B.S. Index van de publicaties van 23 juli 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002003328 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 en artikel 73 van de wet van 6 april 1995 he(...) type wet prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002009680 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 7 juli 2002 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** **** type wet prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002009687 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 is machtiging verleend aan : ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****. ****, ****, ge de heer ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002003353 bron ministerie van financien Kabinet van de Minister van Financiën. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002, wordt, met ingang van 30 juni 2002 's avonds, eervol ontslag verleend aan de heer Laes, J.-C., uit zijn functie van kabinetschef van de Minister van De betr type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002011278 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 wordt aan de onderneming "P&V - Gemeenschappelijke Kas tegen de Arbeidsongevallen" , gemee(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002011277 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 wordt aan de onderneming "Verzekeringskas Arbeidsongevallen - Securex" , gemeenschappelijke ka(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002011166 bron ministerie van economische zaken Human Resources. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 wordt aan de heer Theofiel Biebaut, adviseur bij het Bestuur Economische Betrekkingen, met ingang van 1 juni 2002, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hi De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002021139 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Opruststelling Bij koninklijk besluit van 25 januari 2002, dat in werking treedt op 1 januari 2003, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Cozijns Filip, cultuurpactinspecteur bij de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpa Het is type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002011276 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 wordt aan de onderneming "Assubel - Arbeidsongevallen" , gemeenschappelijke kas waarvan de zet(...) type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002022578 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 7, § 3 en 12 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid type koninklijk besluit prom. 09/07/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002012854 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de inrichtingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs (1) type koninklijk besluit prom. 09/07/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002012859 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 09/07/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002012860 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklie type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002022558 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 4, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 14/04/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002016105 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/07/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002000544 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel en het ministerieel besluit van 7 maart 2002 tot wijziging v

decreet

type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending type decreet prom. 08/07/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002027664 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 25 april 2002 tussen het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van een vermindering van de belasting op de inverkeerstelling op grond

document

type document prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002016117 bron ministerie van middenstand en landbouw Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau van 20 maart 2002, wordt de heer Pascal Herbots, penitentiair beambte bij het Ministerie van Bij bes type document prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002035712 bron vlaamse gemeenschap en waals gewest - communaute flamande et region wallonne Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 10/07/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002007186 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toekenning van een herstructureringspremie aan sommige militairen. - Erratum type erratum prom. 17/06/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002022575 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de vermindering van het bedrag dat gestort wordt aan de sectorale fondsen bedoeld in artikel 35, § 5, derde lid, 1°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid vo

beschikking

type beschikking prom. 11/07/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002031397 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot verruiming van de nationaliteitsvoorwaarden voor de toegang tot betrekkingen in het gewestelijk openbaar ambt

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002029139 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Sport - ADEPS. - Algemene Dienst Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven. - Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 februari 2002 wordt tot officier i Ze zal

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/06/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002031367 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2001/249 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 16 maart 1995 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor gezinsplanning type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/06/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002031321 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2001/1071 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 februari 2000 betreffende de erkenning, tegemoetkoming en subsidiëring van ondernemingen me

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002009719 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 In de Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werd aangewezen, overeenkomstig de artikelen 4 en 6 Rechtsg type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002009715 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 234 van 16 juli 2002, bericht nr. 2002/09685, blz. 31642, Nederlandse tekst, tweede alinea, gelieve te lezen : « - is benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van het hof va

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002003303 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 28 januari 2002 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 13 juni 2002. De Voorzitter, E. Wymeersch. type lijst prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002003140 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 28 januari 2002 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 12 februari 2002. De Voorzitter, E. WYMEERSCH type lijst prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002003166 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 28 januari 2002 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 22 maart 2002. De Voorzitter, E. WYMEERSCH type lijst prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002003259 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 28 januari 2002 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 15 mei 2002. De Voorzitter, E. Wymeersch. type lijst prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002003282 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 29 mei 2002. De Voorzitter, E. Wymeersch. type lijst prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002003141 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 28 januari 2002 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 12 februari 2002. De Voorzitter, E. WYMEERSCH type lijst prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002003208 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 28 januari 2002 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 16 april 2002. type lijst prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002003174 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 28 januari 2002 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 28 maart 2002. type lijst prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002003329 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 26 juni 2002. De Voorzitter, E. Wymeersch. type lijst prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002003316 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend (...) Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 25 juni 2002, wordt de op 31 decem(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 23/07/2002 numac 2002009627 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 158 17 juni 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing EUROPEES 2002/444/EG, EGKS, Eur
^