B.S. Index van de publicaties van 20 juli 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003352 bron ministerie van financien Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en t type wet prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003351 bron ministerie van financien Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 14 juni 2001, 13 juli 2001 en 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld type wet prom. 21/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003342 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 25 van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting en van de artikelen 136, 140, 141 en 178, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003343 bron ministerie van financien Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 13 juli 2001 houdende uitvoering van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, wat d type wet prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003344 bron ministerie van financien Wet ter bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering betreffende gerechtszaken van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel type wet prom. -- pub. 20/07/2002 numac 2002041307 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2002 numac 2002014174 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land. - Examen voor het verkrijgen van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor het personenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 1978, zal het Instituut voor Wegtransport Het schriftel type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2002 numac 2002014191 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land. - Examens over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A/B en het getuigschrift voor het vervoer van personen in de binnenvaart In uitvoering van het koninklijk besluit van 23 dece(...) De deelneming type koninklijk besluit prom. 09/07/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002022591 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten tot uitvoering van artikel 62, §§ 3, 4 en 5 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/07/2002 numac 2002095031 bron ministerie van economische zaken Overdracht van een verzekeringsportefeuille onderschreven door ondernemingen gevestigd in een Lid-staat van de Europese Economische Ruimte, andere dan België De levensverzekeringscontracten van de onderneming naar Luxemburgs recht « Le Foyer Vi Deze o type ministerieel besluit prom. 18/07/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002022610 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002027644 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en bestuurders van de "Commission wallonne pour l'Energie"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002031386 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/05/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002031342 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing en indeling van de personeelsleden van de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002031389 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 19 november 1998 tot organisatie van de sociale verhuurkantoren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/06/2001 pub. 20/07/2002 numac 2002031134 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Brussels Waarborgfonds, in uitvoering van artikel 11 van de ordonnantie van 22 april 1999

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002035903 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de verkoop uit de hand van hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van de Vlaamse Monumentenprijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002035904 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002027645 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van een bevoegd personeelslid dat zal toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet geëxploiteerd door de « Société de Transport en Commun du Brabant wallon"

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/07/2002 numac 2002003333 bron ministerie van financien Overeenkomst van 9 juli 1970 tussen België en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, zoals gewijzigd door het Aanvullend Protocol van 31 december BER type bericht prom. -- pub. 20/07/2002 numac 2002095029 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht v Deze overdrach

document

type document prom. -- pub. 20/07/2002 numac 2002042107 bron ministerie van financien Prijscourant der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven De prijscourant opgemaakt door de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, regist(...)

erratum

type erratum prom. 02/05/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002031383 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing van gevels. - Erratum type erratum prom. 13/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002031382 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu.- Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/07/2002 numac 2002009710 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juli 2002, is aan de heer Van Oostenryck, J., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem. Bij koninklijk b Het beroep tot

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/07/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002031398 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanduiding van de van de Commissie voor boekhoudkundige normen openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

registratie

type registratie prom. -- pub. 20/07/2002 numac 2002095030 bron ministerie van economische zaken Registratie als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 8 juli 2002 wordt geregistreerd als hypotheekonderne Deze ondernem
^