B.S. Index van de publicaties van 2 juli 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/07/2002 numac 2002021275 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 76/2002 van 23 april 2002 Rolnummer 2330 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de besluitwet van 29 december 1945 « houdende verbod tot het aanbrengen van opschriften op den openbaren weg », gesteld door het Ho Het Arb type wet prom. 12/06/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002012838 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat de terbeschikkingstelling van het personeel betreft type wet prom. -- pub. 02/07/2002 numac 2002040204 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 30 APRIL 2002 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002012781 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de vezelcement type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002000124 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 8 augustus 1997 betreffende het Centraal Strafregister type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2002 numac 2002011177 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten. - Afdeling Human Resources Bevordering volgens de regels van de vlakke loopbaan Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 wordt met ingang van 1 mei 2002, Mevr. Claire Frere, geboren op 2 augustus 1955, vertaler-revisor Overeenk type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002012359 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid type koninklijk besluit prom. 03/06/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002022470 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming voor geneeskundige verzorging in de prijs per tenlastenemingsdag in een medisch-pediatrisch centrum voor kinderen getroffen door een chronische ziekte type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002003319 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002012340 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de uitbreiding van de definitie van de ri type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002012363 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 betreffen type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002012243 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van het nationaal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002012355 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de bijdrage voor de vorming en opleiding voor type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002012365 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 19 type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002012241 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 19 type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002012145 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de werklieden van d type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002000126 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister en van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot uitv

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002035798 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap de kosten van bijstand door d

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 02/07/2002 numac 2002027576 bron ministerie van het waalse gewest Gewestelijke Waalse Vervoermaatschappij Bij besluit van de Waalse Regering van 30 mei 2002 wordt de heer Francis Steifer met ingang van 30 mei 2002 tot 21 november 2002 benoemd tot bestuurder bij de raad van bestuur van de Gewestelijke Waalse V type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 02/07/2002 numac 2002027577 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 30 mei 2002 wordt de heer Jacques Lange, directeur bij het Ministerie van het Waalse Gewest, met ingang van 1 juni 2002, overgedragen naar de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 02/07/2002 numac 2002027582 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2002 wordt de heer Philippe Hardy benoemd tot lid van de « Conseil supérieur wallon de la Pêche » , ter vervanging van de heer Jean Schmitz, overleden, wiens mandaa(...) type besluit van de waalse regering prom. 30/05/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002027584 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen voor de verbetering van de energetische efficiëntie en voor de bevordering van een rationeler energiegebruik van de privé-sector

decreet

type decreet prom. 17/05/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002035780 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met :

document

type document prom. -- pub. 02/07/2002 numac 2002031314 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ambtshalve ontslag Bij besluit van 21 juni 2002 wordt de heer Ronald Dewinckeleer, beambte, ambtshalve ontheven uit zijn functies op datum van 20 juni 2002 's avonds. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akten met individuele s type document prom. -- pub. 02/07/2002 numac 2002009639 bron ministerie van justitie Einde aanwijzing Op datum van 31 juli 2002 's avonds wordt een einde gesteld aan de aanwijzing van Mevr. Timmermans, Godelieve, in hoedanigheid van administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat.

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 02/07/2002 numac 2002009642 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 22 april 2002 werd de heer Van der Plassche, D., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 18 juli 2002, o

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2002 numac 2002022506 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002, dat uitwerki Bij het

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/12/2001 pub. 02/07/2002 numac 2002031119 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2001/1094 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 juli 2000 houdende toepassing van het decreet van 27 mei 1999 betreffende de toekenning van de e

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/07/2002 numac 2002009643 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2002 zijn benoemd tot kandidaat-notaris : voor de Nederlandse taalrol : - de heren De Landtsheer, D.; Bogaert, T.; Topff, M.; - Mevr. Claeys Bo··aert, - de heer Dusselier, Th.; - M type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/07/2002 numac 2002009641 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 mei 2002 is de aanwijzing van de heer Magnien, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij de Bij kon

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 02/07/2002 numac 2002015090 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 12 juni 2002 hebben H.E. de heer Kenneth Fitzgerald Stanislaus King, de heer Mentor Patricio Villagomez Merino, de heer Iwo Byczewski en de heer Berhane Gebre-Christos de eer gehad aan de Koning, in officiële Begele

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 02/07/2002 numac 2002021262 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 87/2002 van 8 mei 2002 Rolnummer 2326 In zake : de prejudiciële vraag over het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onder Het Arbit
^