B.S. Index van de publicaties van 1 oktober 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/08/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002022738 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica type wet prom. -- pub. 01/10/2002 numac 2002009888 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 2 augustus 2002, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens ****(...) Bij **** type wet prom. 12/09/2001 pub. 01/10/2002 numac 2002015067 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid en de onmiddellijke actie met het oog op de afschaffing ervan, gedaan te Genève op 17 juni 1999 (2 type wet prom. 26/06/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002014215 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende wijziging van artikel 3bis van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen, zoals gewijzigd bij de wet van 30 augustus 1988

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/09/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002021404 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar de Waalse regering type koninklijk besluit prom. 29/09/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002021402 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de Vlaamse regering type koninklijk besluit prom. 29/09/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002021405 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar de Brusselse Hoofdstedelijke regering type koninklijk besluit prom. 29/09/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002021403 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar de Vlaamse regering type koninklijk besluit prom. 29/09/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002021401 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de Waalse regering type koninklijk besluit prom. 29/09/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002021400 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de voorlopige cellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 23/09/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002014252 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de overdraagbaarheid van de nummers van de eindgebruikers van de aan het publiek aangeboden mobiele telecommunicatiediensten type koninklijk besluit prom. 23/09/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002014251 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2000 betreffende de overdraagbaarheid van de nummers van de abonnees van de telecommunicatiediensten type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002021408 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de Belgische Federale Voorlichtingsdienst in dienst worden genomen door de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister en door de Federale Overheidsdienst Buiten type koninklijk besluit prom. 19/07/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002014211 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1994 tot vaststelling van de vliegverkeersregelen type koninklijk besluit prom. 24/09/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002022775 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot oprichting van een voorlopige cel bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

decreet

type decreet prom. 19/07/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 01/10/2002 numac 2002002264 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 530 van 27 september 2002 Lineaire loonsverhoging van 1 % Uitvoering voor de bijzondere graden van niveau 1 Aan de besturen en andere diensten van de federale overheidsdiensten, de instellingen van openbaar nut onderworpen aan he Mevrouw

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/10/2002 numac 2002021284 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 juni 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 juni 2002, heb Die zaa type bericht prom. -- pub. 01/10/2002 numac 2002018071 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Wilhelmus Van Anraad, wonende te 3680 Maaseik, Heppersteenweg 1, heeft op 23 augustus 20 Deze za

erratum

type erratum prom. 04/07/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002027902 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning Errata

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 01/10/2002 numac 2002021407 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Overplatsing Bij besluit van 2 september 2002, wordt de heer Patrick Herrier, bestuursassistent bij h Het bero type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 01/10/2002 numac 2002021406 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Overplaatsing Bij besluit van 2 september 2002, wordt Mevr. Marchand Marie-Thérèse, klerk bij de FOD Personee Het be

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/10/2002 numac 2002013108 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Te begeven betrekking. - Oproep tot de kandidaten De Minister van Werkgelegenheid geeft hierbij kennis dat in de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen de betrekking te begeven is van Leidend ambtenaar. Deze betrekking is zowel voor vrouwen al Deze betre type vacante bettreking prom. -- pub. 01/10/2002 numac 2002009913 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats van notaris ter standplaats Beerse, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 4 september 2002, blz. 39202, dient als nietig beschouwd te worden.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/10/2002 numac 2002009914 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 september 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 30 juni 2002, is Mevr. Maes, M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, in ruste gesteld. Zij kan haar Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/10/2002 numac 2002009915 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 305 van 25 september 2002, bl. 43511, dient, in de veertiende lijn, de naam Plaski te worden vervangen door Plaskie.

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 01/10/2002 numac 2002013159 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunnen
^