy, Jean-Luc, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Castagne, Jean-Mari type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002012778 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 mei 2002 is de heer Vanermen, Leon, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Tongeren ter vervanging van de heer De Boever, Gilbe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002012775 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 mei 2002 is de heer Roosen, Guido, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Tongeren ter vervanging van de heer Geuskens, Jan, wi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002012767 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 mei 2002 is de heer Herremans, Willy, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Gaillet, Luc, wiens man

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002009539 bron ministerie van justitie Veiligheid van de Staat Vacante betrekking van administrateur-generaal Oproep tot de kandidaten De gegadigden wordt ter kennis gebracht dat de betrekking van administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat met ingang van 1 augustus De administr type vacante bettreking prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002009527 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Borgloon : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de heer Minister De kandidate type vacante bettreking prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002009530 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Sint-Lambrechts-Woluwe : 1; - Sint-Pieters-Woluwe : 1 . In toepassing van artikel 43, type vacante bettreking prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002012790 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administratie van de indivi(...) Voorwaarden : 1°

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002009528 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 mei 2002 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Bilzen, Mevr. Merken, R., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Borg Het bero type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002009518 bron ministerie van justitie Organisatie van een opleiding inzake archiefbeheer ter voorbereiding van het examen voor archiefmedewerkers en adjunct-archiefmedewerkers De dienst Opleiding Rechterlijke Orde zal in oktober 2002, in samenwerking met het Rijksarchief, een oplei De vormi

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002021233 bron arbitragehof Bericht Rolnummer 1976 In de zaak met rolnummer 1976 heeft het Hof bij arrest nr. 130/2001 van 23 oktober 2001 beslist dat de zaak van de rol van het Hof zou worden geschrapt ind(...) Aangezien die beroepen zijn verworpen bij arrest nr. 72/2002 van 23

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002003284 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op artikel 53 van de wet van 6 ap Gelet op

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002095023 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum v Het betreft hi

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002009493 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 126 13 mei 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 08/06/2002 numac 2002009492 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 120 7 mei 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie
^