B.S. Index van de publicaties van 17 juli 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002011153 bron ministerie van economische zaken Wet ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector type wet prom. 28/02/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002003157 bron ministerie van financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 1997 type wet prom. 24/12/2001 pub. 17/07/2002 numac 2002003156 bron ministerie van financien Wet houdende de Algemene Uigavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002002148 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 525. - Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding type koninklijk besluit prom. 06/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002022502 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 23/05/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002011212 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002011173 bron programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 23 mei 2000 tot benoeming van de ondervoorzitter van de Commissie voor de veiligheid van de consumenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002011214 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Autorijscholen type koninklijk besluit prom. 03/05/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002011213 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Burgerluchtvaart type koninklijk besluit prom. 03/05/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002011215 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden of zilveren erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Provincie- en gemeentepersoneel type koninklijk besluit prom. 03/05/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002011211 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 30/05/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002011249 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Bezoldigd personenvervoer over de weg, uitgevoerd door privé-ondernemingen type koninklijk besluit prom. 30/05/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002011250 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Banken type koninklijk besluit prom. 30/05/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002011248 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Bezoldigd personenvervoer over de weg, uitgevoerd door privé-ondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2002 numac 2002009694 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 is de heer Fischer, F., raadsheer in het Hof van Cassatie, bevorderd tot commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 20/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002022521 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de criteria bepaald in artikel 8 van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002014153 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002014186 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende oprichting van een Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid en een Interministerieel Comité voor de Verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 01/07/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002007183 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toekenning van een herstructureringspremie aan sommige militairen type koninklijk besluit prom. 20/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002022522 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan de transfusiecentra type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002022518 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1983 tot vaststelling van een specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekteverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002009540 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het ontwerp van studie betreffende het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van op grafische of op soortgelijke wijze vastgelegde werken in België type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/07/2002 numac 2002014173 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 28 juni 2002 wordt het hiernagenoemde reglement goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het Gebruik Dit regleme type ministerieel besluit prom. 30/05/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002011208 bron ministerie van economische zaken ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 oktober 1998, waarbij de uitvoer naar en de doorvoer van sommige goederen met bestemming de Federale Republiek Joegoslavië aan vergunning onderworpen worden type ministerieel besluit prom. 03/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002011209 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 101 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002035855 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot het bezien, herzien en aanvullen van de kwetsbare zones water zoals bedoeld in artikel 15, §§ 3, 4 en 5, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging do type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002035837 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor inburgeringstrajecten 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002035900 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002035890 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de uitvoering van het decreet op het Vlaamse Jeugdbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002035864 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van erkenning en subsidiëring van organisaties inzake aangepaste vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 17/07/2002 numac 2002027636 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Vervoer Bij besluit van de Waalse Regering van 26 juni 2002 dat in werking treedt op 26 juni 2002 wordt de heer Jean-François Ramquet benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de « Société régionale wallonne du Transport » Bij besluit va

decreet

type decreet prom. 04/07/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002027635 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de invoering van de euro in de aangelegenheden overgedragen aan het Waalse Gewest overeenkomstig artikel type decreet prom. 20/12/2001 pub. 17/07/2002 numac 2002029160 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de tweede aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002029323 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de subsidies toegekend aan de diensten voor gezondheidspromotie op school, bij toepassing van het decreet van 20 december 2001 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002029328 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 13 juni 2002 betreffende de toelagen toegekend aan de diensten voor de gezondheidspromotie op school, in toepassing van het decreet van 20 december 2001 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de besluiten van de Regering van 19 januari 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor de aankoop van sportmaterieel en tot vaststelling van de voorwaa

erratum

type erratum prom. 17/05/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002014172 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Comblain-au-Pont van algemeen nut wordt verklaard. - Erratum type erratum prom. 15/04/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002022553 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepstitels en bijzondere bekwaamheden. - Errata

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 17/07/2002 numac 2002009693 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 6 mei 2002 werd de heer Pisane, L., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 24 juli 2002, om het ambt van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/07/2002 numac 2002009697 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende b(...) bevattende de documenten die type vacante bettreking prom. -- pub. 17/07/2002 numac 2002009698 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2002, blz. 31140 : - regel 44, is de vacante plaats van beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Brasschaat geannuleerd; - reg

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/07/2002 numac 2002009696 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 220 van 2 juli 2002, blz. 29740, dient in de eenenzestigste lijn van de Nederlandse tekst, Walraevens te worden vervangen door Walravens. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/07/2002 numac 2002009695 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 januari 2002, dat in werking treedt op 31 juli 2002, is de heer Honoré, P., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aan Bij konin

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 17/07/2002 numac 2002003349 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van een bedrijfstak tussen een kredietinstelling en een beleggingsonderneming Overeenkomstig de artikelen 30 van de wet van 22 maart 1993 en 73 van de wet van 6 april 1995, heef(...)

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 08/07/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002003348 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 08/07/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002003347 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^