B.S. Index van de publicaties van 5 oktober 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002013103 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77ter van 10 juli 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 tot v type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002013135 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1971 betreffende de arbeidsduur van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van taxi's en taxi-bestelwagens type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002013104 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslage type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002013047 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2002 numac 2002009931 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 25 september 2002 is de standplaats van de heer Timmermans, W., notaris in het gerechtelijk arrondissement Leuven, op verzoek van de titularis, overgebracht van Diest naar Scherpenheuvel-Zichem. Bij m De heer Vannest type koninklijk besluit prom. 29/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002021411 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanduiding van leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002022781 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake de erkenning van laboratoria voor de ontleding van monsters genomen in toepassing van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta- type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002022601 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2002 numac 2002009917 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de inter 2° worden type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002022602 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van geïntegreerde diensten voor thuisverzorging type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002012845 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002003412 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en organisatie van Nasdaq Europe en artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 houdende de erkenning van Nasdaq Europe type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002002202 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002003437 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002021396 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 1999 tot instelling van een Raad van beroep bij de Federale Diensten voor Wetenschappelijk, Technische en Culturele Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/10/2002 numac 2002027895 bron ministerie van het waalse gewest Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming Bij ministerieel van 30 juli 2002 wordt de heer André Quevrain op eigen verzoek eervol ontslagen als lid van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen, ter vertege Bij type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002036230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij type ministerieel besluit prom. 26/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002003436 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 28/06/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002022543 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de erkenning van huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. 22/08/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002003419 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan het reglement en het marktreglement van Nasdaq Europe type ministerieel besluit prom. 01/10/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002022782 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot schorsing van de aflevering van bepaalde geneesmiddelen die felodipine bevatten type ministerieel besluit prom. 13/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002013111 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 7 november 1966 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, lucht type ministerieel besluit prom. 30/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002036276 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002031462 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001 betreffende de algemene voorstelling van het ontwerp van plan en van het gewestelijk ontwikkelingsplan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002031509 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2002 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002031508 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002027888 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de commissarissen van de "Société wallonne du Logement" binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/10/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002002251 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 531 Nieuwe abonnementen die worden afgeleverd door de MIVB type omzendbrief prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002002250 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 529. - Afschaffing van de vervangingsplicht. - Effect op de lopende vervangingsovereenkomsten. - Openbare sector

erratum

type erratum prom. 20/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002002271 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën. - Erratum type erratum prom. 06/08/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002016185 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende maatregelen ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen. - Errata type erratum prom. 27/06/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002031464 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/10/2002 numac 2002009932 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : 1. De eerste aanwijzing van deze toegevoegd rechter zal de rechtbanken van koophandel te Antwerpen, te Mechelen en te - toegevoegd

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/10/2002 numac 2002009930 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 september 2002, dat in werking treedt op 1 oktober 2002, is aan de heer Swennen, F., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van referendaris bij het Hof van Cassatie. Bij ko Bij koninklijk

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/10/2002 numac 2002018074 bron commissie voor het bank- en financiewezen Wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen Overeenkomstig de fusie door overneming doorgevoerd op 26 september 2002 tussen de kredietinstelling SG BANK DE MAERTELAERE, Rijsenbergstraat 148, te (...) Brussel, 26 september 2002, De Voorzitter type lijst prom. -- pub. 05/10/2002 numac 2002003426 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 28 januari 2002 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 19 september 2002. De Voorzitter, E. Wymeersch.

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 05/10/2002 numac 2002095041 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een overdracht van rechten en verplichtingen tussen voorzorgsinstellingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum v De door de Co

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 05/10/2002 numac 2002015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 25 september 2002 hebben H.E. de heer Victorino NKA Obiang, de heer Sharif Rahimov, Mevr. Moliehi Mathato Adel Matlanyane en de heer Emil Dimitrov Valev de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de Begele

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 05/10/2002 numac 2002009847 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 229 27 augustus 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 1522/2002 van de Raad van 24 juli 2002 houdende vaststelli(...) Verordening (EG) nr. 152

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2002 numac 2002008302 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige veiligheidsbeambten (rang 30) voor het Gesloten Centrum van Merksplas (Dienst Vreemdelingenzaken) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Toelaat
^