B.S. Index van de publicaties van 10 juli 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/05/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011149 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de intracommunautaire vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen type wet prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002009629 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, (...) Bij koninklijk type wet prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002016144 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt de heer Van Den Berg, Thierry P. R. P., werkleider , met ingang van 1 november 2001, in het Frans taalkader, bevorderd tot de graad van werkleider-ge(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000043 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000093 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 16 april 1996 tot vaststelling van de criteria voor erkenning van beoefenaars van de verpleegkunde als houders van de bijzondere beroepstitel van gegra type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012463 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de invoering van een aanvullende brugpensioenvergoeding type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012158 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve vrijwarin type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012467 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012435 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van het bedrag van de werkge type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012476 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag van de bedienden type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012475 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de wekelijkse arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000098 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 5 juli 1998 betreffende het aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000091 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 oktober 2001 tot vaststelling van het globaal aantal tandartsen, opgesplitst per Gemeenschap, die toegang hebben tot het verkrijgen van bepaalde bijzo type koninklijk besluit prom. 11/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000017 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 november 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskund type koninklijk besluit prom. 11/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000019 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 ter inwerkingtreding van de wet van 4 april 2001 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de veiligheid en de gezondheid van de type koninklijk besluit prom. 11/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000020 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 betreffende producten die door een misleidend uiterlijk een gevaar vormen voor de gezondheid of de veiligheid van de consument type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000063 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 augustus 1981 betreffende het indienen van een internationale octrooiaanvraag in België type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000066 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 december 2000 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000064 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 juli 2001 betreffende de invoering van de euro in de reglementering voor aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000044 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 17 maart 1993 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten en van een wettelijke bepaling type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000046 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de ministeriële besluiten van 19 maart 1999 en van 23 februari 2001 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012592 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de arbeidstijdverkorting type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012603 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002015089 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 juni 2002 wordt aan de heer Johan Van Mullem op 1 april 2002 eervol ontslag verleend uit zijn functie van geneesheer bij het Ministerie van Buitenlandse Z(...) Hij is ertoe gemachti type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002007149 bron ministerie van landsverdediging Gewapende weerstand. - Eervolle onderscheiding Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 3986 van 7 mei 2002, wordt de heer Willy Cappoen, grootoorlogsinvalide 1940-1945, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het militair ere Het bij dit b type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur Intrekken koninklijk besluit oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 4 juni 2002 wordt het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarbij aan de heer Daniël Ghekiere op 1 mei 2002 eervol ontslag wordt verleend uit zijn f type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002022426 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten voor de « Katholieke Universiteit Leuven » type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002007126 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van officieren van het actief kader naar het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 3965 van 22 april 2002 : Wordt in de landmacht de hierna genoemde officier met zijn graad en zijn anciënniteit opgenomen in het **** **** in type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002007144 bron ministerie van landsverdediging Interventiemacht. - Marinecomponent Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3979 van 3 mei 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de Hij gaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002007148 bron ministerie van landsverdediging Interventiemacht. - Medische component Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3984 van 7 mei 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van Hij gaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002007162 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Pensioenen Bij koninklijk besluit nr. 4000 van 14 mei 2002, wordt aan de heer Etienne Baert, burgerlijk leraar aan de Hogere secundaire technische school bij de Koninklijke Technische School van de Luchtmacht, eervol ontslag u Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002015063 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hierna vermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - koninklijk besluit van 4 maart 2002 : De heer Dirk Mu - koninklijke be type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002015087 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 6 juni 2002 wordt eervol ontslag verleend op 28 februari 2003 aan Mevr. Micheline Voogt , adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking. Z(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 3 mei 2002 wordt eervol ontslag verleend op 31 januari 2003 aan de heer Claude Carême , ingenieur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking. Hi(...) type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012469 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de vaststelling van de bijdrage voor het « Sociaal Fonds type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012583 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, ingevolge een uitbreiding van het toepassingsgebied van het paritair co type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012597 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april type koninklijk besluit prom. 03/05/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012589 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag van de werklieden die bewakingsdiens type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012542 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbe type koninklijk besluit prom. 27/05/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011207 bron ministerie van economische zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Benelux-Merkenbureau en de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002015083 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt eervol ontslag verleend op 31 augustus 2003 aan de heer Guy Deschuytener , ingenieur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002002116 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der gebouwen. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 12 september 2001 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer Livet, Ernest L.P., adviseur-generaal. Officier De heer Van Belle, Jacques, J.M., a Ridder De heer Claes, type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002022254 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de patiënt type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002016156 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbank te Hasselt. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 maart 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 17 december 2001, wordt aan de heer R. Braeken, wonende te 3560 Lummen, die op 17 december 2001 de leeftijdsgrens voor de uitoefe type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002016158 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidshof te Antwerpen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 maart 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 23 mei 2001, wordt aan Mevr. A.-M. Uyttenhove, wonende te 2640 Mortsel, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van ra type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002014103 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Kabinet van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2001, wordt aan Mevr. Geertje Smet bij het voleindigen van de dag van 9 juli 2001 eervol ontslag verleend uit haa type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002014101 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Kabinet van de Minister van Mobiliteit en Vervoer. