B.S. Index van de publicaties van 25 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/06/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012829 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk type wet prom. -- pub. 25/06/2002 numac 2002012698 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Oproep tot de kandidaat-organisaties voor vertegenwoordiging in een paritair comité De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Handelsstraat 76-80, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij besl Bij to

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waaraan het medisch dossier bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoe type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022352 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 13/06/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022500 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het kader van een preventiecampagne tegen infecties door meningokokken van groep C voor het jaar 2002 type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012755 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen gelegen in de arrondissementen Roeselare en Kortrijk, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorza type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief ar type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012649 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012653 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor d type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012559 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen in de verzekeringssector type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012146 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot vast type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012151 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken tot wijziging v type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012495 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 januari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffend type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012594 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen in de verzekeringssector type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012545 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 199 type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012587 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende d type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022461 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022451 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 13/06/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002031311 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juni 2002 betreffende de toekenning van premies voor renovatie van het woonmilieu type ministerieel besluit prom. 19/06/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002031312 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2002 betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing van de gevels

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/06/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002031313 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002031310 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing van gevels

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/06/2002 numac 2002011233 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0035 LSG Sky Chefs Belgium N.V./Sabena N.V. Op donderdag 13 juni 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van ont Volgens de type bericht prom. -- pub. 25/06/2002 numac 2002018044 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 24 mei 2002 een vordering tot schorsing van de te Deze zaa

document

type document prom. -- pub. 25/06/2002 numac 2002009608 bron ministerie van justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 18 juni 2002 : - is het verzoek tot associatie van de heer Van Halteren, Th., notaris ter standplaats Brussel, en van de heren Derynck, M. en Hisette, D., kandidaat-notarissen, om de associatie « Van De heren D

erratum

type erratum prom. 22/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002021242 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. - Errata

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/06/2002 numac 2002009609 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk : 1 De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende bri(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/06/2002 numac 2002009607 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 april 2002 is de aanwijzing van de heer Boucquey, J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn va

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/06/2002 numac 2002021247 bron arbitragehof Arrest nr. 90/2002 van 5 juni 2002 Rolnummer 2127 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 18 juli 2000 « houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Waalse Rege Het Arbit

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/06/2002 numac 2002012837 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 april 2002 wordt de heer Didier Van Delft, stagedoend attaché in human resources, met ingang van 12 augustus 2001 tot rijksambtenaar benoemd in de graad van attaché in human resources, met ran Een b

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 25/06/2002 numac 2002012825 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 4 juni 2002 is het laboratorium van de N.V. Onderzoekcentrum voor Bouwkunde, Lieven Bauwensstraat 4, (...)
^