B.S. Index van de publicaties van 4 juli 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging type wet prom. -- pub. 04/07/2002 numac 2002009611 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 4 juni 2002 is machtiging verleend aan de heer **** ****, Hannes, geboren te **** ****, **** **** de ****'**** op 28 ****(...) Bij koninklijk ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2002 numac 2002009654 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 is de standplaats van de heer Blindeman, Ch., notaris in het gerechtelijk arrondissement Gent, op verzoek van de titularis, overgebracht van Gent naar Gent (Sint-Amandsberg en H(...) Het beroep tot niet type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2002 numac 2002009649 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 13 maart 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan 2° worden de sta type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2002 numac 2002027598 bron diensten van de eerste minister en ministerie van het waalse gewest **** eretekens Bij koninklijk besluit van 18 december 2001 wordt de heer **** **** benoemd tot Ridder in de **** van **** ****. Bij koninklijk besluit van 23 februari 2002 : - wordt de ***** bevorderd tot - worden Mevr. **** type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002003229 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2002 numac 2002012841 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juni 2002 is aan de heer Loyens, Gérard, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof van Luik type koninklijk besluit prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002000496 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van het beheerscontract van A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002007168 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002003313 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2002 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 04/07/2002 numac 2002012819 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van toetredingsaktes op de griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen in uitvoering van artikel 1, 6° van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedig De

decreet

type decreet prom. 13/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002027594 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de overgedragen aangelegenheden, met het Samenwerkingsakkoord tussen, enerzijds, de Republiek Libanon en, anderzijds, de Franse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het type decreet prom. 13/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002027595 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de overgedragen aangelegenheden, met het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van het Waalse Gewest, enerzijds, en de Regering van de Tsjechische Republiek, a type decreet prom. 13/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002027596 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de overgedragen aangelegenheden, met het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van het Waalse Gewest, enerzijds, en de Regering van de Republiek Slowakije, and type decreet prom. 13/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002027593 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te Rabat op 26 oktober 1999

erratum

type erratum prom. 04/03/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002011241 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speelgoed. - Errata type erratum prom. 31/01/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002029317 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/07/2002 numac 2002009652 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1 ; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton : - Mechelen : 1; - Dendermonde-Hamme : 1; - opsteller bij de g(...) - van het hof van be type vacante bettreking prom. -- pub. 04/07/2002 numac 2002012820 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Gérard Loyens De betrokken organisati De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/07/2002 numac 2002009655 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juni 2002 is met ingang van 1 april 2002 een einde gesteld aan de functies van Mevr. Van Regemorter, L., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Mechelen. Betrokken Bij koninkli type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/07/2002 numac 2002009653 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2002, die in werking treden op de datum van de eedafleggingen : - is de heer Deligne, Ch., eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Bergen, benoemd tot raadsheer in het arbeidsho - is Mevr. F

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 04/07/2002 numac 2002016141 bron ministerie van middenstand en landbouw Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 107.004, uitgesproken door de Raad van State op 27 mei 2002 , vernietigt het koninklijk besluit van 5 november 1997 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 4(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 04/07/2002 numac 2002011240 bron ministerie van economische zaken Publicaties ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar bij het Belgisch instituut voor normalisatie, Brabançonnelaan 29, 1000 (...) Opmerking
^