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 februari 2002, wordt aan de heer Olivier Colla bij het voleindigen van de dag van 28 februari 2002 eervol ontslag verleend uit zijn functies van kabinetsc type koninklijk besluit prom. 03/05/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011188 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangende voorzitter van de Nederlandstalige tuchtcommissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011101 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 06/05/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002014149 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2001 houdende vaststelling van de « en route »-luchtvaartheffingen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Bra type koninklijk besluit prom. 11/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011037 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012651 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies An type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012606 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brab type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012221 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezo type koninklijk besluit prom. 05/02/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012286 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies An type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002022539 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bedragen van de administratiekosten die voor het jaar 2002 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend type koninklijk besluit prom. 30/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002003291 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dematerialisatie van de lening « Geünificeerde schuld 4 %, tweede reeks » type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002016155 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbank te Luik. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 mei 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 28 december 2001, wordt aan Mevr. E. Goffin, wonende te 4040 Herstal, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rech type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002000532 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 26 juni wordt de heer Martin, Jean-Luc, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Brugelette-Chièvres-Edingen-Jurbeke-Lens-Opzullik, voor een term type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002016161 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbank te Luik. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 april 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 10 januari 2002, wordt aan de heer A. Delchef, wonende te 4630 Soumagne, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002016162 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbank te Brussel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 mei 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 15 februari 2002, wordt aan Mevr. P. Backaert, wonende te 1950 Kraainem, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt va type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002016149 bron ministerie van middenstand en landbouw Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Statutenwijzigingen Bij koninklijk besluit van 14 mei 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2002, werden de wijzigingen aan de statuten waartoe op 3 mei 2001 werd beslist door de buit De benam type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011075 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002016154 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 april 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 8 september 2001, wordt de heer J. Baudouin, wonende te 5004 Bouge, die op 8 september 2001 de leeftijdsgrens voor Hij word type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002016152 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidshof te Gent. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 april 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 17 oktober 2001, wordt aan de heer A. Dhondt, wonende te 9750 Huise, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van raadsheer type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012830 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031267 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 23 april 2002, wordt de heer Alain Martens benoemd als stagiair, op 1 mei 2002, in de graad van attaché bij het Gewestelijk Agentschap vo type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 6 december 2001 werd de n.v. All Clean Milieutechniek erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode v Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031017 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 10 september 2001 werd de n.v. De Paepe Aannemingen erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van Bij min type ministerieel besluit prom. 26/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002031154 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het begrotingsmodel voor het Fonds voor de financiering van het waterbeleid type ministerieel besluit prom. 11/06/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002014164 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de commissie voor Onderzoek van Rijnschepen type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031332 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opslaginstallaties Bij ministerieel besluit van 17 januari 2002 werd de firma MILIEUTECHNIEK b.v.b.a. erkend als adviesbureau op het vlak van Opslaginstallaties voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het b De erken type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031288 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 24 mei 2002 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Actif Construct. Bij minister type ministerieel besluit prom. 24/05/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002014160 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 maart 2002 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002015096 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Kanselarijcarrière Overplaatsingen Bij de volgende ministeriële besluiten werden de hierna vermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - ministerieel besluit van 26 februari 2002 : de heer Bruno Callebaut, Kanselier - ministerieel type ministerieel besluit prom. 18/06/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011230 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002007160 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Geografisch Instituut Burgerpersoneel. - Bevordering Bij ministerieel besluit nr. 82868 van 28 mei 2002, wordt de heer Eric Bayers, geograaf, door verhoging in graad tot de graad van geograaf-directeur bevorderd, op 1 januari 2002. type ministerieel besluit prom. 08/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011018 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031044 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 17 januari 2002 werd de ANDOSAN v.z.w. erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het besluit. D Bij minis type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031018 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Exploitant van een verwerkingsinstallatie voor gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 13 september 2001 werd de n.v. D.E.C. erkend als exploitant van een verwerkingsinstallatie voor gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die lo type ministerieel besluit prom. 18/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011156 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 100 houdende bevestiging van erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002007159 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Geografisch Instituut Burgerpersoneel. - Bevordering Bij ministerieel besluit nr. 82867 van 28 mei 2002, wordt de heer Raphaël Muylaert, geograaf, door verhoging in graad tot de graad van geograaf-directeur bevorderd, op 1 januari 200 Een ber type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031019 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB's Bij ministerieel besluit van 10 september 2001, werd de n.v. DE PAEPE AANNEMINGEN erkend als ophaler van PCB's voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 15 jaar. type ministerieel besluit prom. 03/05/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011170 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 19/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011126 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031020 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 10 september 2001, werd de n.v. DE PAEPE AANNEMINGEN erkend als ophaler van afvalolie voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 15 jaar.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031256 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2001 worden beschermd als geh(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031308 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2001, wordt beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031291 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2001, worden beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031305 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2001, worden beschermd als geh(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031303 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2001, worden beschermd als geh(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031307 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2001, wordt beschermd als geh(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031304 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2001, wordt ingesteld de proce(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031289 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 november 2001, wordt ingesteld de proc(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031306 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 november 2001, wordt ingeschreven op d(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002035835 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, inzake de reis- en maaltijdvergoeding

