B.S. Index van de publicaties van 12 juni 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2002 numac 2002012777 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 mei 2002, is aan de heer Duval, Ronald, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank van Doo type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002012677 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 43, tweede, lid, en 47, § 1, vijfde lid, en § 5, tweede lid, van de wet van type koninklijk besluit prom. 03/06/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002012680 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 21 december 2000, genomen in het Paritair Comité voor de textielverzorging , tot vaststelling van het model huishoudelijk reglement voor de ondernemingsraden (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2002 numac 2002002120 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie Bij koninklijk besluit van 24 april 2002 wordt de heer Walter Van Assche, met ingang van 1 mei 2002, benoemd tot houder van de managementfunctie -1, Directeur-generaal « Programma-, type koninklijk besluit prom. 29/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002003273 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2002 (1) type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002022103 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de Voorzitter en van de Ondervoorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 12/06/2002 numac 2002022045 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Vlaams Huisartsen Navormingsinstituut type koninklijk besluit prom. 04/06/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002002111 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 18/04/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002003212 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 194 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2002 numac 2002016124 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 19 april 2002 wordt met ingang van 1 februari 2002, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van industrieel ingenieur verleend aan de heer Artisien, Christian, J., A., Gh., die aans Bij het

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002022432 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie type ministerieel besluit prom. 27/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002022428 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van algemene tandarts type ministerieel besluit prom. 27/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002022430 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie type ministerieel besluit prom. 27/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002022431 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie type ministerieel besluit prom. 03/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002009464 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het gestandaardiseerde rooster toepasselijk op de andere schuldenaars van de evenredige vergoeding bedoeld in artikel 60 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/06/2002 numac 2002027484 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 8 februari 2002 wordt de erkenning van de S.A. ADMB Interim vernieuwd overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus. Deze erkenning heeft nr. Bij minist type ministerieel besluit prom. 27/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002022427 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie type ministerieel besluit prom. 27/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002022429 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van algemene tandarts type ministerieel besluit prom. 16/01/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002016045 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 juni 1998 tot oprichting en regeling van de sociale dienst van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, en vaststelling va type ministerieel besluit prom. 16/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002022424 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij de aflevering van bepaalde geneesmiddelen die retinol bevatten aan een medisch voorschrift wordt onderworpen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002031240 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002031210 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002035726 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002035724 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar

decreet

type decreet prom. 30/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002027528 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/06/2002 numac 2002003285 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Sector registratie en domeinen. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 180, eerste uitgave, van 31 mei 2002, blz. 23795, bericht nr. 2002/3270, moet de titel gelezen

beschikking

type beschikking prom. 22/12/2000 pub. 12/06/2002 numac 2002031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type beschikking prom. 10/01/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002031270 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen type beschikking prom. 10/01/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002031269 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/06/2002 numac 2002009545 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Namen : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief (...) Voor elke kandidatuur dient type vacante bettreking prom. -- pub. 12/06/2002 numac 2002009547 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 5; - bij het vredegerecht van het derde kanton Antwerpen : 1, vanaf 1 juli 2002; - beambte bij de griffie : - van - van de politierecht type vacante bettreking prom. -- pub. 12/06/2002 numac 2002012678 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Doornik, ter vervanging van de heer Ronald Duval De betrokken orga De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/06/2002 numac 2002009548 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 mei 2002 : - is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Hasselt, Mevr. Bossens, V., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - dat in werk Bij koninklijk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/06/2002 numac 2002009546 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 mei 2002 is de heer Vanmol, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen met gelijktijdige benoeming in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, benoemd tot rechter in de rechtbank Hij word

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/06/2002 numac 2002029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoemingen Bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2002, worden de ambtenaren wier namen hierna vermeld zijn, door verhoging in graad, op 1 januari 2002 benoemd tot eerste adjunct - categorie van d - De h

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/06/2002 numac 2002003020 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 17 januari 2002, wordt de op 31 de(...)
^