B.S. Index van de publicaties van 13 juli 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/07/2002 numac 2002003308 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens (...) Stad Bergen (vroeger Nimy) Een perceel grond ge type wet prom. -- pub. 13/07/2002 numac 2002009657 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 14 juni 2002 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) Bij koninklijk ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002022547 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2002 numac 2002009683 bron ministerie van justitie Notariaten Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 is aan de heer Boute, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brussel. Bij ministerieel besluit van 5 juli 2002, is het verzoek tot associatie van De heer Verreth type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2002 numac 2002009690 bron federale overheidsdienst justitie Aanduiding Bij koninklijk besluit van 11 juli 2002 wordt de heer Johan Vanacker, met ingang van 15 juli 2002, aangeduid als houder van een managementfunctie-1 van de Federale Overheidsdienst Justitie in de functie van directeur-generaal « Uitvo Overeen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002003336 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de statuten van Nasdaq Europe N.V. type ministerieel besluit prom. 26/03/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002021160 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en het huren van zalen van het Planetarium type ministerieel besluit prom. 03/05/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002035820 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd type ministerieel besluit prom. 10/07/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002003350 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het merken van minerale oliën voor fiscale doeleinden type ministerieel besluit prom. 26/03/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002021162 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Ministerieel besluit tot vaststelling van de huurprijzen van de zalen van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 01/07/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002003337 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002016167 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bepalingen wat betreft het gebruik van zeeflappen bij de garnaalvisserij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002035866 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van master die de Vrije Universiteit Brussel voor het Instituut voor Europese Studies uitreikt type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002035832 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/07/2002 numac 2002000563 bron ministerie van binnenlandse zaken Bekendmaking van de lijst van de boventallige zones. - Vervanging Het bericht, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad nr. 216 van 28 juni 2002, bl. 29425, wordt ingetrokken en vervangen door wat volgt : « De boventallige zones bedoeld in Voor de

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/2001 pub. 13/07/2002 numac 2002029201 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Franstalige Jeugdraad

arrest

type arrest prom. 08/07/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002022574 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen

beschikking

type beschikking prom. 27/06/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002031370 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen type beschikking prom. -- pub. 13/07/2002 numac 2002009684 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Brussel Bij beschikking van 27 juni 2002 werd de heer Carlier, R., raadsheer in sociale zaken in het arbeidshof te Brussel door de eerste voorzitter van dit hof, aangewezen om vanaf 27 juni 2002, het ambt van plaatsvervangend magi

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2002 numac 2002022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eerv Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2002 numac 2002022370 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale Orden. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2001. **** **** benoemd tot de graad van Ridder in de **** : Mevr. **** ****, **** bij het Ministerie van Sociale Zaken, Vol De Gouden Palmen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/07/2002 numac 2002015098 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Oproep tot de kandidaten voor een betrekking als deskundige van hoge kwalificatie Het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking stelt deskundigen van hoge kwalificatie ter beschikking van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en de(...) De kand

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/07/2002 numac 2002009682 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 22 september 2001, is aan de heer Rivière, G., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het afgeschafte kan Het is

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/07/2002 numac 2002021283 bron arbitragehof Arrest nr. 129/2002 van 10 juli 2002 Rolnummer 2404 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 25 van de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, ingesteld door B. Meeus. Het Arbitragehof, samengesteld wijst na beraad

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/07/2002 numac 2002031385 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Personeel. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij beslissing van de raad van bestuur van 22 maart 2002 wordt Mevr. Mireille FRANCQ, directeur-generaal, bevorderd to Bij beslissin
^