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002027607 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" gelast wordt maatregelen te nemen om de site "Le Lumsonry" te Tarcienne te saneren

decreet

type decreet prom. 18/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002033050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de Infrastructuur

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002003292 bron ministerie van financien Administratie van de Thesaurie Obligaties aan toonder van de lening « Geünificeerde schuld 4 %, tweede reeks » . - Bericht De Minister van Financiën brengt de houders van effecten aan toonder van de lening « Geünificeerde schuld (...) De vorm «

document

type document prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031290 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Bij besluit van het Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2001, wordt ingesteld de pro(...) type document prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031120 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van Opvangtehuizen Bij besluit van 20 december 2001 erkent het College van de Franse Gemeenschapscommissie de volgende opvangtehuizen voor een periode van vijf jaar, ingaand op 1 juli 2001 : - Accueil Monfort - OEuvre de l'Hospit - Association type document prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031309 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 6 juni 2002 wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Anderlecht van 23 april 2002 betreffende het contract « Huur - Onderhoud van twee foto SINT-AG type document prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031283 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 24 mei 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 25 april 2002 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht beslist tot wijziging van artikelen 8 en 9 van de beraadslaging van ELSENE. type document prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002014178 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Luchtvaart Organisatie van het toezicht op de eisen inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van het vliegend personeel van burgerlijke luchtvaartuigen De Sectie luchtvaartgeneeskunde , opgericht te Brussel binnen d(...) De SLG bes

