B.S. Index van de publicaties van 3 oktober 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002003433 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende de voorlopige verdeling van de bevoegdheden en de functies van de Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën tussen de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën en de Secretaris-generaal van het Minist type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsm type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012869 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de wijziging van de collectie type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002013115 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de kosten van de procedure in geval van tussenkomst van een artsscheidsrechter ingevolge toepassing van artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002013114 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012867 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende he type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002013169 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is aan de heer Van Hende, Daniel, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 26 september 2002, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002013167 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is aan de heer Van Caenegem, Michel, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 2 juli 2002, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als w type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002003432 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van 25 september 2002 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van het Minis Gelet o type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002016202 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Overdracht Bij koninklijke besluiten van 29 september 2002 worden personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw overgedragen naar de Waalse Regering, naar de Vlaamse regering en naar de voorlopige cellen van het Fed Het ber type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012193 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, inzake de eindejaarspremie (1) type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012801 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de minimale dageli type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012730 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012564 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en de financiering van de vakopleiding type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012813 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de wijziging van de collectieve ar type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012763 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de minimale da type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002002211 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/09/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002003434 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002016197 bron ministerie van middenstand en landbouw Aanstelling van een waarnemend directeur-generaal bij het B.I.R.B. Bij ministerieel besluit van 5 september 2002 wordt de heer Danneels, Roland, adviseur-generaal, adjunct-leidend ambtenaar bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, voor type ministerieel besluit prom. 20/09/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002011378 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002011363 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Definitieve toelating aan een maatschappij voor onderlinge borgstelling om borgstellingsverrichtingen te beoefenen Bij ministerieel besluit van 2 september 2002 wordt aan de vennootschap « Onderlinge Borgstelling voor Zelfstandigen » Dit ministerieel type ministerieel besluit prom. 05/07/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002022617 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2002 type ministerieel besluit prom. 12/08/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002016201 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 waarbij de schade veroorzaakt aan bepaalde teelten door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van verscheidene gemeenten als een landbouw type ministerieel besluit prom. 02/09/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002011357 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 9 tot erkenning en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/09/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002027886 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diens type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002027880 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 november 1998 tot bevordering van de kansengelijkheid voor de gehandicapte personen op de arbeidsmarkt

decreet

type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/10/2002 numac 2002029435 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/06/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002000630 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 26. - Onderrichtingen betreffende de procedure tot indiening en goedkeuring van de zonale veiligheidsplannen 2003. - Duitse vertaling

protocol

type protocol prom. 18/07/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002022683 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Protocol tussen de Federale Staat en de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap inzake de invoering van sociale clausules in de door een federaal organisme gegunde overheidsopdrachten

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002003401 bron ministerie van financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handel Voor he type bericht prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002021409 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a) Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 augustus 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 august b) Bij type bericht prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002021410 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 13 juni 2002 in zake C. de Broqueville tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « Sche

document

type document prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002027892 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Bekendmaking overeenkomstig het typebestek goedgekeurd door de Waalse Regering op 27 april 1995 en 1 april 1999 (artikel 3,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002029440 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 1997 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een dotatie, voor het schooljaar 2002-2003, aan het net van het secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2002-2003, aan de inrichtende macht van de vrije school van het gesubsidieerd niet-confessioneel secundair onderwijs « Le Verseau », bij toepassing va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2002-2003 aan het net van het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van sommige bepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 1997 betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer van het Fonds voor school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 24, § 2, 8° van de wet van 29 mei 1959 houdende wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juni 1999 tot goedkeuring van de lijst van de studies zoals bedoeld bij artikel 11, § 4, van het decreet van 5 september 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2002-2003, aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij secundair onderwijs, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2002-2003, aan het net van het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop geri type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een dotatie, voor het schooljaar 2002-2003, aan het net van het secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, bestemd om de personeelskosten te dekken, bij toepassing van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal en de verdeling van de attesten uitgereikt op het einde van het academiejaar 2004-2005 met het oog op de voortzetting van de studies in de geneeskunde

erratum

type erratum prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002022709 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 20/05/1994 pub. 03/10/2002 numac 2002031477 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot goedkeuring van het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed, gedaan te La Valetta op 16 januari 1992 (1)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002013171 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is de heer Dupuis, Marcel benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer Charlier, Pierre, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002013168 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is de heer Galand, Luc, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van Mevr. Sevrain, Anne, wier mandaat type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002013170 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is Mevr. Van Lier, Brigitte benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Mabille, Jacques wien type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002013165 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is de heer Besonhe, Jean-Marie, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Aarlen, Neufchâteau, Marche-en-Famenne te type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002013172 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is Mevr. Pirlot, Huguette benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Raison, François, wi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002022670 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmakin Bij h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002022705 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Controlecommissie en Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, dat in wer Eervol type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002022727 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nederlandstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2002, dat uitwerking he Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002022666 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, word Bij h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002022667 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor administratieve controle. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002013166 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is de heer Andrianne, Philippe, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Lacourt, Thierry,

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002054043 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Van Linden, Constant Constant Van Linden, echtgescheiden van Greta Elisa Francine Alvorens te besl

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002013109 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Te begeven betrekking. - Oproep tot de kandidaten De Minister van Werkgelegenheid geeft hierbij kennis dat in de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen de betrekking te begeven is van Adjunct-leidend ambtenaar. Deze betrekking is zowel voor vr Deze betr

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002022749 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoeming van een stagedoend geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 wordt Dr. Seret, Michel, met ingang va Het be type benoemingen prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002022751 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoeming van een stagedoend geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 wordt Dr. Theys, Thierry, met ingang v Het be type benoemingen prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002022748 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoemingen van stagedoend geneesheren-inspecteurs bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 4 september 2002, wordt dr. Bockaert, Rudi, benoemd to Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002022750 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoeming van een stagedoend geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 wordt Dr. Delfosse, Geneviève, met ing Het b

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002022671 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, i - in d type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002022765 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Waals-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koni Bij hetz type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002022762 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij het type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 03/10/2002 numac 2002022699 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige controle. - Bevordering van een sociaal controleur Bij koninklijk besluit van 9 augustus 2002, wordt de heer Kempeneers, Ward, bestuursassistent, met ingang van Het ber
^