B.S. Index van de publicaties van 19 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/07/2001 pub. 19/06/2002 numac 2001015108 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de uitwisseling van brieven tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen, ondertekend te Oslo op 9 mei 1997 en te Brussel op 25 juli 1997, gebaseerd op de Verordening nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de s type wet prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002016133 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 april 2002 wordt de heer Uytterhaegen, Luc, industrieel ingenieur , met ingang van 1 januari 2001, bevorderd door verhoging in weddenschaal tot de weddenschaal 10 (...) Overeenkomst type wet prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002009480 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 24 april 2002 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet type wet prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002009498 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 18 april 2002, is machtiging verleend aan : ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****.(...) om, behoudens tij type wet prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002021251 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 62/2002 van 28 maart 2002 Rolnummer 2147 Inzake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel. H samengesteld type wet prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002003297 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen :(...) Gemeente Jemeppe-sur-Sambre (1 e afdeling) Grond, totaal groot 24 ca, gekadastre type wet prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002003293 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : (...) Gemeente Walcourt, 10 e Somzée Een terrein van 15 a 84 ca gekadastreerd type wet prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Migratie betreffende de voorrechten en de immuniteiten van deze organisatie in België, ondertekend te Londen op 4 december 1996 tot wijziging van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002002128 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002000494 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 4 juni 2002 wordt de heer Deom, Francis, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Chiny/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/ Virton/ type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 06/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 tot bevordering van de runderbrucellosebestrijding type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002012659 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling va type koninklijk besluit prom. 07/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002022419 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende verlenging van de vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve van bepaalde werkgevers die overgaan tot netto bijkomende aanwervingen voor wetenschappelijk onderzoek type koninklijk besluit prom. 06/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002022412 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 26/04/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002000360 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan elke advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002012240 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 1986, tot vaststell type koninklijk besluit prom. 07/06/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002012711 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002012662 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk (1) type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002012578 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de sociale programmatie 2000 type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002012479 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de opzegtermijn die wordt betek type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002012147 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten tot het behalen van het rijbewijs en het geneesku type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002012114 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot invoering van een indexformule

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002012665 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenning van een organisme voor de toepassing van bepaalde conformiteitsbeoordelingsprocedures van liften Bij ministerieel besluit van 11 april 2002 wordt de vereniging zonder winstoogmerk « SGS Bureau Nivelles », met zetel te 1070 Brussel, Sy type ministerieel besluit prom. 13/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type ministerieel besluit prom. 03/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002000411 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake toelagen en vergoedingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002031059 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 17 december 2001, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. ADMB Interi Die toel type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002027541 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 6 mei 2002 wordt de heer Giovanni Calabrese vanaf 16 mei 2002 voor de duur van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanle Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002012666 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenning van een organisme als externe dienst voor technische controles op de werkplaats Bij ministerieel besluit van 15 april 2002, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Vereniging voor arbeidsveiligheid door techniek en controle », geves type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2001031450 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 3 mei 2001, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Plus Uitzendrachte Die toe type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002031265 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 15 april 2002 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Activa Interim. Die toel type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002000418 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van over

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/04/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002031281 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangaande de onteigening van grondinnemingen in onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de gemeente Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp - Bevorderingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 november 2001 wordt de heer Ghislain Luyckfasseel bevorderd in de hoedanigheid van sectiechef Bij be type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002031278 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2002 wordt de heer Fabrice Abé in vast verband benoemd in de hoedanigheid van brandweerman b Bij b type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002031280 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Toelatingen tot de stage Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 april 2002 wordt de heer David Diseur tot de stage toegelaten in de hoedanigheid van Bij be

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035781 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035766 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 1972 tot vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaten voor een studietoelage type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035782 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regularisering van een restproject DAC in de sector Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035751 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel type besluit van de vlaamse regering prom. 31/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035758 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende al

decreet

type decreet prom. 08/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035763 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6 van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

document

type document prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002031285 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Intercommunales. - Herwaardering van de activa. - Boekjaar 2001 De intercommunale verenigingen waarvan de statuten geen specifieke regeling voorzien voor de herwaardering van de activa mogen zulks toch doen, mits inachtneming van bepaalde voorw Sedert h type document prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002040602 bron ministerie van financien Toestand op 28 februari 2002 - Situation au 28 février 2002 (en millions EURO) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/10/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002029000 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aangaan van leningen gewaarborgd door de Franse Gemeenschap in het kader van het meerjarenplan van investeringen van de « R.T.B.F. » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 28 maart 2002 houdende vaststelling van de procedure en de voorwaarden tot erkenning van de diensten, met toepassing van het decreet van 20 december 2001 betreffende de ge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002029257 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 25, § 2, van het decreet van 29 november 1993 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de ambtenaren van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/10/2000 pub. 19/06/2002 numac 2002029271 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 6 juli 1998 tot vaststelling van de regels ter goedkeuring van de programma's van de cursussen in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002029254 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1961 tot bepaling van de voorwaarden inzake de sociaal-medische tuberculosebestrijding, tot toekenning van de subsidies ten bate van de bestrijding en type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002029278 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de regels van mobiliteit van de ambtenaren tussen het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut behorend tot het Comité van Sector XVII