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de afdeling « medisch toezicht » van de externe dienst voor preventie en bescherming v.z.w. Simetra voor een territoriale bevoegdheid die zich uitstrekt tot het grondgebied van Bru type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002029306 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Voorzitter, ondervoorzitster en de leden van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 houdende bepaling van de benamingen van de inrichtingen van het secundair Rijksonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002029264 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het departement voor medisch toezicht van de interne dienst voor preventie en bescherming van de coöperatieve vereniging met beperkte aansprakelijkheid « Intercommunale de Santé pubiqu type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002029307 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en de leden van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002029256 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij aan de N.V. YTV vergunning wordt verleend programma's over telewinkelen uit te zenden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002029286 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot vaststelling van de benamingen van de rijksinrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002029293 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van waarnemers belast met het vertegenwoordigen van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen de naamloze vennootschap « YTV », private televisie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de afdeling « medisch toezicht » van de externe dienst voor preventie en bescherming v.z.w. IDEWE voor een territoriale bevoegdheid die zich uitstrekt tot het grondgebied van Bruss type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking van de rationalisatienormen voor bepaalde inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 tot benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeensc type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002029285 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van het begeleidingscomité voor de toegang tot Internet via de server van de Franse Gemeenschap in de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de schoolinricht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 januari 2002 houdende benoeming van de leden van de taad van bestuur van het « Centre hospitalier universitaire de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2001 pub. 10/07/2002 numac 2002029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling voor het schooljaar 2000-2001 van de lestijdendotaties en aanpassingscoëfficiënten van de lestijdendotaties in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Fra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002029277 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende, voor het jaar 2000, toekenning aan organen van de geschreven pers in financiële moeilijkheden van een buitengewone tegemoetkoming gedeeltelijk opgeleverd door de inkomsten voortvloeiend uit de c type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002029253 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen bij toepassing van artikel 9 van het besluit van de Executieve van 22 maart 1984 tot vaststelling van de vakantie- en verlofregeling in het onderwijs georganiseerd in de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 18/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002007161 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de werving en de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader. - Erratum type erratum prom. 20/12/2001 pub. 10/07/2002 numac 2002029322 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen . - Errata

arrest

type arrest prom. 02/10/2001 pub. 10/07/2002 numac 2002031060 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 01/357 houdende sluiting van de gewone zitting 2000-2001 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. - Samenvatting type arrest prom. 07/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002031152 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging, wat betreft de erkenning van het regionaal screeningscentrum voor de borstkankeropsporing, van het besluit van het Verenigd College van 19 juli 2001 betreffende de erkenning van mammografische eenheden voor type arrest prom. 28/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002031242 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 5 maart 1998 houdende de vaststelling van de termijn voor de opening van rust- en verzorgingstehuisbedden aan sommige instellingen toegekend uit de omschakeling va

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002009674 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van de heer procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, van 24 mei 2002, is aan de heer Cottyn, J.-L., substituut-procureur-generaal bij dit hof, opdracht gegeven om, tijdelijk en gedeeltelijk het a type beschikking prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002016148 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant Bij beschikking van 3 september 2001 werd de heer Jean Baudouin, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant, door de voorzitter van deze rechtbanken aange type beschikking prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002009675 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Gent Bij beschikkingen van de heer procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, van 24 mei 2002, is aan Mevr. Lanssens, Ch., de heer Coppens, E., en de Mevrn. De Smet, K., T'Hooft, I., Stubbe, A., Baeyens, B. type beschikking prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002009676 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brugge Bij beschikkingen van de heer procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, van 24 mei 2002, is aan de heren Strypsteen, L., en Van Damme, F., eerste substituut-procureurs des Konings bij de rechtbank v

