B.S. Index van de publicaties van 3 september 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 03/09/2002 numac 2002012926 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer de toelating wordt verleend om sommige leerlingen-stagiairs 's nachts en/of op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 03/09/2002 numac 2002012928 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de koopvaardij de toelating wordt verleend om sommige leerlingen-stagiairs 's nachts en/of op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 03/09/2002 numac 2002012927 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden de toelating wordt verleend om sommige leerlingen-stagiairs 's nachts en/of op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2002 numac 2002015120 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten Verlengingen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2002 heeft barones Jacobs de verlenging bekomen van haar mandaat als lid van de Consultatieve Commissie voor het toekennen van ade Bij konink type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 03/09/2002 numac 2002003397 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de principiële toekenning aan het Zilverfonds van een gedeelte van de niet-fiscale ontvangsten die ontvangen werden als aandeel van de Staat in de winsten die de Nationale Bank van België heeft gerealiseerd tijdens het boe type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 03/09/2002 numac 2002012929 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel de toelating wordt verleend om sommige leerlingen-stagiairs op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 03/09/2002 numac 2002003396 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de vastlegging van het bedrag van de toewijzing aan het Zilverfonds van een gedeelte van de niet-fiscale ontvangsten die ontvangen werden als aandeel van de Staat in de winsten die de Nationale Bank van België heeft gereali type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 03/09/2002 numac 2002012930 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren de toelating wordt verleend om sommige leerlingen-stagiairs op zondag tewerk te stellen (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/09/2002 numac 2002027738 bron ministerie van het waalse gewest Subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en vorming Bij ministerieel besluit van 13 juni 2002 wordt Mevr. Mireille Herzet op 6 februari 2001 op eigen verzoek eervol ontslagen als lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Bij m type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/09/2002 numac 2002027737 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 2 juli 2002 wordt de "S.A. Adecco Construct" erkend overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus. Deze erkenning heeft nr. W.2002.1 Bij ministerieel be type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/09/2002 numac 2002027736 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 5 augustus 2002 wordt de beslissing van 19 juni 2002 goedgekeurd, waarbij de gewone algemene vergadering van de C.V.B.A. "Intercommunale d'oeuvres médico-sociales des arrondissements de Tou Bij ministe

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/06/2002 pub. 03/09/2002 numac 2002031451 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van vertegenwoordigers van representatieve middenstandsorganisaties ter vervanging van aftredende leden bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 03/09/2002 numac 2002021313 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Sterrenwacht van België. - Te begeven betrekkingen 1.1. Bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, Ringlaan 3, 1180 Brussel, zijn twee betrekkingen van wetenschappelijk personeelslid te begeven. Deze betrekkingen zijn toegankelij 1.2. De

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/09/2002 numac 2002018061 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 29 juli 2002 een voordering tot schorsing van de t Deze za type bericht prom. -- pub. 03/09/2002 numac 2002018062 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 27 juli 2002 een vordering tot schorsing van de te Deze za type bericht prom. -- pub. 03/09/2002 numac 2002018053 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer Meys, Jean-Pierre, en c.s. hebben de schorsing en de nietigverklaring gevorderd v Het bes type bericht prom. -- pub. 03/09/2002 numac 2002018060 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State N.V. Fortis AG, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, heeft op 29 juli 2002 e Deze za type bericht prom. -- pub. 03/09/2002 numac 2002018058 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Mevr. Isabel Gilles heeft bij de Raad van State de nietigverklaring gevorderd van de verk Deze za type bericht prom. -- pub. 03/09/2002 numac 2002018054 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer Maes, José, en de N.V. Sogesde hebben de Raad van State verzocht om de schorsing Deze z type bericht prom. -- pub. 03/09/2002 numac 2002018055 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer Meys, Jean-Pierre, en c.s. hebben de schorsing en de nietigverklaring gevorderd v Het be

document

type document prom. -- pub. 03/09/2002 numac 2002018059 bron federale wetgevende kamers Statuten van het administratief personeel van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten DEEL EEN. - KADER EN ADMINISTRATIEF STATUUT TITEL I. - Toepassingsgebied Artikel 1.

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 03/09/2002 numac 2002009837 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Luik Bij beschikking van 5 juli 2002, werd de heer Lehane, M., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 28 december 2001, om het ambt van Bij bes

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/2002 numac 2002009834 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot de kandidaten voor het mandaat van lid of plaatsvervanger van de Adviesraad van de magistratuur Ter uitvoering van de wet van 8 maart 1999 tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur, gewijzigd bij de wet van 13 maart 2001, Er moet

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 03/09/2002 numac 2002009836 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brugge De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 24 mei 2002, heeft de heer Desmet, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op dat type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 03/09/2002 numac 2002009833 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen De aanwijzing van Mevr. Lenders, V., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 24 september 2002.
^