B.S. Index van de publicaties van 18 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002021255 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 66/2002 van 28 maart 2002 Rolnummers 2187 en 2188 Inzake : de prejudiciële vragen over artikel 24/25 van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswa Het Arbi type wet prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002021257 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 68/2002 van 28 maart 2002 Rolnummer 2323 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 7 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte Het Arbi type wet prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002021261 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 75/2002 van 23 april 2002 Rolnummers 2334 en 2339 Inzake : de prejudiciële vraag over artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde Het Arbit type wet prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002021250 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 59/2002 van 28 maart 2002 Rolnummers 2089 en 2168 Inzake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 23 van de wet van 26 december 1956 op de postdienst, zoals het van kracht was vóór 18 augustus 1999, gesteld door Het Arb

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/05/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002022479 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002000445 bron ministerie van binnenlandse zaken Instelling van de lokale polities Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002, wordt de lokale politie van de politiezone van FLOREFFE/FOSSES-LA-VILLE/METTET/PROFONDEVILLE ingesteld op datum van 1 januari 2002. Bij koninklijk besluit van 26 me Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. 05/06/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002012714 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002000417 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de methodes van bewakingscentrales die volgsystemen gebruiken type koninklijk besluit prom. 03/06/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002022492 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/06/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002012710 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie v type koninklijk besluit prom. 05/06/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002012713 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79, § 9, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002009567 bron ministerie van justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Verlenging mandaat Bij koninklijk besluit van 3 juni 2002 wordt het mandaat van assistent in het Nederlandse taalkader van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van Overeenkom type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002016130 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 wordt, met ingang van 1 november 2002, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van industrieel ingenieur verleend aan de heer Sciffer, Paul A. F., die aanspraak heeft o Bij het type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002009541 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 mei 2002 wordt aan de heer Jan Van Vaerenbergh, op datum van 1 februari 2002, ontslag verleend uit zijn functie van adjunct-adviseur bij het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002022465 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende samenstelling van de selectiecommissie belast met het voordragen van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002016122 bron ministerie van middenstand en landbouw Kamers van Ambachten en Neringen. - Ontslagverleningen Bij ministerieel besluit van 22 mei 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2002, wordt aan Mevr. M. De Vrieze eervol ontslag verleend uit haar ambt van secretaris van de Kame Bij mini type ministerieel besluit prom. 03/06/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002022493 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor gene

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002035740 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonde type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002035744 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende adoptiediensten die bemiddelen voor binnenlandse kinderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002027550 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen met het oog op de valorisatie of het beheer ervan

decreet

type decreet prom. 03/05/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002035760 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika anderzijds, met de Bijlagen I tot X, met de Protocollen 1 en 2, en met de S type decreet prom. 08/05/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002035762 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie, ondertekend te Den Haag op 29 mei 1993 type decreet prom. 08/05/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002035761 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van verschillende bepalingen betreffende de haard- en standplaatstoelage en het vakantiegeld van het gemeente- en provinciepersoneel

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002011223 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0033 - Warcoing N.V./Suikerfabriek van Veurne N.V. Op vrijdag 7 juni 2002, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van e Volgens type bericht prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002011224 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0034 : CRH plc/Douterloigne Op vrijdag 7 juni 2002, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van ontwerpovereenkomst in de z Volgens

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 16/04/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002035759 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit tot wijziging van het besluit van 6 september 2001 houdende aanwijzing van de bevoegde ambtenaren in het Vlaams Gewest ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 gesloten tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gew

document

type document prom. 14/06/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002009538 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie

erratum

type erratum prom. 31/01/2001 pub. 18/06/2002 numac 2002029284 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra. - Errata

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002009569 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 11 april 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen is aan Mevr. Maschietto, Anne, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, opdracht gegeven type beschikking prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002009583 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Bergen Bij beschikking van 27 maart 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, is aan de heer Hautier, D., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Bergen, opdracht gegeven om het ambt van openbaa

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002012827 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 juni 2002, is Mevr. Aerts, Marie-Lise, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Brussel ter vervanging van Mevr. Dussart, Jacquel

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/05/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002031282 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2000/1295 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot instelling van het verlof op politieke gronden of voor de uitoefening van een politiek mandaat voor de personeelsleden van de diensten van het College van de Franse Gemeenschaps

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002009568 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 juni 2002 : - is aan de heer Debonnaire, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout; - is Mevr. Michielss Bij ministeri

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002021243 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij twee arresten van 21 maart 2002 in zake F. Bas tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brussel en A. Bas en B. Yildiz t « Is h

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002095026 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 6 mei 2002, wordt de overdracht « RVS Verzeke

registratie

type registratie prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002012824 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen Mededeling betreffende de weigering van registratie als collectieve arbeidsovereenkomst van sommige akkoorden die ter griffie worden neergelegd De administrateur-generaal van de Administrat Er worden

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002021256 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 67/2002 van 28 maart 2002 Rolnummer 2192 Inzake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 418 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Arbitragehof, samen wijst na beraad type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/06/2002 numac 2002021259 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 61/2002 van 28 maart 2002 Rolnummer 2124 Inzake : de prejudiciële vraag over de artikelen 278 tot 286 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof, samen wijst na beraad
^