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002015095 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière van de attachés voor internationale samenwerking Vaste benoeming Bij koninklijk besluit van 8 april 2002 werd de heer Antoon Broecke op 1 november 2001 vast benoemd in de derde administratieve klasse. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002016157 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidshof te Antwerpen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 maart 2002 wordt de heer M. Van Gorp, wonende te 2650 Edegem, benoemd tot raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Antwerpen. Hij voltooit het man type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002016159 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbanken te Aarlen, te Neufchâteau en te Marche-en-Famenne. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 maart 2002 worden benoemd tot rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbanken te Aarlen, te Neufchâteau e - Mevr. J type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002016160 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbank te Gent. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 maart 2002 wordt Mevr. K. De Wilde, wonende te 9000 Gent, benoemd tot rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Gent. Zij voltooit het mandaat type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002016150 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbank te Brussel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 maart 2002 worden benoemd tot rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Brussel : - de heer M. Geuens, wonende te 3360 Bierbeek - de heer P. Ledent, w type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002014102 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Kabinet van de Minister van Mobiliteit en Vervoer. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 maart 2002, wordt de heer Luc Marechal in de hoedanigheid van kabinetschef bij het Kabinet van de Minister van Mobiliteit en Vervoer op 1 maart 2002 beno type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002007131 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van officieren in de **** **** koninklijk besluit ****. 3966 van 22 april 2002 : Landmacht Aangestelde onderluitenant leerling gesproten uit de 137 **** promotie alle wapens van de koninklijke militaire ****. **** wordt op 26 **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002007142 bron ministerie van landsverdediging Interventiemacht. - Luchtcomponent Benoemingen van kandidaat-aanvullingsofficieren in de basisgraad Bij koninklijk besluit nr. 3971 van 22 april 2002 : Worden de aangestelde onderluitenants kandidaat-aanvullingsofficieren van wie de namen vol G. Vanbock type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002007125 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 3963 van 22 april 2002 : Worden hierna genoemde officieren benoemd in het korps van de infanterie van de landmacht op 27 maart 2002 : in de **** ****. ****, 27.03.02 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002015075 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 3 mei 2002 en met ingang van 1 april 2002, worden benoemd tot de graad van adjunct-adviseur in het Frans taalkader : Mevr. Latte, Anne-Marie, Mevr. Poupe, Michelle, best De heer Demaret type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002014104 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Kabinet van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2002, wordt de heer Johan De Ketelbutter in de hoedanigheid van adjunct-kabinetschef bij het kabinet van de M

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000054 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging inzonderheid van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincie

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002007146 bron ministerie van landsverdediging Interventiemacht. - Landcomponent. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3981 van 3 mei 2002, wordt de kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving, D. Dozot, van het korps van de logistiek op 26 maart 2001, benoemd in de graad van luit Voor ver

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002007163 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 4002 van 14 mei 2002, wordt de heer Jean Hargot, tot eerstaanwezend taalleraar aan de Koninklijke Militaire School benoemd, op 1 juli 2001. Bij koninklijk besluit nr. 4003 van 14 m Bij koninklijk

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002000414 bron ministerie van binnenlandse zaken Tombola's. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 19 maart 2002 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Aartsbisdom Mechelen-Brussel" te Mechelen om Bij koninklijk b

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031316 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 14 juni 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 29 april 2002 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel beslist aan de heer Jean-Pierre Simons de tuchtstraf van het onts ETTERBE

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002018048 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve van tweetalige attachés-conserveringsdeskundigen met een in het Nederlands gesteld diploma De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op I. TOE

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002031121 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als Centrum voor Globale Sociale Actie Bij besluit van 24 januari 2002 erkende het College van de Franse Gemeenschapscommissie de v.z.w. Espace P... als Centrum voor Globale Sociale Actie voor een periode van vijf jaar die ingaat op 1

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2002002153 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Directeur « Competentienetwerken » van de Directie OFO van de FOD « Personeel en Organisatie » (m/v) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Op 10 augustus 2002 gedurende minstens 6 jaar titu(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selecti type bericht van selor prom. -- pub. 10/07/2002 numac 2001002154 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Voorzitter van het directiecomité van de POD "Activabeheer" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 24 augustus 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nutti(...) 3. Vereist(e) diploma(`
^