B.S. Index van de publicaties van 18 september 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/09/2002 numac 2002021381 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 118/2002 van 3 juli 2002 Rolnummer 2138 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 115bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, zoals ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994, gesteld door d Het Arbi

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002003404 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting gemachtigd wordt onder Staatswaarborg leningen aan te gaan ten belope van een totaal werkelijk bedrag van 750 miljoen euro type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2002 numac 2002000674 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 4 september 2002, wordt de heer Alain Meerts aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode, voor een termijn v type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002011332 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een werkend lid van de Nationale Commissie voor de distributie type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002013102 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2002 numac 2002000673 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 4 september 2002, wordt de heer Renneson, Jacques, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Court-Saint-Etienne/Villers-La-Ville/Mont-Saint-Guibe type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002013066 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de ijzernijverheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002022623 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging type ministerieel besluit prom. 05/08/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002009727 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de personeelsleden van het Ministerie van Justitie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van Bijlage II gevoegd bij het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 18/09/2002 numac 2002027806 bron ministerie van het waalse gewest Vervoer Bij besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2002 wordt de heer Harry Walling met ingang van 11 juli 2002 benoemd tot bestuurder van de "Société de Transport en commun du Brabant wallon" Bij besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2002

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/09/2002 numac 2002021393 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 juni 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 juni 2002, hee Die zaa type bericht prom. -- pub. 18/09/2002 numac 2002021394 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 28 juni 2002 in zake A. Lust en M. Traen tegen P. Mouriau de Meulenacker, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is « Sche

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002029366 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van de overgangsklassen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2002-2003, bij toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwij

erratum

type erratum prom. 19/06/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002022731 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/09/2002 numac 2002009876 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 september 2002 is Mevr. Ligot, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, aangewezen tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank voor een periode van één jaar met ingang van Het b

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/09/2002 numac 2002021395 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 107.801 van 13 juni 2002 in zake M. Lopez en M. Castano Franco tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het A « Sche

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 21/03/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002033061 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende subsidiëring van de personeels- en werkingskosten met betrekking tot de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/01/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren « sociale aangelegenheden » en « gezondheid » type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/03/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 1975 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/09/2002 numac 2002000584 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 september 2002, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 18/09/2002 numac 2002016192 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) PB C 18 type vergunning prom. -- pub. 18/09/2002 numac 2002000615 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 september 2002, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle
^