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp - Bevorderingen - Benoemingen - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 164 van 17 mei 2002, 2e uitgave, bladzijde 21085, omschrijving 6, dient de naam « de heer Robert M In het type erratum prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002012539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning als deskundige van klasse II. - Erratum Ministerieel besluit van 5 juli 2001, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2001. In artikel 3 wordt de datum « 28 oktober 2000 », vervangen door « 23 december 2000 ». type erratum prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002021145 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Overdracht. - Erratum Op bladzijde 12483 van het Belgisch Staatsblad nr. 102 van 26 maart 2002, moet in de Nederlandse tekst « koninklijk besluit » worden gelezen in plaats van : « ministerieel besluit ». In de Franse tekst moet « arrêté royal

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002009570 bron rechterlijke macht Militair gerechtshof Bij beschikking van 16 mei 2002 van de auditeur-generaal bij het militair gerechtshof is aan de heer Berghmans, T., eerste substituut-krijgsauditeur, opdracht gegeven om, tijdelijk en gedeeltelijk, het ambt van openbaar mini type beschikking prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002009572 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 7 juni 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, is aan de heer Marlière, D., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht g type beschikking prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002009571 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 4 juni 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel is aan de heer Godbille, J., substituut-procureur-generaal bij dit hof, opdracht gegeven om, tijdelijk en gedeeltelijk, het amb

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002054013 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Jeuninckx, Maria Maria Leontina Joanna Jeuninckx, weduwe van Marcel Debray, geboren t Alvorens te b

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002021241 bron diensten van de eerste minister Deelname aan het tweede Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling I. Inleiding bij het PODO II De Ministerraad heeft op 12 mei 2000 de uitvoering goedgekeurd van het tweede Plan voor w(...) Het PODO II vo type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002021240 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en culturele Aangelegenheden Oproep tot voorstellen Deelneming aan de "Stimuleringsactie internationale samenwerking Noordzee" I. Inleiding De Ministerraad heeft op 17 novem De actie is een aanvulling

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002009580 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen : 1, vanaf 1 september 2002; - adjunct-griffier bij het arbeidsgerechthof te Bergen : 1; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tien - beambte bi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002009581 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 31 maart 2002, wordt op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt, Mevr. Bayenet, F., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het arbeidshof te Bergen. Bij koni type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002009573 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 juni 2002 is Mevr. Tibos, D., vrederechter van het kanton Willebroek, bovendien benoemd tot toegevoegd vrederechter van het gerechtelijk arrondissement Mechelen. Bij koninklijke besluiten van - is Mevr. Deg

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. 05/06/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002002131 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 523. - Arrest van het Arbitragehof van 8 mei 2002 inzake de prejudiciële vraag over de toepassing van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002016132 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen en bevorderingen Bij ministerieel besluit van 20 april 2002 worden de in de hieronderstaande tabel vermelde ingenieurs of dierenartsen bevorderd door verhoging in weddenschaal tot de weddenschaal 10 F, in het (...) Voor de raad

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002011220 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand juni 2002 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand juni 2002 respectievelijk vastgesteld op Iga = 0,

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002003288 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commiss

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002022481 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 99.553 van de Raad van State van 8 oktober 2001 vernietigt het koninklijk besluit van 22 april 1999 waarbij Nadine Merchiers tot administrateur-generaal van de Dienst voor de Overzeese Sociale Z

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002012684 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 14 mei 2002 wordt « Paramedic VDS S.P.R.L. », boulevard de l'Humanité 415, te 1190 Bruxelles , gemachtigd het in het artikel 177(...) type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002012540 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 11 april 2002, wordt de B.V.B.A. MEDI-TRA, Hoogstraat 65, te 1861 Meise, gemachtigd het in het artikel 177 van het Algemeen Reglement v type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002012791 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 3 juni 2002 wordt de V.Z.W. Mediwet, Patijntjestraat 244, te 9000 Gent, gemachtigd het in het artikel 177 van het Algemeen Reglement vo type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002012685 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 14 mei 2002 wordt de Katholieke Hogeschool Brussel - Centrum voor Nascholing en Posthogeschoolvorming V.Z.W., Nieuwlaan 198, te Brussel, type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002012683 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 14 mei 2002 wordt het Provinciaal Instituut Brandweer- en Ambulanciersopleiding, Oostmalsesteenweg 75, te 2520 Ranst , gemachtig(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002000436 bron ministerie van binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescher Door ee

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002021252 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 63/2002 van 28 maart 2002 Rolnummer 2162 Inzake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14, type arrest uittreksel prom. -- pub. 19/06/2002 numac 2002021253 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 64/2002 van 28 maart 2002 Rolnummer 2164 Inzake : de prejudiciële vraag over artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de S Het Arbit
^