B.S. Index van de publicaties van 16 oktober 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/07/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002003380 bron ministerie van financien Wet houdende derde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 Sectie « Internationale Samenwerking »

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002013021 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik type koninklijk besluit prom. 19/07/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002012951 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepa type koninklijk besluit prom. 03/10/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002003445 bron ministerie van financien en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de inningsmodaliteiten en het bedrag van de administratieve sancties in uitvoering van artikel 37bis, § 4, zesde en zevende lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerh type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002013093 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoeri type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002013033 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de tewerkstelling van personen behorende tot de type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002012936 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provin type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002013145 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaam type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002012753 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegou

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/10/2002 numac 2002027918 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 18 juli 2002 wordt artikel 1, type ministerieel besluit prom. 18/07/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002027938 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van goederen te Neerwaasten type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/10/2002 numac 2002027954 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke Ordening Bij ministerieel besluit van 14 augustus 2002 wordt de "s.p.r.l. Architecture et Aménagement" vanaf 3 september 2002 voor de duur van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de herziening Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. 22/11/2001 pub. 16/10/2002 numac 2002022754 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de terbeschikkingstelling van sommige personeelsleden van de Dienst voor Bescherming tegen Ioniserende Stralingen van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu aan het Federaal Agenschap voor Nucleair

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002027952 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage I bij het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende het geldelijke statuut van de ambtenaren van het Gewest type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002027956 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de sectorale voorwaarden voor installaties en/of activiteiten die oplosmiddelen verbruiken type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002027964 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2002 houdende organisatie van het partnerschap en van de algemene financiering van de Waalse provincies en van het decreet van 21 maart 2002 houdende organisatie van het partnersch type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002027941 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon du troisième âge" type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002027953 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 1999 tot toekenning van een haard- of standplaatstoelage aan de personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en aan die van sommige instellingen v type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002027955 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de "Commission régionale d'Aménagement du territoire" voor 2002

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/10/2002 numac 2002003400 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen. - Bericht aan de importeurs De Europese Commissie heeft drie principebeschikkingen getroffen inzake terugbetaling van rechten bij invoer die ingevorderd werden ten gevolge van certificaten inzake goederenve Deze be

document

type document prom. -- pub. 16/10/2002 numac 2002013094 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenningen van aanvullende vormingen van coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministeriële besluiten van 2 mei 2002, 3 juni 2002, 10 juli 2002, 20 augustus 2002 en 21 augustus 2002, worden de aanvullende vormingen van coördinatore Voor

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/07/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002031474 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 99/262/E2 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van en de toelagen aan de dagcentra voor schoolgaande kinderen

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 16/10/2002 numac 2002003435 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 540 van 20 september 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/10/2002 numac 2002009950 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 9 oktober 2002 is het ministerieel besluit van 3 september 2002, waarbij de duur van de stage van Mevr. Baes, M., gerechtelijk stagiair, wordt verlengd in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, vo Het ber

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 16/10/2002 numac 2002022815 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk be Bij het

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 16/10/2002 numac 2002011387 bron ministerie van economische zaken Belgisch instituut voor normalisatie Publicaties ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar bij het Belgisch instituut voor(...) Opmerkingen
^